Návod na použitie ZANUSSI ZOU481

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ZANUSSI ZOU481 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ZANUSSI ZOU481


Mode d'emploi ZANUSSI ZOU481
Download
návod na obsluhu ZANUSSI ZOU481

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na pouzívanie Rúra zabudovaná pod varnou doskou ZOU481 Obsah Bezpecnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Popis výrobku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Pred prvým pouzitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Prevádzkové pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Pouzívanie, tabuky a odporúcania _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Osetrovanie a cistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 Co robi, ke. . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Likvidácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Instalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Servis a náhradné diely _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 18 19 20 22 Zmeny vyhradené Bezpecnostné pokyny Varovanie Tento návod na pouzívanie nechávajte v blízkosti spotrebica. Ak by ste spotrebic odovzdali alebo predali inej osobe, alebo ak by ste sa presahovali a spotrebic nechali v predchádzajúcej domácnosti, bude vemi dôlezité, aby nový majite dostal so spotrebicom aj návod na pouzívanie a sprievodnú dokumentáciu. Tieto varovania poskytujeme v záujme bezpecnosti uzívateov a osôb, ktoré zijú v domácnosti. [. . . ] Prepnite gombík ovládania termostatu na pozadovanú teplotu. Upravte polohu mriezky a podpery grilovacieho pekáca, aby sa zohadnili rôzne hrúbky jedál. Ulozte potraviny blízko grilovacieho clánku, ak chcete grilova rýchlo a alej od grilu, ak chcete grilova pomaly. Gril predohrejte pri plnom výkone pocas niekokých minút, az potom ulozte mäso alebo potraviny na grilovanie. Pocas grilovania poda potreby upravte nastavenie teploty a polohu rostu. Pocas grilovania budú ventilátor a kontrolka termostatu pracova, ako je popísané v opise funkcie pecenia s ventilátorom. Ako pouzíva gril Gril zabezpecuje rýchly a priamy ohrev v strednej casti grilovacieho rostu. Pri pouzívaní grilovacieho clánku na grilovanie malých mnozstiev potravín to umozní usetri energiu. Otocte ovládací gombík funkcií rúry do polohy . Prepnite gombík ovládania termostatu na pozadovanú teplotu. Upravte polohu rostu a pekáca na zachytávanie savy a tuku poda výsky pokrmu. Riate sa pokynmi na grilovanie. Iba vrchný ohrevný clánok Táto funkcia je vhodná na dokoncenie pecených jedál, napr. lasagne, "pastierskeho koláca", zapekaného karfiolu a pod. Iba spodný ohrevný clánok Táto funkcia je mimoriadne vhodná pri pecení cesta bez plnky. Môzete ju tiez pouzi na dopecenie slaných 10 kolácov a ovocných tort, aby sa zabezpecilo správne prepecenie spodného cesta. Kontrolka termostatu bude svieti, pokia sa nedosiahne správna teplota. Potom sa bude striedavo rozsvecova a zhasína, co signalizuje udrziavanie teploty. Konvencné pecenie (Tradicné pecenie) Stredná poloha v rúre umozuje najlepsie rozlozenie tepla. Aby bola viac upecená spodná cas jedla, jednoducho znízte úrove vodiacej listy v rúre. Aby sa viac pripiekol povrch, zvýste polohu v rúre. Materiál a úprava pekácov má vplyv na stupe zapecenia spodnej casti jedla. Smaltovaný riad, tmavé, azké plechy a nádoby s úpravou proti pripáleniu zvysujú zhnednutie, naopak, sklenený riad, lestený hliník alebo nerezové plechy odrázajú teplo a spôsobujú slabsie zhnednutie spodnej casti jedla. Aby sa jedlo upieklo rovnomerne, ulozte ho do strednej casti rostu. Potraviny ulozte na pekáce vhodnej vekosti, aby ste predisli znecisteniu dna rúry, cím si zjednodusíte cistenie rúry. Neklate jedlá, pekáce, ani plechy na pecenie priamo na dno rúry, pretoze toto sa mimoriadne zohrieva a mohlo by sa poskodi. Pri pouzívaní tohto nastavenia sa teplo privádza z vrchného a zo spodného ohrevného elementu. [. . . ] Dôrazne vám odporúcame, aby vsetky operácie pri instalácii sporáka vykonal výhradne kvalifikovný pracovník, v súlade s poziadavkami platných noriem a smerníc. Elektrické zapojenie Pred zapojením spotrebica do elektrickej siete skontrolujte, ci: ­ ochranná poistka a sie v domácnosti znesie celkový príkon rúry (pozrite typový stítok); ­ sie v domácnosti je správne uzemnená, v súlade s platnými technickými normami; ­ sieová zásuvka alebo dvojpólový vypínac, pouzitý na elektrické pripojenie, sú ahko dostupné aj po zabudovaní spotrebica do zariadenia. Tento spotrebic sa dodáva bez elektrického napájacieho kábla, preto musíte da napoji vhodný napájací kábel, ktorý vyhovuje celkovému elektrickému príkonu 20 uvedenému na typovom stítku. Zástrcku treba zasunú do vhodnej nástennej zásuvky. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ZANUSSI ZOU481

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ZANUSSI ZOU481 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag