Návod na použitie WHIRLPOOL W84BE 72 X 2

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod WHIRLPOOL W84BE 72 X 2 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky WHIRLPOOL W84BE 72 X 2


Mode d'emploi WHIRLPOOL W84BE 72 X 2
Download
návod na obsluhu WHIRLPOOL W84BE 72 X 2

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Manual de utilizao ITALIANO LIETUVI LATVIESU NEDERLANDS POLSKI PORTUGUS Istruzioni per l'uso Naudojimo instrukcijos Lietosanas instrukcijas Gebruiksaanwijzing IInstrukcje uytkowania Manual de utilizao Pagina 4 23 42 Puslapis 61 Lappuse 80 Pagina 99 Strona 118 Pgina 137 NORME DI SICUREZZA IMPORTANTE: da leggere e rispettare Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza. Conservarle per eventuali consultazioni successive. Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilit che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi. . Tenere i bambini di et inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio. [. . . ] Tlk ir sniegti dazi ieteikumi prtikas produktu novietosanai un uzglabsanai dzessanas nodaljum. Prliecinieties, vai trsanas laik ledusskapis ir atvienots no elektroapgdes tkla. LED apgaismojuma nomaia Ja jsu ledusskapis ir aprkots ar LED apgaismojumu, t nomaiai sazinieties ar paldzbas dienestu, jo to drkst maint tikai pilnvarots personls. Led loksu lampas (Atsevisos modeos) Led loksu lampas (Atsevisos modeos) Piezme: Led loksu skaits un izvietojums var bt atsirgs atkarb no modea. TRANSPORTSANA UN UZSTDSANAS VIETAS MAIA Oriinlo iepakojumu un putu materilu var glabt atkrtotai transportsanai (pc izvles). Atkrtotai transportsanai ledusskapis ir jiesaio biez iepakojum ar lentm vai stiprm auklm un jievro nordjumi par transportsanu uz iepakojuma. Noemiet prvietojams daas (plauktus, piederumus, drzeu kastes utt. ) vai nostipriniet ts ledusskap pret triecieniem , izmantojot transportsanas lentes transportsanas un atkrtotas transportsanas laik. Vienmr nesiet ledusskapi vertikl stvokl. LV - 94 Durvju novietojuma maia Nav iespjams maint ledusskapja durvju vrsanas virzienu, ja no ledusskapja durvju rokturi ir montti no durvju prieksjs virsmas puses. Ir iespjams maint durvju vrsanas virzienu modeiem bez rokturiem. Ja ledusskapja durvju vrsanas virzienu var maint, sazinieties ar tuvko autorizto servisu, lai lgtu maint vrsanas virzienu. PIRMS SAZINTIES AR PCPRDOSANAS SERVISU Prbaudiet brdinjumus; Ledusskapis brdina, ja dzestja un saldtavas temperatra ir nepareiz lmen, vai ja ierc rodas problma. Brdinjuma kodi tiek pardti Saldtavas un Dzestja indikatoros. KDAS VEIDS SR SR Iestatt vrtba mirgo saldtavas iestatjumu vrtbas ekrn SR Iestatt vrtba mirgo dzestja iestatjumu vrtbas ekrn SR Iestatt vrtba mirgo saldtavas vai dzestja iestatjumu vrtbas ekrn SR Iestatt vrtba mirgo dzestja iestatjumu vrtbas ekrn "--" NOZME "Brdinjums par kmi" Saldtavas nod. Aukstums nav pietiekams "Ledusskapja nod. Aukstums nav pietiekams" "aukstums nav pietiekams Brdinjums" Ledusskapja nod. prk Auksts "Zems spriegums Brdinjums" KPC Kda (- as) daa (- as) nedarbojas vai ir atteice dzessanas proces Sis brdinjums bs redzams pasi pc ilga enerijas padeves prrvuma Idela ledusskapja nodaljuma temperatra ir +4 oC. Ja redzat so brdinjumu, jsu prtikas produkti var bojties. KO DART Sazinieties ar servisu un ldziet paldzbu pc iespjas drzk. 1. Nesaldjiet prtikas produktus, kas ir atkausti, un izlietojiet tos s laika posm. Iestatiet saldtavas temperatru uz aukstku vrtbu vai iestatiet pasi tras saldsanas rezmu, ldz nodaljums sasniedz normlu temperatru. Neievietojiet svaigu prtiku, ldz s kme nav novrsta. Uzstdiet ledusskapja temperatru uz zemku vrtbu vai iestatiet pasi tras dzessanas rezmu, ldz nodaljums sasniedz normlu temperatru. Neviriniet durvis, ldz s kme nav novrsta. S ir kdas "aukstums nav pietiekams" kombincija abos nodaljumos. S kme bs redzama, pirmoreiz iedarbinot ierci. T tiks izslgta pc tam, kad nodaljumi iegs normlu temperatru Prtikas produkti sk sasalt prk zemas temperatras d Kad strvas padeve kst zemka par 170 V, ierce priet stabilizcijas stvokl. 1. Prbaudiet, vai ir ieslgts "pasi tras dzessanas rezms" 2. Samaziniet ledusskapja temperatras vrtbas T nav kme. Tas novrs iespjamus kompresora bojjumus. [. . . ] Limpe o seu frigorfico de acordo com a Parte 4 e deixe a porta aberta para evitar a formao de humidade e de maus odores. Se o problema persistir, aps ter seguido todas as instrues acima, consulte o servio de assistncia autorizado mais prximo. O aparelho que adquiriu foi concebido unicamente para uma utilizao domstica, podendo ser utilizado em casa e apenas para os efeitos estabelecidos. No indicado para uma utilizao comercial ou comum. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU WHIRLPOOL W84BE 72 X 2

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu WHIRLPOOL W84BE 72 X 2 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag