Návod na použitie WHIRLPOOL W84BE 72 X 2

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod WHIRLPOOL W84BE 72 X 2 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky WHIRLPOOL W84BE 72 X 2


WHIRLPOOL W84BE 72 X 2 : Stiahnuť kompletný návod (22510 Ko)

návod na obsluhu WHIRLPOOL W84BE 72 X 2

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Manual de utilizao ITALIANO LIETUVI LATVIESU NEDERLANDS POLSKI PORTUGUS Istruzioni per l'uso Naudojimo instrukcijos Lietosanas instrukcijas Gebruiksaanwijzing IInstrukcje uytkowania Manual de utilizao Pagina 4 23 42 Puslapis 61 Lappuse 80 Pagina 99 Strona 118 Pgina 137 NORME DI SICUREZZA IMPORTANTE: da leggere e rispettare Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza. Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilit che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi. . Tenere i bambini di et inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di et inferiore a 8 anni. [. . . ] Vai plaukti un trauki plauktos vibr?Ja tas t ir, novietojiet plauktus un traukus atkrtoti. Vai uz ledusskapja novietotie prieksmeti vibr? Normli troksi; Plaissanas (ledus plaissanas) troksnis: Automtisks atkaussanas laik. Kad ierce tiek dzesta vai uzsildta (ierces materila izplesans d). slaicga krakssana: Dzirdama, kad termostats iesldz/izsldz kompresoru. Kompresora troksnis (normls motora troksnis): Sis troksnis nozm, ka kompresora darbba atbilst normai. Burbuojoss troksnis un sakstsana: So troksni rada aukstumaenta plsma sistmas cauruls. dens plsmas troksnis: Parastie dens plsmas troksi, kas rodas denim plstot uz iztvaikosanas tvertni atkaussanas laik. Gaisa psanas troksnis (normla ventilatora darbba): So troksni var dzirdt ledusskap ar "NoFrost" (Bez sasaluma) funkciju sistmas normlas darbbas laik gaisa cirkulcijas d. Ja ledusskapja iekspus veidojas mitrums; Vai visi dieni ir pareizi iesaioti?Mitruma uzkrsans bs trka, ja durvis atvrsit biezk, pasi, ja telpas mitrums bs augsts. LV - 96 Ja durvis netiek atvrtas un aizvrtas pareizi; Vai prtikas iepakojumi netrauc aizvrt durvis? Vai jsu ledusskapis atrodas uz ldzenas virsmas? Ja ledusskapja malas, ar ko saskaras durvju savienojums ir siltas; pasi vasar (karst laik) virsmas, kuras saskaras ar savienojumiem kompresora darbbas laik var sasilt, tas ir normli. SVARGAS PIEZMES: Kompresora aizsardzbas funkcija tiks aktivizta pc pksas strvas padeves prrvuma vai ierces atvienosanas, jo dzessanas sistm esos gze vl nav stabilizjusies. Jsu ledusskapis sks darboties pc 5 mintm, nav par ko uztraukties. Ja ledusskapis ilgku laiku netiks izmantots (piemram, vasaras atvainjumu laik), izsldziet to. daas nordjumiem un atstjiet durvis va, lai novrstu mitrumu un nepatkamu aromtu. Ja pc visu ieprieks minto nordjumu izpildes problma joprojm pastv, ldzu, sazinieties ar tuvko autorizto servisu. Iegdt ierce ir paredzta lietosanai mjas apstkos, un to var izmantot tikai mjs un nordtajiem mriem. Ja patrtjs izmanto ierci veid, kas neatbilst sm funkcijm, nordm, ka razotjs un tirgotjs neuzemas atbildbu par remontu un kmm garantijas period. Ieteikumi enerijas taupsanai 1. Uzstdiet ierci vs, labi vdinm telp, bet ne ties saules gaism un ne tuvu siltuma avotiem (radiators, plts. . . aujiet siltam dienam un dzrieniem atdzist pirms to novietosanas ledusskap vai saldtav. Saldts prtikas zem temperatra paldzs dzest ledusskapja nodaljumu, kamr t atkuss, samazinot nepieciesamo eneriju. Citdi ierces ieksien palielins mitruma lmenis, un laiks, kas nepieciesams, lai tos atdzestu, ir ilgks. Ievietojot ierc dienu un dzrienus, atveriet un aizveriet ierces durvis, cik tri vien iespjams, lai temperatra ierces ieksien btu stabila. Turiet visu nodaljumu ar atsirgm temperatras prasbm vkus aizvrtus (augu un drzeu atvilktnes, dzestja . . . Nomainiet blves, ja ts ir nodilusas vai bojtas. LV - 97 IERCES DAAS UN NODALJUMI S prezentcija ir paredzta tikai informcijai par ierces dam. 1 olu turtjs * Atsevisos modeos LV - 98 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Belangrijk moet worden gelezen en in acht genomen Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. [. . . ] O compressor pode causar mais rudo por um curto perodo de tempo quando ativado. Rudo de borbulhar e salpicar: este rudo causado pelo fluxo do agente de refrigerao nos tubos do sistema. Rudo de fluxo de gua: rudo normal de fluxo de gua para o recipiente de evaporao durante a descongelao;. Rudo de Sopro de Ar (Rudo normal do ventilador): Este rudo pode ser ouvido no refrigerador NoFrost durante o trabalho normal do sistema devido circulao de ar. Se h acumulao de humidade no interior do frigorfico; Todos os alimentos esto embalados corretamente? [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU WHIRLPOOL W84BE 72 X 2

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu WHIRLPOOL W84BE 72 X 2 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag