Návod na použitie WHIRLPOOL AWF-425

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod WHIRLPOOL AWF-425 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky WHIRLPOOL AWF-425


Mode d'emploi WHIRLPOOL AWF-425
Download
návod na obsluhu WHIRLPOOL AWF-425

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SK PRED PRVÝM POUITÍM PRÁÈKY 1. Odblokovanie práèky Prací agregát práèky je poèas prepravy pevne spojený so skriòou práèky. Pred zapnutím je práèku nutné úplne odbali a zloi ju z polystyrénového podstavca obalu a demontova prepravnú blokovaciu litu zo zadnej steny práèky (viï kapitolu Odblokovanie práèky) V prípade zapnutia neodblokovanej práèky hrozí, e sa práèka váne pokodí. Prvý prací cyklus Pred prvým pouitím práèky nechajte prebehnú jeden prací cyklus bez bielizne, aby sa vyèistil vnútorný priestor práèky od prípadného prachu a iných neèistôt. [. . . ] Natoète gombík programátora v smere hodinových ruèièiek na zaèiatok vybraného programu. 3 3. Pri praní s poloviènou náplòou stlaète tlaèidlo 1/2 36 DOLEITÉ INFORMÁCIE O FUNKCII PRÁÈKY Prací program práèky je príli zloitý na to, aby sa dal popísa v návode na obsluhu. Pri jeho zostavovaní sa vychádzalo z najnovích poznatkov o praní, o kvalite pracích prostriedkov a o oetrovaní textílií. Preto sú pouité rôzne dåky jednotlivých krokov programátora, rôzne reimy otáèania sa bubna a pod. Aby sme sa vyhli Vaim obavám, e Vaa práèka nefuguje správne, chceme Vás upozorni na niektoré zvlátnosti : 1. Práèka sa po zapnutí neuvedie ihneï do chodu - ale zaène napúa vodu a po 15-20 sekundách, èo je èas potrebný na elektrické uzamknutie dvierok. Bubon sa zaène otáèa a po napustení urèitého mnostva vody. Pri praní bavlny a odolnej syntetiky po skonèení závereèného odstreïovania sa program nekonèí, ale bubon ete cca 3 minúty reverzuje (striedavo sa otáèa jedným a druhým smerom), èo slúi k uvo¾neniu sa bielizne po odstreïovaní. Odstreïovanie má preruovaný nábeh - bubon sa nieko¾ko krát rozbehne a zastane - je to tzv. intervalové odstreïovanie so zvýenou úèinnosou odstredenia bielizne. Predná èas hornej dosky a skriòa práèky sa poèas chodu práèky ohrieva od elektrického zámku dvierok, èo nie je na závadu. PRERUENIE PROGRAMU Ak chcete zmeni nastavený program 1. Gombíkom programátora zvo¾te nový program. Ak chcete prida kus bielizne Prací cyklus môte prerui v ktorejko¾vek jeho èasti : 1. Vypnite práèku nastavením gombíka programátora do polohy STOP. Keïe poèas celého pracieho cyklu sú dvierka práèky elektricky uzamknuté, musíte po vypnutí práèky poèka pribline 1 minútu (ak ste vypli práèku v èase keï je v práèke horúca voda, môe sa èas na odomknutie dvierok predåi a na 15 minút - v závislosti od teploty vody) 3. Otvorte dvierka nádre a bubna a pridajte bielizeò do bubna. Gombík programátora nastavte do tej istej polohy, v ktorej bol keï se preruili prací cyklus. Práèka bude pokraèova v nastavenom pracom cykle. Na konci programu Prací cyklus je ukonèený vtedy, keï sa gombík programátora zastaví v polohe STOP. Zatvorte vodovodný ventil pre prívod vody a odpojte práèku od elektrickej siete. Nezabudnite, e dvierka práèky môte otvori a po cca 1 minúte po skonèení pracieho programu. Otvorte dvierka práèky, dvierka nádre a dvierka bubna. [. . . ] Vyba¾te práèku pod¾a nákresu na kartónovom veku obalu 2. Naklopte práèku dozadu a vyberte spod nej polystyrénový podstavec. Skontrolujte, èi v práèke neostal èierny plastový dielec, ktorý je súèasou polystyrénového podstavca obalu. Tento dielec nesmie osta v práèke. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU WHIRLPOOL AWF-425

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu WHIRLPOOL AWF-425 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag