Návod na použitie WHIRLPOOL AKP 460/IX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod WHIRLPOOL AKP 460/IX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky WHIRLPOOL AKP 460/IX


WHIRLPOOL AKP 460/IX : Stiahnuť kompletný návod (20949 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   WHIRLPOOL AKP 460/IX INSTRUCTION FOR USE (18294 ko)

návod na obsluhu WHIRLPOOL AKP 460/IX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] AKP 460 User and maintenance manual Návod k pouzití a údrzb Návod na pouzívanie a údrzbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv UK IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This is the danger symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others. All safety warnings are preceded by the danger symbol and the following terms: DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury. WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could cause serious injury. All safety warnings give specific details of the potential risk present and indicate how to reduce risk of injury, damage and electric shock resulting from improper use of the appliance. Carefully observe the following instructions: - The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work. - Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations. [. . . ] Z tohto dôvodu sa rôzne casti obalu musia likvidova zodpovedne, v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov. Likvidácia spotrebica - Tento spotrebic je oznacený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). - Zabezpecením správneho postupu pri jeho likvidácii uzívate prispieva k tomu, ze likvidácia nebude ma negatívny dopad na zivotné prostredie a zdravie obyvateov. - Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, ze s výrobkom sa nesmie zaobchádza ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzda v príslusnom zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických spotrebicov. Úspora energie - Predohrev rúry pouzívajte, iba ak je to uvedené v tabuke na prípravu jedál. - Pouzívajte tmavé lakované alebo smaltované pekáce, pretoze vemi dobre pohlcujú teplo. - Rúru vypnite 10/15 minút pred nastaveným casom ukoncenia pecenia. jedlo, ktoré si vyzaduje dlhsiu prípravu, sa bude piec aj po vypnutí rúry. VYHLÁSENIE O ZHODE - Tento spotrebic bol vyrobený tak, ze môze prís do kontaktu s potravinami, v súlade s európskym nariadením ( ) c. 1935/ 2004 a bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh v súlade s bezpecnostnými poziadavkami "Nízkonapäovej" smernice 2006/95/ES (nahrádza 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav), ochrannými poziadavkami smernice "EMC" 2004/108/ES. SK26 PRÍRUCKA NA ODSTRAOVANIE PROBLÉMOV Rúra nefunguje: · Skontrolujte, ci je elektrická sie pod napätím a ci je rúra pripojená k elektrickej sieti. · Rúru vypnite a znova zapnite, skontrolujte, ci sa problém neodstránil. SERVIS Skôr, ako zavoláte popredajný servis: 1. Skontrolujte, ci nedokázete problém vyriesi sami poda bodov popísaných v casti "Odstraovanie problémov". Ak po hore uvedených kontrolách porucha naalej pretrváva, spojte sa s najblizsím popredajným servisom. Vzdy uvete: · krátky popis poruchy; · typ a presný model rúry; · servisné císlo (císlo uvedené po slove "Service" na typovom stítku) umiestnenom vpravo na vnútornom okraji rúry (viditený pri otvorených dvierkach). Servisné císlo sa uvádza aj na zárucnom liste; · vasu úplnú adresu; · vase telefónne císlo. Ak by bolo nevyhnutné rúru opravi, obráte sa na stredisko autorizovaného servisu (zarucí sa tým pouzitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave). CISTENIE VAROVANIE - Nikdy nepouzívajte cistiace zariadenia vyuzívajúce paru. - Odpojte spotrebic od elektrického napájania. Povrch rúry DÔLEZITÉ UPOZORNENIE: nepouzívajte korozívne ani abrazívne cistiace prostriedky. Ak sa niektorý z uvedených prostriedkov dostane do kontaktu so spotrebicom, okamzite ho poutierajte vlhkou utierkou. Ak je povrch vemi spinavý, pridajte do vody niekoko kvapiek umývacieho prostriedku na riad. Ukoncte suchou handrou. Vnútro rúry DÔLEZITÉ UPOZORNENIE: nepouzívajte abrazívne spongie ani kovové skrabky alebo drôtenky. · Po kazdom pouzití nechajte rúru vychladnú a potom ju vycistite, radsej kým je este vlazná, aby ste odstránili zapecené zvysky a skvrny spôsobené zvyskami jedál (napr. · Pouzívajte znackové cistiace prípravky na rúry a prísne dodrziavajte pokyny výrobcu. · Sklo dvierok ocistite speciálnymi ciatiacimi prostriedkami. Vybratie dvierok rúry uahcuje cistenie (pozrite ÚDRZBA). · Horný ohrevný clánok grilu (pozrite cas ÚDRZBA) môzete spusti (iba na niektorých modeloch), aby sa dal vycisti strop rúry. POZNÁMKA: pocas dlhého pecenia jedál s vysokým obsahom vody (napr. pizza, zelenina a pod. ) sa na vnútornej strane dvierok rúry a na tesnení môze tvori skondenzovaná voda. Ke ochladení rúry ju osuste utierkou alebo spongiou. Príslusenstvo rúry: · Ihne po pouzití príslusenstvo namocte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok, manipulujte s ním pouzitím rukavíc. · Zvysky jedál odstráte vhodnou kefkou alebo spongiou. Cistenie zadnej steny a katalytických panelov rúry (ak sú k dispozícii): DÔLEZITÉ UPOZORNENIE: nepouzívajte korozívne ani abrazívne cistiace prostriedky, drsné kefy, drôtenky na riad ani spreje na cistenie rúry, pretoze by mohli poskodi katalytické panely a ich samocistiace vlastnosti. · Nechajte prázdnu rúru v cinnosti pri teplote 200°C priblizne jednu hodinu. [. . . ] , . RU56 / OFF . OCEEE / . O , . , . RU57 - ( ) (°C) () 2 150-175 35-90 (, , ) , . 2: RU58 - ( ) (°C) () / 2 225-250 12-50 , , . 2: 2 175-200 45-55 ( , ) , , , , ( ), , , , , , 1 , , , 1 , , 3 , / (, ) (, , ) . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU WHIRLPOOL AKP 460/IX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu WHIRLPOOL AKP 460/IX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag