Návod na použitie SAGEM D27T

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM D27T bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM D27T


SAGEM D27T : Stiahnuť kompletný návod (2672 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   SAGEM D27T DATASHEET (698 ko)

návod na obsluhu SAGEM D27T

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nový majite¾ sa tak bude môct' oboznámit' s prevádzkou spotrebièa a príslusnými bezpeènostnými pokynmi. Tento návod na pouzívanie si z bezpeènostných dôvodov pozorne preèítajte este pred instalovaním a prvým pouzitím spotrebièa. · Po dodaní spotrebiè bezodkladne vyba¾te a skontrolujte, èi · Dodrzujte predpísané dávkovanie zmäkèujúceho prosnie je poskodený a èi ziadna èast' nechýba. Pri nadmernom mnozstve aviváze môzu pomienky uveïte na dodací list a kópiu uschovajte. [. . . ] Hadicu treba dobre prichytit', aby pri odtekaní vody neskåzla alebo nezmenila polohu. · Dôlezité upozornenie: Odtoková hadica sa nesmie predåzit', inak môze dôjst' k naruseniu funkènosti spotrebièa. V prípade potreby sa obrát'te na autorizované servisné stredisko. Ubezpeète sa, ze ste z práèky odstránili vsetky tieto prepravné zabezpeèovacie prvky a uschovajte ich pre prípad st'ahovania spotrebièa. Ak chcete práèku umiestnit' zarovno s okolitým nábytkom, môzete odrezat' drziak hadice na zadnej strane práèky. Dva boèné uzávery umiestnite do správnej polohy. 3. 7. Zapojenie do elektrickej siete Spotrebiè pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie s napätím 230 V. Skontrolujte, èi sú elektromer, poistky a instalácia dimenzované pre dané zat'azenie a umozòujú súèasné zapojenie ïalsích elektrických spotrebièov. Poistky (jedna na kazdú fázu):10 A, 230 V, jednofázový prúd 3. 2. Umiestnenie Práèku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej miestnosti. Dbajte na to, aby sa práèka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia. 2 4. Ovládací panel 1 - Tlaèidlo Zapnút'/vypnút' 2 - Tlaèidlo Polovicné mnozstvo 3 - Tlaèidlo Plákanie stop 4 - Ovládaè rýchlosti odstredovania 5 - Ovládaè programov 6 - Termostat Zobrazený model: T 1035 V 123 4 5 6 4. 2. Ako prat'? Pred prvým pouzitím by ste mali spustit' program s teplotou 90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby sa vnútro práèky vyèistilo od pozostatkov výroby. tred'ovania podla druhu bielizne a pozadovaného stupòa vlhkosti na konci prania. Upozornenie: odporúèame nechat' dvierka práèky a bubna otvorené z dôvodu vetrania a utriet' tesnenie dvierok suchou handrièkou. 4 5. TABU¾KA PROGRAMOV V nasledujúcej tabu¾ke nie sú zobrazené vsetky moznosti, ale len bezne pouzívané programy a vo¾by. Programy Max. mnozstvo bielizne (kg) vody (l) energie (kWh) èasu (min. ) A B Biela + predpieranie Biela* Rýchle pranie 5 kg 2, 5 kg 5 kg Polovièné mnozstvo Plákanie stop 60 - 90 30 - 90 30 - 40 75 62 49 60 0 2, 20 1, 90 0, 40 0, 20 0, 05 145-155 125-135 60-70 45-55 5-15 C D Plákanie Odstred'ovania Polovièné mnozstvo Plákanie stop - H J Syntetická + predpieranie Syntetická Rýchle pranie 40 - 60 2, 5 kg Plákanie stop 40 - 60 30 - 40 30 - 40 â - 40 59 49 49 47 46 36 0 0 1, 00 0, 80 0, 40 0, 50 0, 40 0, 10 0, 02 0, 01 90-100 75-85 60-70 50-60 45-55 20-30 5-15 0-10 K L M N P Jemná Vlna Plákanie Krátke odstred'ovanie Odèerpanie 1, 0 kg 2, 5 kg 5 kg - *Referenèný program pre skúsobne pod¾a normy IEC 456 (Program na pranie bavlny s teplotou 60°C : 57 l / 0, 95 kWh / 130 min) 5 Hodnoty spotreby sú len orientaèné a závisia od podmienok na mieste pouzitia. Mozné vol'by Teplota °C Spotøeba 6. Triedenie a príprava bielizne · Bielizeò roztrieïte pod¾a druhu a symbolov osetrovania na násivke (pozri kapitolu 6. 4. Normálne pranie zvo¾te pre bielizeò odolnú voèi mechanickému namáhaniu pri praní a odstreïovaní, jemné pranie pre jemnú bielizeò, ktorú treba osetrovat' setrnejsie. Ak hodláte vyprat' zmiesané druhy bielizne naraz, zvo¾te vzdy prací program a teplotu pod¾a najchúlostivejsieho materiálu. · Bielu a farebnú bielizeò perte vzdy osobitne, pretoze biela bielizeò môze zosednút'. · Nové odevy obsahujú spravidla ve¾a farbiva, preto ich perte po prvý raz oddelene. Dodrzujte tiez pokyny ako "Prat' oddelene" a "Prat' nieko¾kokrát oddelene". · Prisite alebo odstráòte vsetky gombíky, skoby a cvoky, ktoré nedrzia pevne. · Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky atï. ), farebné pletené a vlnené odevy a odevy s dekoráciou obrát'te naruby. [. . . ] Táto kapacita sa lísi v závislosti od druhu bielizne. Ak je bielizeò ve¾mi zneèistená alebo materiál absorbuje ve¾a vody, perte mensie mnozstvo. Bielizeò sa vzájomne lísi objemom a kapacitou absorbovania vody. Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit': · doplna (bielizeò by vsak nemala byt' natlaèená) pri praní bavlny, ¾anu a zmesového materiálu; · do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického materiálu; · priblizne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon a vlny. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM D27T

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM D27T začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag