Návod na použitie SAGEM C100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM C100 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM C100


Mode d'emploi SAGEM C100
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   SAGEM C100 DATASHEET (548 ko)

návod na obsluhu SAGEM C100

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tieto pokyny si ulozte a dbajte, aby boli vzdy spolu so spotrebicom, aj ke ho presahujete alebo predáte, aby bol kazdý, kto ho pouzíva po celú dobu jeho zivotnosti, riadne informovaný o pouzití a bezpecnosti spotrebica. pouzíva výhradne originálne náhradné diely. · Za ziadnych okolností sa nepokúsajte opravi spotrebic sami. Opravy vykonané nevyskolenými osobami môzu spôsobi zranenia alebo vázne poruchy spotrebica. [. . . ] Tvrdos vody sa meria poda ekvivalentných stupníc v nemeckých stupoch (°dH), francúzskych stupoch (°TH) a v mmol/ 9 l (milimoloch na liter - medzinárodná jednotka tvrdosti vody). Zmäkcovac sa musí nastavi v závislosti od tvrdosti vody vo vasom regióne. Vasa miestna vodárenská spolocnos vám poradí, aká je tvrdos vody vo vasom regióne. Tvrdos vody °dH 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 °TH 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 51 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 61 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 71 - 1, 8 < 0, 7 Zmäkcovac vody sa musí nastavova oboma spôsobmi: manuálne a elektronicky. Nastavenie tvrdosti vody rucne 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 elektronicky úrove 10 úrove 9 úrove 8 úrove 7 úrove 6 úrove 5 úrove 4 úrove 3 úrove 2 úrove 1 Pouzívanie soli áno áno áno áno áno áno áno áno áno nie Manuálne nastavenie zmäkcovaca vody (pozri tabuku) Zmäkcovac vody je vo výrobe nastavený do polohy 2. Nastavte prepínac do polohy 1 alebo 2 Elektronické nastavenie zmäkcovaca vody (pozri tabuku) Zmäkcovac vody je vo výrobe nastavený na stupe 5. 10 A B 1. Spotrebic musí by v nastavovacom rezime. Stlacte a podrzte stlacené tlacidlo Nastavenia/zrusenia programu, kým kontrolka programu A nezacne blika a kontrolka programu B neostane rozsvietená nepretrzite. Po niekokých sekundách: ­ kontrolka programu B zhasne ­ kontrolka programu A bliká a ­ kontrolka Koniec programu zacne blika: Pocet bliknutí zodpovedá aktuálnej úrovni nastavenia. Blikanie sa zopakujte vzdy s prestávkou niekokých sekúnd. Príklady: 5 bliknutí, pauza, 5 bliknutí, pauza, at. . . . Aby ste zmenili úrove, stlacte tlacidlo Nastavenie/zrusenie programu. Pri kazdom stlacení tlacidla sa úrove zvýsi o jeden stupe (ärove 1 nasleduje po úrovni 10). Kontrolka ukoncenia programu indikuje nové nastavenie. a vyberte filtre B a C. Vlozte plochý filter A spä Filtre vráte na miesto a do dna umývacieho zablokujte ich otocením priestoru a skontrolujte, ci rukoväte smerom vpravo. je na svojom mieste pod dvoma vodiacimi listamiD. 18 Cistenie ostrekovacích ramien NIKDY nevyberajte ostrekovacie ramená. Ak zvysky necistôt upchali otvory v hornom ostrekovacom ramene, odstráte necistoty pomocou spáradla. 1. Odpojte spotrebic od siete a vypnite vodu. Nechajte dvierka pootvorené, aby ste predisli tvorbe nepríjemných zápachov. Udrziavajte vnútro spotrebica v cistote. Vonkajsie cistenie Vonkajsie povrchy spotrebica a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handrickou. V prípade potreby pouzívajte iba neutrálne umývacie prostriedky. Nikdy nepouzívajte pieskové cistiace prostriedky, drsné hubky na cistenie ani rozpúsadlá (acetón, trichlóretylén a pod. . . . ). Ochranné opatrenia pred zamrznutím Spotrebic sa nesmie nachádza na mieste, kde je teplota pod 0°C. Ak to je nevyhnutné, spotrebic vyprázdnite, zatvorte dvierka spotrebica, odpojte prívodnú vodnú hadicu a vyprázdnite ju. Sahovanie spotrebica Ak musíte spotrebic premiestni (sahujete sa a pod. . . . ): 1. Vytiahnite zástrcku zo zásuvky. Odpojte hadice na prívod a odvod vody. [. . . ] 24 VAROVANIE V dvojstennej prívodnej hadici je elektrický kábel bezpecnostného ventilu. Preto prívodnú vodnú hadicu, ani bezpecnostný ventil neponárajte do vody. Prosím, pri instalácii vodovodnej prívodnej hadice by ste mali by opatrní . Prívodnú vodnú hadicu umiestnite tak, aby nebola vyssie ako je spodný okraj bezpecnostného ventilu. Ak sa prívodná hadica alebo bezpecnostný ventil poskodia, okamzite vytiahnite zástrcku napájacieho elektrického kábla. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM C100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM C100 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag