Návod na použitie SAGEM C100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM C100 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM C100


SAGEM C100 : Stiahnuť kompletný návod (2365 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   SAGEM C100 DATASHEET (548 ko)

návod na obsluhu SAGEM C100

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tieto pokyny si ulozte a dbajte, aby boli vzdy spolu so spotrebicom, aj ke ho presahujete alebo predáte, aby bol kazdý, kto ho pouzíva po celú dobu jeho zivotnosti, riadne informovaný o pouzití a bezpecnosti spotrebica. pouzíva výhradne originálne náhradné diely. · Za ziadnych okolností sa nepokúsajte opravi spotrebic sami. Opravy vykonané nevyskolenými osobami môzu spôsobi zranenia alebo vázne poruchy spotrebica. [. . . ] Vasa miestna vodárenská spolocnos vám poradí, aká je tvrdos vody vo vasom regióne. Tvrdos vody °dH 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 °TH 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 51 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 61 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 71 - 1, 8 < 0, 7 Zmäkcovac vody sa musí nastavova oboma spôsobmi: manuálne a elektronicky. Nastavenie tvrdosti vody rucne 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 elektronicky úrove 10 úrove 9 úrove 8 úrove 7 úrove 6 úrove 5 úrove 4 úrove 3 úrove 2 úrove 1 Pouzívanie soli áno áno áno áno áno áno áno áno áno nie Manuálne nastavenie zmäkcovaca vody (pozri tabuku) Zmäkcovac vody je vo výrobe nastavený do polohy 2. Nastavte prepínac do polohy 1 alebo 2 Elektronické nastavenie zmäkcovaca vody (pozri tabuku) Zmäkcovac vody je vo výrobe nastavený na stupe 5. 10 A B 1. Stlacte a podrzte stlacené tlacidlo Nastavenia/zrusenia programu, kým kontrolka programu A nezacne blika a kontrolka programu B neostane rozsvietená nepretrzite. Po niekokých sekundách: ­ kontrolka programu B zhasne ­ kontrolka programu A bliká a ­ kontrolka Koniec programu zacne blika: Pocet bliknutí zodpovedá aktuálnej úrovni nastavenia. Blikanie sa zopakujte vzdy s prestávkou niekokých sekúnd. Príklady: 5 bliknutí, pauza, 5 bliknutí, pauza, at. . . . Aby ste zmenili úrove, stlacte tlacidlo Nastavenie/zrusenie programu. Pri kazdom stlacení tlacidla sa úrove zvýsi o jeden stupe (ärove 1 nasleduje po úrovni 10). Aby sa operácia ulozila do pamäte, umývacku riadu vypnite. Doplnenie soli do umývacky riadu POZOR Pouzívajte výhradne speciálnu so vhodnú do umývacky riadu. 11 Odskrutkujte uzáver. Iba pri prvom naplnení soou, naplte zásobník soli vodou. Pouzitím dodávaného lievika nasypte so, az kým sa zásobník nenaplní. DÔLEZITÉ UPOZORNENIE Okamzite zapnite úplný program. DÔLEZITÉ UPOZORNENIE Pri doplnení soli sa voda zo zásobníka preleje. Odstráte vsetky zvysky soli. Kryt pevne zaskrutkujte otácaním v smere pohybu hodinových ruciciek, az kým nebudete pocu cvaknutie. DÔLEZITÉ UPOZORNENIE Speciálnu so doplte po rozsvietení kontrolky na ovládacom paneli. 12 Doplnenie lestidla Otvorte kryt. Dávkovac naplte lestidlom. Maximálna úrove naplnenia je oznacená "max" Pozorne utrite vsetky zvysky rozliateho lestidla. Zatvorte uzáver a zatlacte ho, aby sa zablokoval. POZOR Nikdy nedopajte do dávkovaca lestidla akýkovek iný prípravok (napr. V prípade potreby pouzívajte iba neutrálne umývacie prostriedky. Nikdy nepouzívajte pieskové cistiace prostriedky, drsné hubky na cistenie ani rozpúsadlá (acetón, trichlóretylén a pod. . . . ). Ochranné opatrenia pred zamrznutím Spotrebic sa nesmie nachádza na mieste, kde je teplota pod 0°C. Ak to je nevyhnutné, spotrebic vyprázdnite, zatvorte dvierka spotrebica, odpojte prívodnú vodnú hadicu a vyprázdnite ju. Sahovanie spotrebica Ak musíte spotrebic premiestni (sahujete sa a pod. . . . ): 1. Vyhýbajte sa nakláaniu spotrebica pocas prepravy. Cistenie vnútra Dbajte, aby boli tesnenia okolo dvierok, dávkovace na umývací prostriedok a lestidlo pravidelne cistené vlhkou handrickou. Odporúcame vám vykona po kazdých 3 mesiacoch umývací program pre vemi spinavý riad s pouzitím umývacieho prostriedku, ale bez vlozenia riadu. Dlhsie obdobia mimo prevádzky Ak spotrebic nebudete pouzíva pocas dlhsieho obdobia, odporúcame vám: Ochrana zivotného prostredia Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na pouzitie a zárucnom liste znamená, ze s výrobkom sa nesmie zaobchádza ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odovzda do najblizsieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z elektrozariadení za úcelom jeho alsieho zhodnotenia a spracovania, prípadne 19 predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predaja uskutocuje spätný odber. Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneskodnený environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predislo jeho negatívnym vplyvom na zivotné prostredie a udské zdravie. Podrobnejsie informácie nájdete na internetovej stránke www. envidom. sk. sú oznacené napr. Prosím, vhadzujte tieto materiály do príslusných odpadových nádob na domový odpad. POZOR Ak sa spotrebic vyrauje z prevádzky: · Vytiahnite zástrcku zo zásuvky. Predídete tak nebezpecenstvu, ze deti sa v spotrebici vymknú a ohrozia tak svoje zivoty. Materiál obalu Materiály obalov sú priateské k zivotnému prostrediu a môzu by recyklované. [. . . ] POZOR Ak je spotrebic pripojený k novým potrubiam alebo k potrubiam, ktoré sa dlhsí cas nepouzívali, pred pripojením prípojnej hadice nechajte vodu odteka niekoko minút. 24 VAROVANIE V dvojstennej prívodnej hadici je elektrický kábel bezpecnostného ventilu. Preto prívodnú vodnú hadicu, ani bezpecnostný ventil neponárajte do vody. Prosím, pri instalácii vodovodnej prívodnej hadice by ste mali by opatrní . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM C100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM C100 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag