Návod na použitie SAGEM AS1111

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM AS1111 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM AS1111


SAGEM AS1111 : Stiahnuť kompletný návod (25012 Ko)

návod na obsluhu SAGEM AS1111

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ten sa nachádza na vnútornej strane dvierkach umývacky. Minimum Maximum 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar) 12 standardných súprav Zapojenie do elektrickej siete Napätie Celkový príkon Poistka Tlak pritekajúcej vody Kapacita 2 Bezpecnostné pokyny Nasledujúce pokyny si z bezpecnostných dôvodov pozorne precítajte este pred instalovaním a prvým pouzitím spotrebica. Tento návod na pouzívanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli pouzi aj v budúcnosti. Ak umývacku predáte, darujete, alebo ju pri sahovaní necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby sa tento návod na pouzívanie dostal do rúk alsieho majitea. [. . . ] Znecistené filtre negatívne ovplyvujú výsledky umývania. 7. Plochý filter (C) vráte na svoje miesto v základni spotrebica. Hrubý filter (A) vlozte do mikrofiltra (B) a stlacte dohromady. Sústavu filtrov vráte na svoje miesto a zablokujte otocením rúcky v smere hodinový ruciciek az na doraz. Dbajte na to, aby plochý filter nevycnieval nad dno umývacky. Nesprávne vlozený filter negatívne ovplyvuje úcinnos umývania. Cistenie filtrov je predpokladom pre správne fungovanie umývacky. Nikdy sa nepokúsajte odmontova horné sprchovacie rameno. Ak sa otvory sprchovacieho ramena upchajú, uvonite ich pomocou spáradla. Ovládací panel Umývacie programy Tlacidlo zapnú/vypnú Svetelný ukazovate skoncenia programu 1. Filtracný systém umývacky pozostáva z hrubého filtra (A), mikrofiltra (B) a plochého filtra (C). Filtracný systém uvonite pomocou rukoväte mikrofiltra a vyberte ho. Tlacidlo voby programu / zrusenia programu Svetelné ukazovatele programov 3. Vyprázdnenie umývacky Horúci riad je citlivý na údery a ahko sa obije. Najprv vyprázdnite dolný kôs a potom horný kôs. Zabránite tým kvapkaniu vody z horného kosa na riad v dolnom kosi. Po vnútorných stranách umývacky a na dvierkach sa môze vyzráza voda, pretoze pocas susenia sa z riadu uvouje para, ktorá na nerezových vnútorných chladnejsích stenách umývacky skondenzuje. Tlacidlo voby programu / zrusenia programu Umývací program sa nastavuje prostredníctvom tohto tlacidla. Tlacidlo stlácajte dovtedy, kým sa nerozsvieti svetelný ukazovate pozadovaného umývacieho programu (pozri Tabuku programov). Ke nastavíte umývací program, zatvorte dvierka umývacky a program sa automaticky spustí. Toto tlacidlo okrem toho umozuje: zrusenie prebiehajúceho programu, nastavenie zariadenia na zmäkcovanie vody, aktivovanie/deaktivovanie zvukovej signalizácie. Svetelný programu ukazovate skoncenia 4. Rozsvieti sa po skoncení umývacieho programu. Okrem toho vizuálne indikuje: nastavenie zariadenia na zmäkcovanie vody, nastavenie zvukovej signalizácie, spustenie alarmu z dôvodu poruchy spotrebica. 6. 20 Po skoncení umývacieho programu vám odporúcame odpoji spotrebic od elektrickej siete a zatvori vodovodný kohútik. 7 Zvuková signalizácia Zvuková signalizácia upozoruje na skoncenie programu alebo na poruchu umývacky. Aktivovanie / zrusenie zvukovej signalizácie Po dodaní umývacky je zvuková signalizácia aktivovaná (nastavenie výrobcu). Svetelný ukazovate skoncenia programu zacne blika (rezim nastavovania). [. . . ] V záujme optimálnej úcinnosti odporúcame pouzíva prilozenú mriezku na príbor (ak to vekos a tvar príboru umozuje). Strieborný príbor neumývajte spolu s ostatnými kovmi. Príborový kosík sa skladá z dvoch castí, ktoré môzete od seba jednoducho oddeli. To vám poskytuje väcsiu flexibilitu a viac priestoru. 16 13 Oplachovací prostriedok Oplachovací prostriedok je tekutina, ktorá dodáva riadu lesk a podporuje jeho susenie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM AS1111

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM AS1111 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag