Návod na použitie SAGEM AF5076MS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM AF5076MS bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM AF5076MS


Mode d'emploi SAGEM AF5076MS
Download
návod na obsluhu SAGEM AF5076MS

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tieto pokyny si ulozte a dbajte, aby boli vzdy spolu so spotrebicom, aj ke ho presahujete alebo predáte, aby bol kazdý, kto ho pouzíva po celú dobu jeho zivotnosti, riadne informovaný o pouzití a bezpecnosti spotrebica. pouzíva výhradne originálne náhradné diely. · Za ziadnych okolností sa nepokúsajte opravi spotrebic sami. Opravy vykonané nevyskolenými osobami môzu spôsobi zranenia alebo vázne poruchy spotrebica. [. . . ] ­ Aby sa poháre neposkodili, nesmú sa navzájom dotýka. ­ Drobné predmety vlozte do kosa na jedálenský príbor. · Plastové predmety a panvice s teflónom majú sklon zadrziava kvapky vody; tieto predmety neschnú tak dobre ako porcelánové a oceové predmety. · ahké predmety (plastové misky a pod. ) musia by nalozené do horného kosa a usporiadané tak, aby sa nehýbali. 14 Na umývanie v umývacke riadu nie je vhodný tento jedálenský príbor a riad: vhodné v obmedzenej miere: · Jedálenský príbor s drevenými, rohovinovými, · Kameninové výrobky umývajte v umývacke riadu porcelánovými alebo perleovými rukoväami. iba ak sú výslovne oznacené výrobcom ako vhodné na umývanie v umývacke riadu. · Plastové predmety, ktoré nie sú tepelne odolné. · Pri castom umývaní v umývacke riadu môzu · Starsí jedálenský príbor s lepenými dielmi, ktoré nie glazované vzory vyblednú. · Strieborné a hliníkové diely majú pri umývaní sklon · Lepený jedálenský príbor alebo riad. vajcový bielok, vajcový · Cínové alebo medené predmety. ztok a horcica casto spôsobujú stratu farby a skvrny · Olovnaté kristáové sklo. Z tohto dôvodu striebro vzdy okamzite · Oceové predmety náchylné na hrdzavenie. V tomto prípade musíte znova nastavi umývací program (a pozadované voby). Aktivácia/zrusenie funkcie funkcie MultiTab Stlacte súcasne dve tlacidlá nachádzajúce sa nad symbolom Multi-Tab , kým sa nerozsvieti kontrolka funkcie " Multi-Tab ". Znamená to, ze táto funkcia je aktívna. Aby ste funkciu zrusili, stlacte znovu tie isté tlacidlá, kým príslusná kontrolka funkcie " MultiTab " nezhasne. DÔLEZITÉ UPOZORNENIE Ak výsledky susenia nie sú uspokojivé, odporúcame vám: 1. · Naplte dávkovac lestidla lestidlom. Nastavte dávkovanie lestidla do polohy 2. Ak chcete funkciu dávkovaca lestidla aktivova/zrusi, môzete tak urobi, iba ak je aktívna funkcia "Multi-Tab". Aktivácia/vypnutie dávkovaca lestidla 1. Umývacka riadu musí by v nastavovacom rezime. Stlacte súcasne tlacidlá B a C, kým nezacnú blika kontrolky tlacidiel A, B a C. Stlacte tlacidlo B, kontrolky tlacidiel A a C zhasnú, zatia co kontrolka tlacidla B naalej bliká. 19 4. [. . . ] Ak z prívodnej vodnej hadice zacína unika voda, bezpecnostný ventil prerusí prietok vody. VAROVANIE V dvojstennej prívodnej hadici je elektrický kábel bezpecnostného ventilu. Preto prívodnú vodnú hadicu, ani bezpecnostný ventil neponárajte do vody. Prosím, pri instalácii vodovodnej prívodnej hadice dávajte pozor na . Prívodnú vodnú hadicu umiestnite tak, aby nebola vyssie ako je spodný okraj bezpecnostného ventilu. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM AF5076MS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM AF5076MS začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag