Návod na použitie SAGEM AF5076MS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM AF5076MS bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM AF5076MS


SAGEM AF5076MS : Stiahnuť kompletný návod (32546 Ko)

návod na obsluhu SAGEM AF5076MS

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tieto pokyny si ulozte a dbajte, aby boli vzdy spolu so spotrebicom, aj ke ho presahujete alebo predáte, aby bol kazdý, kto ho pouzíva po celú dobu jeho zivotnosti, riadne informovaný o pouzití a bezpecnosti spotrebica. pouzíva výhradne originálne náhradné diely. · Za ziadnych okolností sa nepokúsajte opravi spotrebic sami. Opravy vykonané nevyskolenými osobami môzu spôsobi zranenia alebo vázne poruchy spotrebica. [. . . ] · Pred vlozením riadu by ste mali: ­ Odstráni vsetky zvysky potravín a hrubé necistoty. ­ Zmäkci zvysky pripálených pokrmov na panviciach · Pri nakladaní riadu a jedálenského príboru dodrziavajte tieto zásady: ­ Riad, ani jedálenský príbor nesmie prekáza otácaniu ostrekovacích ramien. ­ Duté predmety, ako sú sálky, poháre, panvice a pod. ulozte v umývacke riadu hore dnom, aby sa v nich nezhromazovala voda. ­ Riad ani jedálenský príbor nesmie by vlozený do seba ani sa navzájom prikrýva. ­ Aby sa poháre neposkodili, nesmú sa navzájom dotýka. ­ Drobné predmety vlozte do kosa na jedálenský príbor. · Plastové predmety a panvice s teflónom majú sklon zadrziava kvapky vody; tieto predmety neschnú tak dobre ako porcelánové a oceové predmety. · ahké predmety (plastové misky a pod. ) musia by nalozené do horného kosa a usporiadané tak, aby sa nehýbali. 14 Na umývanie v umývacke riadu nie je vhodný tento jedálenský príbor a riad: vhodné v obmedzenej miere: · Jedálenský príbor s drevenými, rohovinovými, · Kameninové výrobky umývajte v umývacke riadu porcelánovými alebo perleovými rukoväami. iba ak sú výslovne oznacené výrobcom ako vhodné na umývanie v umývacke riadu. · Plastové predmety, ktoré nie sú tepelne odolné. Funkciu "Multi-Tab " nastavte este pred zapnutím umývacieho programu. Pri pouzití funkcie "Multi-Tab " sa môze dzka cyklu meni. Po zapnutí programu nastavenie funkcie "MultiTab " NEBUDE mozné zmeni. Ak chcete funkciu "Multi-Tab " vyradi, musíte zrusi nastavenie programu a potom zrusi funkciu "Multi-Tab ". V tomto prípade musíte znova nastavi umývací program (a pozadované voby). Aktivácia/zrusenie funkcie funkcie MultiTab Stlacte súcasne dve tlacidlá nachádzajúce sa nad symbolom Multi-Tab , kým sa nerozsvieti kontrolka funkcie " Multi-Tab ". Aby ste funkciu zrusili, stlacte znovu tie isté tlacidlá, kým príslusná kontrolka funkcie " MultiTab " nezhasne. DÔLEZITÉ UPOZORNENIE Ak výsledky susenia nie sú uspokojivé, odporúcame vám: 1. Ak chcete funkciu dávkovaca lestidla aktivova/zrusi, môzete tak urobi, iba ak je aktívna funkcia "Multi-Tab". Aktivácia/vypnutie dávkovaca lestidla 1. Stlacte súcasne tlacidlá B a C, kým nezacnú blika kontrolky tlacidiel A, B a C. Stlacte tlacidlo B, kontrolky tlacidiel A a C zhasnú, zatia co kontrolka tlacidla B naalej bliká. 19 4. [. . . ] Po zapojení dvojstennej prívodnej vodnej hadice je bezpecnostný ventil veda vodovodného prívodného ventilu. Ak z prívodnej vodnej hadice zacína unika voda, bezpecnostný ventil prerusí prietok vody. VAROVANIE V dvojstennej prívodnej hadici je elektrický kábel bezpecnostného ventilu. Preto prívodnú vodnú hadicu, ani bezpecnostný ventil neponárajte do vody. Prosím, pri instalácii vodovodnej prívodnej hadice dávajte pozor na . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM AF5076MS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM AF5076MS začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag