Návod na použitie SAGEM AF50715PS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM AF50715PS bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM AF50715PS


SAGEM AF50715PS : Stiahnuť kompletný návod (25102 Ko)

návod na obsluhu SAGEM AF50715PS

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nový majite¾ sa tak bude môct' oboznámit' s prevádzkou spotrebièa a príslusnými bezpeènostnými pokynmi. Tento návod na pouzívanie si z bezpeènostných dôvodov pozorne preèítajte este pred instalovaním a prvým pouzitím spotrebièa. · Po dodaní spotrebiè bezodkladne vyba¾te a skontrolujte, èi · Dodrzujte predpísané dávkovanie zmäkèujúceho prosnie je poskodený a èi ziadna èast' nechýba. Pri nadmernom mnozstve aviváze môzu pomienky uveïte na dodací list a kópiu uschovajte. [. . . ] V prípade potreby sa obrát'te na autorizované servisné stredisko. Ubezpeète sa, ze ste z práèky odstránili vsetky tieto prepravné zabezpeèovacie prvky a uschovajte ich pre prípad st'ahovania spotrebièa. Ak chcete práèku umiestnit' zarovno s okolitým nábytkom, môzete odrezat' drziak hadice na zadnej strane práèky. Dva boèné uzávery umiestnite do správnej polohy. 3. 7. Zapojenie do elektrickej siete Spotrebiè pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie s napätím 230 V. Skontrolujte, èi sú elektromer, poistky a instalácia dimenzované pre dané zat'azenie a umozòujú súèasné zapojenie ïalsích elektrických spotrebièov. Poistky (jedna na kazdú fázu):10 A, 230 V, jednofázový prúd 3. 2. Umiestnenie Práèku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej miestnosti. Dbajte na to, aby sa práèka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia. 2 4. Ovládací panel 1 - Tlaèidlo Zapnút'/vypnút' 2 - Tlaèidlo Polovicné mnozstvo 3 - Tlaèidlo Vynechanie odstreïovania 4 - Ovládaè programov 5 - Termostat 1 23 4 5 4. 2. Ako prat'? Pred prvým pouzitím by ste mali spustit' program s teplotou 90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby sa vnútro práèky vyèistilo od pozostatkov výroby. osetrovania na násivke bielizne (pozri príslusnú kapitolu Medzinárodné symboly osetrovania). 4. 2. 4. Vol'ba pozadovaných funkcií StlaÈte príslusné tlaÈidlo. 4. 2. 1. · Stlaète tlaèidlo A a klapky bubna sa automaticky otvoria. TABU¾KA PROGRAMOV V nasledujúcej tabu¾ke nie sú zobrazené vsetky moznosti, ale len bezne pouzívané programy a vo¾by. Programy Max. mnozstvo bielizne (kg) Mozné vol'by Teplota °C Spotøeba vody (l) energie (kWh) èasu (min. ) A B Biela + predpieranie Biela* Rýchle pranie 5 kg 2, 5 kg 5 kg Polovièné mnozstvo Vynechanie odstreïovania 60 - 90 30 - 90 â - 40 80 66 47 56 0 2, 60 2, 20 0, 45 0, 20 0, 03 145-155 130-140 50-60 45-55 0-10 C D Plákanie Odstred'ovania Polovièné mnozstvo Vynechanie odstreïovania - H J Syntetická + predpieranie Syntetická Rýchle pranie 40 - 60 30 - 60 2, 5 kg â - 40 â - 40 58 47 47 53 36 0 1, 10 0, 90 0, 45 0, 45 0, 01 0, 002 80-90 70-80 50-60 40-50 15-25 0-10 L M N Vlna Plákanie Odèerpanie 5 kg - *Referenèný program pre skúsobne pod¾a normy IEC 456 (Program na pranie bavlny s teplotou 60°C : 66 l / 1, 15 kWh / 135 min) 5 Hodnoty spotreby sú len orientaèné a závisia od podmienok na mieste pouzitia. 6. Triedenie a príprava bielizne · Bielizeò roztrieïte pod¾a druhu a symbolov osetrovania na násivke (pozri kapitolu 6. 4. Normálne pranie zvo¾te pre bielizeò odolnú voèi mechanickému namáhaniu pri praní a odstreïovaní, jemné pranie pre jemnú bielizeò, ktorú treba osetrovat' setrnejsie. Ak hodláte vyprat' zmiesané druhy bielizne naraz, zvo¾te vzdy prací program a teplotu pod¾a najchúlostivejsieho materiálu. · Bielu a farebnú bielizeò perte vzdy osobitne, pretoze biela bielizeò môze zosednút'. · Nové odevy obsahujú spravidla ve¾a farbiva, preto ich perte po prvý raz oddelene. Dodrzujte tiez pokyny ako "Prat' oddelene" a "Prat' nieko¾kokrát oddelene". · Prisite alebo odstráòte vsetky gombíky, skoby a cvoky, ktoré nedrzia pevne. · Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky atï. ), farebné pletené a vlnené odevy a odevy s dekoráciou obrát'te naruby. · Zo záclon a závesov odstráòte háèky alebo ich vlozte do ochranného vrecka. [. . . ] Bielizeò sa vzájomne lísi objemom a kapacitou absorbovania vody. Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit': · doplna (bielizeò by vsak nemala byt' natlaèená) pri praní bavlny, ¾anu a zmesového materiálu; · do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického materiálu; · priblizne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon a vlny. Pri praní zmiesanej bielizne z rôznych materiálov naplòte bubon pod¾a najjemnejsieho druhu bielizne. 6 7. ÈISTENIE A ÚDRZBA Pred èistením práèku vzdy odpojte od elektrickej siete. 7. 4. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM AF50715PS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM AF50715PS začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag