Návod na použitie SAGEM AF5071

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod SAGEM AF5071 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky SAGEM AF5071


SAGEM AF5071 : Stiahnuť kompletný návod (25102 Ko)

návod na obsluhu SAGEM AF5071

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Programy s predpieraním pouívajte len pri ve¾mi zneèistenej bielizni. Mnostvo pracieho prostriedku prispôsobte tvrdosti vody a mnostve a stupòu zneèistenia bielizne. Starý spotrebiè Pred likvidáciou starý spotrebiè upravte tak, aby sa u nedal pouíva: odpojte ho od elektrickej siete, prívodný elektrický kábel odrete a pokoïte mechanizmus uzatvárania veka. Zabránite tým uviaznutiu detí vo vnútri spotrebièa alebo tak predídete inej ivotu nebezpeènej situácii. Ako èíta tento návod na pouívanie Nasledujúcim textom vás budú sprevádza tieto symboly: B ezpeènostné pokyny. Rady a tipy. V záujme ivotného prostredia. 21 OBSAH Pre uívate¾a Bezpeènostné pokyny Opis spotrebièa Pouívanie Obsluha Tabu¾ka programov Rady a tipy Èistenie a údrba Keï nieèo nefunguje Servis 23 24 25 26/27 28/29 30-32 33 34/35 35 Pre intalatéra Technické údaje Intalácia Vybalenie Umiestnenie a vyrovnanie Premiestòovanie Pripojenie na vodovodné a kanalizaèné potrubie Zapojenie do elektrickej siete 36 37 37 37 38 36 22 BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY Tento návod na pouívanie si pozorne preèítajte ete pred prvým pouitím spotrebièa. Návod na pouívanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli poui aj v budúcnosti. [. . . ] Na konci pracieho programu Po skonèení nastaveného programu sa práèka automaticky zastaví. Ovládaè programov zostane v polohe I a svetelný ukazovate¾ prevádzky zhasne. Program skonèí: odstredením (programy na pranie bavlny); s vodou v nádri (programy na pranie jemnej bielizne); V takomto prípade môete necha vodu odèerpa programom N (odèerpanie) alebo môete bielizeò krátko odstredi programom D (odstredenie). Veko práèky je moné otvori a pribline 2 minúty po skonèení programu, keï ochranné zariadenie zruí jeho blokovanie. Ak ste pranie skonèili, zatvorte vodovodný kohútik a spotrebiè odpojte od elektrickej siete. Veko práèky nechajte otvorené, aby ste sa vyhli tvorbe nepríjemného zápachu. 27 TABU¾KA PROGRAMOV Programy na bavlnu / l'an Maximálne mnostvo bielizne : 4, 5 kg P ro g r a my D ru h b ie lizn e Te p l o t a v ° C O p is p ro g r a mu S p o te b a (*) v ody (l) e ne r g ie (k W h ) 2 , 6 è as (m in) 150 A B() BAV LNA + 60° - 90° P re d p ie ranie p r i 4 0 ° C P ranie p r i 6 0 ° -9 0 ° C 4 p lá k ania O d s t re d ' o v anie P ranie p r i 3 0 ° -9 0 ° C 4 p lá k ania O d s t re d ' o v anie P ranie p r i -4 0 ° C 2 , 0 kg 3 p lá k ania Be z o d s t re ï o v ania (voda v nádri) 4 p lá k ania O d s t re d ' o v anie 81 BAV LNA 30° - 90° 67 2 , 2 135 KRÁTKY PRACÍ PROGRAM - 40° 55 0 , 5 55 na b av lnu C D PLÁKANIE BAV LNY 53 0 , 2 50 ODSTRED'OV ANIE O d s t re d e nie p r i m ax 5 0 0 o t . / m in 0 0 , 0 3 5 (*) Hodnoty spotreby uvedené v tabu¾ke (pre najvyiu teplotu) sú len orientaèné a závisia od teploty a tlaku pritekajúcej vody a napätia vo vaej elektrickej sieti. () odporúèaný program pre porovnanie pod¾a normy EHS 92/75: termostat na 60° (67l /1, 20 kWh / 135 min). UPOZORNENIE: VEKO PRÁÈKY JE MONÉ OTVORI A PO UPLYNUTÍ 2 MINÚT OD SKONÈENIA PRACIEHO PROGRAMU. 28 Programy na syntetickú / jemnú bielizeò / vlnu Maximálne mnostvo bielizne: 2, 0 kg (syntetickej bielizne), 1 kg (vlna) Programy Druh bielizne Tep lota v ° C Op is p rogramu Sp otreba ( * ) V ody (l) Energie Èas (kWh) (min) 1, 0 85 H J SYNTETICKÁ + 40° - 60° Predpieranie pri 40° Pranie pri 40° - 60° 3 plákania Bez odstreïovania (voda v nádri) Pranie pri 30° - 60° 3 plákania Bez odstreïovania (voda v nádri) Pranie pri - 40° 3 plákania Bez odstreïovania (voda v nádri) Pranie pri - 40° 3 plákania Bez odstreïovania (voda v nádri) 3 plákania Bez odstreïovania (voda v nádri) Odèerpanie 68 SYNTETICKÁ 30° - 60° 55 0, 9 75 KRÁTKY PRACÍ PROGRAM NA SYNTETICKÚ BIELIZEÒ - 40° 55 0, 5 55 L M N VLNA - 40° 60 0, 45 45 JEMNÉ PLÁKANIE 38 0, 01 20 ODÈERPANIE 0 0, 002 5 (*) Hodnoty spotreby uvedené v tabu¾ke (pre najvyiu teplotu) sú len orientaèné a závisia od teploty a tlaku pritekajúcej vody a napätia vo vaej elektrickej sieti. UPOZORNENIE: VEKO PRÁÈKY JE MONÉ OTVORI A PO UPLYNUTÍ 2 MINÚT OD SKONÈENIA PRACIEHO PROGRAMU. 29 RADY A TIPY Pokyny pre pranie Riaïte sa symbolmi na títkoch odevov a pokynmi výrobcov. B ielizeò roztrieïte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú. Veobecné pravidlá: Bavlna, ¾an: B ubon zvo¾na naplòte, ale neprepåòajte; Syntetické materiál: najviac do polovice bubna; J emná bielizeò a vlna: najviac do jednej tretiny bubna. Praním maximálneho prípustného mnostva efektívne vyuívate vodu a energiu. teplotou 110°C Neehli CHEMICKÉ ÈISTENIE Èistenie vetkými Èistenie perchlóretylén Èistenie benzínom, benzínom, èistým èistým alkoholom a rozpúadlami alkoholom a R111&R113 R113 Neèisti chemicky Vysoká teplota Nízka teplota SUENIE Vodorovne Na núre Na veiaku V suièke Nesui v suièke 32 ÈISTENIE A ÚDRBA Pred vykonaním akejko¾vek údrby sa ubezpeète, e je práèka odpojená od elektrickej siete, a e je vodovodný kohútik zatvorený. 1. Plá spotrebièa Vonkají plá spotrebièa èistite teplou vodou a neutrálny neabrazívnym èistiacim prostriedkom do domácnosti. Potom plá utrite èistou vlhkou handrièkou a vytrite dosucha. Dôleité upozornenie: na èistenie nepouívajte denaturovaný lieh, riedidlá a podobné výrobky. 2. Násypka Násypku môete ve¾mi jednoducho vyòa. Stlaète príchytky po oboch stranách a násypku posuòte smerom nahor (obr. Násypku umyte pod teèúcou vodou s pouitím kefy alebo handrièky (obr. Skontrolujte, èi otvory na zadnej strane násypky nie sú upchaté (obr. Násypku nasuòte spä do dráok tak, aby zapadla (obr. Odtokový filter na vlákna Práèka je v prednej èasti vybavená filtrom, ktorý zachytáva vlákna a drobné predmety (páradlá, mince, spinky atï. ), nedopatrením zabudnuté v odevoch. . rekvencia èistenia závisí na druhu bielizne (ak zvyknete pra bielizeò bez lemu, alebo ak bielizeò púa vlákna, treba filter èistiè èastejie). [. . . ] Pomocou skrutkovaèa odstráòte na zadnej strane práèky dve uvo¾nené rozpery (A) (obr. Vidite¾né otvory treba uzavrie zátkami (B), ktoré sú priloené k spotrebièu (obr. Ak hodláte práèku pripevni k susediacemu nábytku, môete odreza driak hadíc, ktorý je umiestnený na zadnej strane spotrebièa (obr. 4 36 Umiestnenie a vyrovnanie Spotrebiè umiestnite na tvrdú rovnú podlahu. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU SAGEM AF5071

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu SAGEM AF5071 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag