Návod na použitie PROGRESS PV3550

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PROGRESS PV3550 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PROGRESS PV3550


Mode d'emploi PROGRESS PV3550
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   PROGRESS PV3550 (7590 ko)

návod na obsluhu PROGRESS PV3550

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] návod na pouzívanie Umývacka riadu PV 3550 2 progress Obsah Bezpecnostné pokyny Popis výrobku Ovládací panel Prvé pouzitie Nastavenie zmäkcovaca vody Pouzívanie soli do umývacky riadu Pouzívanie lestidla Kazdodenné pouzívanie Nakladanie jedálenského príboru a riadu Pouzívanie umývacieho prostriedku Funkcia Multi-tab 2 3 4 5 5 7 7 8 9 11 12 Výber a spustenie umývacieho programu Vyprázdovanie umývacky riadu Umývacie programy Osetrovanie a cistenie Co robi, ke. . . Technické údaje Informácie pre skúsobne Instalácia Pripojenie na vodovodné potrubie Zapojenie do elektrickej siete Ochrana zivotného prostredia 13 14 14 15 17 18 18 19 20 21 22 Zmeny vyhradené Bezpecnostné pokyny V záujme vasej bezpecnosti a na zabezpecenie správneho pouzitia si pred nainstalovaním a prvým pouzitím tohto spotrebica starostlivo precítajte tento návod pre uzívatea, vrátane tipov a upozornení. Na predchádzanie zbytocným chybám a úrazom je dôlezité zaruci, aby sa vsetci pouzívatelia tohto spotrebica podrobne oboznámili s jeho obsluhou a s bezpecnostnými charakteristikami. Tieto pokyny si ulozte a dbajte, aby boli vzdy spolu so spotrebicom, aj ke ho presahujete alebo predáte, aby bol kazdý, kto ho pouzíva po celú dobu jeho zivotnosti, riadne informovaný o pouzití a bezpecnosti spotrebica. [. . . ] Aktivácia/vypnutie dávkovaca lestidla 1. Umývacka riadu musí by v nastavovacom rezime. 2. Súcasne stlacte a podrzte funkcné tlacidlá B a C, az kým kontrolky funkcných tlacidiel A, B a C nezacnú blika. Stlacte tlacidlo funkcie B, kontrolky funkcných tlacidiel A a C zhasnú, zatia co kontrolka tlacidla B bude naalej blika. Aby ste aktivovali zásobník lestidla, stlacte tlacidlo B este raz, rozsvieti sa kontrolka Koniec, co indikuje, ze sa aktivovalo dávkovanie lestidla. Operáciu ulozíte do pamäte vypnutím umývacky riadu stlacením tlacidla Zap/ Vyp. Aby ste dávkovac lestidla znovu vyradili, zopakujte horeuvedené pokyny, kým kontrolka Koniec nezhasne. Ak sa rozhodnete vráti k pouzívaniu bezného umývacieho prostriedku, odporúcame vám, aby ste: 1. Znova naplte zásobník na so a dávkovac lestidla. Nastavte tvrdos vody na najvyssiu hodnotu a vykonajte 1 normálny umývací program bez nalozenia akéhokovek riadu. Upravte nastavenie tvrdosti vody poda tvrdosti vody vo vasom regióne. Nastavte dávkovanie lestidla. Výber a spustenie umývacieho programu Umývací program a odlozené spustenie nastavujte pri mierne pootvorených dvierkach. Program sa spustí a doba odkladu spustenia sa zacne odrátava az po zatvorení dvierok. Az do tohto okamihu môzte upravova nastavenia 1. Skontrolujte, ci kose boli správne nalozené a ci sa ostrekovacie ramená môzu vone otáca. Skontrolujte, ci je otvorený vodovodný kohút. Umývacka riadu musí by v nastavovacom rezime. Stlacte tlacidlo zodpovedajúce pozadovanému programu (pozri tabuku "Umývacie programy"). Kontrolka zvoleného programu sa rozsvieti. Zatvorte dvierka umývacky riadu, program sa spustí automaticky. Nastavenie a spustenie programu s posunutým startom 1. Po nastavení programu umývania stlácajte tlacidlo odlozenia startu, kým nezacne blika kontrolka zodpovedajúca zelanému poctu hodín odlozenia (3h, 6h alebo 9h). [. . . ] Podobne platí, ze vnútorný priemer spojok pouzitých na pripojenie k odtokovému potrubiu nesmie by mensí ako priemer dodávanej hadice. Pri zapojení vypúsacej hadice k prípojke na sifóne pod umývadlom, musíte vybra celú plastovú membránu (A). Ak nevyberiete celú membránu, môze to ma za následok postupné nahromadenie zvyskov jedla a prípadné upchatie prípojky vypúsacej hadice umývacky riadu Nase spotrebice dodávame s ochranou proti spätnému vtoku spinavej vody do spotrebica. "Spätný ventil" vstavaný v hrdle výlevky môze zabráni správnemu vypúsaniu vasej umývacky riadu. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PROGRESS PV3550

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PROGRESS PV3550 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag