Návod na použitie PANASONIC SUC700

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SUC700 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SUC700


PANASONIC SUC700 : Stiahnuť kompletný návod (1483 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC SUC700

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Stereofónny integrovaný zosilňovač SU-C700 Hudba je bezhraničná a nadčasová, dotýka sa sŕdc ľudí všetkých kultúr a generácií. Každý deň vás očakáva skutočne emotívny zážitok z doteraz nepoznaného zvuku. Vyberme sa spolu na cestu znovuobjavovania hudby. Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho na budúce použitie.  Charakteristické vlastnosti tohto zariadenia Toto zariadenie sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami: Plne digitálny zosilňovač s veľmi presným obvodom na zníženie kolísania signálu a meničom s moduláciou šírky impulzov Toto zariadenie je plne digitálny zosilňovač. [. . . ] Zariadenie čistite mäkkou handričkou.   V prípade silného znečistenia utrite zariadenie dôkladne vyžmýkanou navlhčenou handričkou a potom ho utrite mäkkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, lieh, kuchynské saponáty, chemicky upravenú handričku a pod. Mohli by ste spôsobiť deformáciu krytu alebo poškodenie povrchovej úpravy. 6 Prehľad ovládacích prvkov a súčastí Toto zariadenie  Pohľad spredu  Pohľad zozadu 1 Páčka vypínača Zapínanie/vypínanie tohto zariadenia.  Keď je páčka vypínača v dolnej polohe, ovládanie diaľkovým ovládačom nie je možné. 9 Konektor PHONO EARTH [PHONO EARTH] (➮ 11) Na pripojenie uzemňujúceho vodiča gramofónu. 0 Konektor vstupu analógového zvukového signálu [PHONO] (➮ 11) Na pripojenie gramofónu.  Podporované sú prenosky s pohyblivým magnetom (MM). 2 Konektor slúchadiel Slúži na pripojenie slúchadiel.  Keď sú pripojené slúchadlá, z reproduktorov nevychádza zvuk.  Príliš hlasitý zvuk zo slúchadiel môže mať za následok stratu sluchu.  Dlhodobé počúvanie pri plnej hlasitosti môže poškodiť sluch používateľa. qa Atenuátor [ATTENUATOR] Ak pri používaní konektora vstupu analógového zvukového signálu [LINE IN] dôjde k skresleniu zvuku, nastavte tento prepínač na [ON] (Zap. ). qs Konektor vstupu analógového zvukového signálu [LINE IN] (➮ 11) qd Konektory reproduktorov [SPEAKERS] (➮ 9) 3 Kontrolka LAPC (➮ 13) Kontrolka sa rozsvieti, keď je zapnutá korekcia výstupu zosilňovača. 4 Gombík hlasitosti Nastavenie hlasitosti.  Keď je zvuk zariadenia vypnutý a otočíte tento gombík proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a potom ho otočíte v smere hodinových ručičiek, vypnutie zvuku sa zruší. qf Konektor vstupu striedavého prúdu [AC IN ~] (➮ 12) qg Konektor vstupu digitálneho zvukového signálu [PC] (➮ 15) Na pripojenie k počítaču a pod. qh Konektor vstupu digitálneho zvukového signálu [OPT IN] (➮ 11) qj Konektory vstupu digitálneho zvukového signálu [COAX1 IN]/[COAX2 IN]/[COAX3 IN] (➮ 10, 11) qk Systémové konektory [CONTROL1]/[CONTROL2] (➮ 10) ql Identifikačné označenie výrobku Uvedené je číslo modelu. 5 Snímač signálu diaľkového ovládača Vzdialenosť: v rámci približne 7 m priamo pred zariadením Uhol: približne 30° doľava a doprava 6 Gombík voľby vstupu Otočením tohto gombíka v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek prepnete vstupný zdroj. (➮ 13) 7 Merač špičkového výkonu Zobrazenie úrovne výstupu. 8 Indikátor vstupu (➮ 13) Indikátor zvoleného vstupného zdroja svieti.  Indikátor bliká, ak zvolíte „PC“, „COAX1“, „COAX2“, „COAX3“ alebo „OPT“, keď príslušné zariadenie nie je pripojené k tomuto zariadeniu. 7 Diaľkový ovládač  Tlačidlá, ktorými sa ovláda toto zariadenie 1 [AMP ]: Tlačidlo pohotovostného režimu/zapnutia Stlačením tohto tlačidla sa zariadenie prepína z prevádzkového do pohotovostného režimu a naopak. Zariadenie spotrebúva aj v pohotovostnom režime malé množstvo energie.  Keď je páčka vypínača v dolnej polohe, ovládanie diaľkovým ovládačom nie je možné. 2 [AMP]/[NWP]/[CD]: Voľba zariadenia, ktoré sa bude používať [AMP] [NWP] [CD] Rozsvieti sa indikátor LINE Rozsvieti sa indikátor COAX1 Rozsvieti sa indikátor COAX2 3 [> INPUT <]: Voľba vstupného zdroja (➮ 13) 4 [DIMMER]: Upravenie jasu svetla a indikátorov Každým stlačením tohto tlačidla sa prepne jas. 5 [LAPC]: Meranie charakteristík zosilňovača a korekcia jeho výstupu (➮ 13) 6 [+ VOL -]: Nastavenie úrovne hlasitosti 7 [MUTE]: Vypnutie zvuku Bliká indikátor vstupu. Opätovným stlačením tlačidla [MUTE] funkciu zrušíte.  Tlačidlá, ktorými sa ovládajú zariadenia ST-C700/SL-C700 Diaľkový ovládač tohto zariadenia slúži aj na ovládanie zariadení ST-C700/SL-C700. Informácie o obsluhe zariadení ST-C700/SL-C700 nájdete v ich návodoch na obsluhu. Gramofón*1 Toto zariadenie (pohľad zozadu) Prehrávač diskov Blu-ray a pod. Audio kábel (nie je súčasťou dodaného príslušenstva) Audio kábel (nie je súčasťou dodaného príslušenstva) *1 Keď pripájate gramofón so vstavaným ekvalizérom PHONO, jeho kábel pripojte ku konektoru vstupu analógového zvukového signálu [LINE IN]. *2 Keď pripájate gramofón s uzemňujúcim vodičom, uzemňujúci vodič pripojte ku konektoru PHONO EARTH [PHONO EARTH] tohto zariadenia. Pripojenie k zariadeniam s digitálnym zvukovým výstupom Do tohto zariadenia môžete privádzať digitálne zvukové signály a prehrávať hudbu. Toto zariadenie (pohľad zozadu) Prehrávač CD diskov a pod. Optický digitálny audio kábel (nie je súčasťou dodaného príslušenstva) Koaxiálny digitálny kábel (nie je súčasťou dodaného príslušenstva)  Vstup digitálneho zvukového signálu tohto zariadenia podporuje len nižšie uvedené signály lineárnej PCM (LPCM). Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu pripojeného zariadenia. Vstupný konektor Koaxiálny digitálny vstup Optický digitálny vstup Vzorkovacia frekvencia 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz 32/44, 1/48/88, 2/96 kHz Počet kvantovacích bitov 16/24 bitov 16/24 bitov 11 Zapojenie sieťového napájacieho prívodu Zapojte ho až po vykonaní všetkých ostatných zapojení. Toto zariadenie (pohľad zozadu) Zasuňte sieťový napájací prívod až po A, bod bezprostredne pred okrúhlym otvorom. Sieťový napájací prívod (dodané príslušenstvo) Zapojte do domácej elektrickej sieťovej zásuvky  Toto zariadenie spotrebúva malé množstvo elektrickej energie (➮ 17), aj keď je páčka vypínača v polohe [OFF] (Vyp. ). Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Zariadenie umiestnite tak, aby sa zástrčka dala bez problémov odpojiť. 12 Úkony Meranie charakteristík zosilňovača a korekcia jeho výstupu Aby ste optimalizovali zvukový výstup, môžete merať charakteristiky zosilňovača a pri pripojení k reproduktorom korigovať jeho výstup.  Odpojte slúchadlá. [. . . ]  ST-C700 pripojte ku [COAX1 IN] a SL-C700 ku [COAX2 IN]. Počas prehrávania sa ozýva „brum“.  V blízkosti káblov zariadenia sa nachádza sieťový napájací prívod alebo žiarivkové osvetlenie. Iné zariadenia a káble uchovávajte ďalej od káblov tohto zariadenia.  Nastavte prepínač [ATTENUATOR] na [ON] (Zap. ). (➮ 7)  Silné magnetické pole v blízkosti televízora alebo iného zariadenia môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu zvuku. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SUC700

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SUC700 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag