Návod na použitie PANASONIC STC700

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC STC700 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC STC700


Mode d'emploi PANASONIC STC700
Download
návod na obsluhu PANASONIC STC700

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Sieťový audio prehrávač 1 2 Hudba je bezhraničná a nadčasová, dotýka sa ľudských sŕdc v rôznych kultúrach a generáciách. Každý deň objavujte skutočne emotívny zážitok z nepoznaných zvukových očakávaní. Vezmeme vás na cestu, za opätovným objavením hudby. 3 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a nechajte si ho pre budúce použitie. I Vlastnosti tohto zariadenia Toto zariadenie poskytuje nasledujúce funkcie: Sieťový audio prehrávač Keďže väčšina pamäťových médií pre digitálne médiá je určená na použitie s počítačmi, nie sú navrhnuté s ohľadom na nízky hluk, čo je rozhodujúce pre čistú reprodukciu zvuku. [. . . ] Stlačte [►/H]. ● Opätovným stlačením opätovne spustíte prehrávanie. 5 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte režim a potom Dôraz na pripojenie Dôraz na kvalitu zvuku (počiatočné) Stlačte [E] alebo [F] na preskočenie skladby. Počas prehrávania alebo pozastavenia, stlačte a podržte [A] alebo [B]. ● Ak je zvuk prerušovaný, zvoľte „Mode 1“. Vyhľadávanie Odpojenie Bluetooth® zariadenia 1 Stlačte [NWP]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Disconnect?“ a potom stlačte [OK]. [OK]. ● Na zariadení: stlačte a podržte [E] alebo [F]. ● Toto zariadenie môže byť súčasne pripojené len k jednému zariadeniu. ● Pre použitie diaľkového ovládača tohto zariadenia s Bluetooth® zariadením, musí Bluetooth® zariadenie podporovať AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). V závislosti od stavu zariadenia nemusia niektoré ovládače fungovať. 4 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Yes“ a potom stlačte ● Bluetooth® zariadenie bude odpojené vtedy, ak je zvolený iný audio zdroj. 19 Počúvanie FM rádia Môžete uložiť až 30 kanálov. Príprava ● Stlačte [NWP] a následným opakovaným stláčaním [> INPUT <] pod [NWP] zvoľte „FM“. Zlepšenie kvality zvuku 1 Stlačte [NWP]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „FM Mode“ a potom stlačte [OK]. stlačte [OK]. Automatické uloženie predvolieb 1 Stlačte [NWP]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Auto Preset“ a potom stlačte [OK]. 4 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Mono“ a potom ● Zobrazí sa „MONO“. Uloženie nastavenia Pokračujte krokmi 2 a 3 v časti „Manuálne ladenie a ukladanie“. 4 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Lowest“ alebo „Current“ a potom stlačte [OK]. Lowest: Spustenie automatického ukladania od najnižšej frekvencie (FM 87, 50). Current: Spustenie automatického ukladania od aktuálnej frekvencie. ● V kroku 4 zvoľte „Stereo“, pre návrat k stereo vysielaniu. ● „Mono“ bude zrušené pri zmene frekvencie. Pre Veľkú Britániu a Írsko RDS vysielanie Toto zariadenie môže zobraziť textové dáta vysielané systémom rádiových dát (RDS) dostupným v niektorých oblastiach. Manuálne ladenie a uloženie 1 Stláčaním [A] alebo [B] nalaďte stanicu. ● Pre automatické ladenie, stlačte a podržte tlačidlo dovtedy, pokiaľ sa nezačne frekvencia rýchlo meniť. 2 Stlačte [PGM]. 3 Stláčaním numerických tlačidiel zvoľte číslo predvoľby. ● Uskutočnite kroky 1 až 3 pre uloženie ďalších staníc. ● RDS je dostupné len ak funguje v príjme stereo. ● RDS nemusí byť dostupné, ak je príjem signálu nekvalitný. ● RDS funkcia nefunguje vtedy, ak je „Mono“ zvolené v „FM Mode“. (ù vyššie) ● Predtým uložené stanice sa prepíšu novými stanicami s rovnakým číslom predvoľby. Voľba predvoľby stanice Stlačením numerických tlačidiel, [E] alebo [F] zvoľte predvoľbu stanice. 20 Počúvanie DAB/DAB+ Môžete uložiť až 20 kanálov. Príprava ● Uistite sa, či je pripojená DAB anténa. (ù 10) ● Stlačte [NWP] a následným opakovaným stláčaním [N INPUT O] pod [NWP] zvoľte „DAB/DAB+“*. * Pre Austráliu a Nový Zéland „DAB+“ Výber predvoľby Stlačením numerických tlačidiel, [E] alebo [F] zvoľte predvoľbu stanice. – Ak zvolíte „DAB/DAB+“* prvýkrát, systém spustí proces „DAB auto scan (automatické vyhľadávanie DAB)“. Zobrazenie dostupnej informácie Môžete zobraziť informácie o DAB vysielaní, type programu, označení súboru a frekvencii. Automatické vyhľadávanie DAB 1 Stlačte [NWP]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Auto Scan“ a potom stlačte [OK]. [OK]. Stlačením [INFO] zobrazte dostupnú informáciu. DAB Secondary Niektoré DAB/DAB+ stanice poskytujú sekundárnu službu, ako aj primárnu službu. Ak stanica, ktorú počúvate, poskytuje sekundárnu službu, zobrazí sa „ “. 4 Stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Yes“ a potom stlačte ● Zobrazí sa „Auto Scan“. 1 Stlačte [NWP]. [. . . ] DLNA, DLNA Logo a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky, servisné známky alebo certifikačné známky Digital Living Network Alliance. Technológia audio kódovania MPEG Layer-3 je licencovaná od Fraunhofer IIS and Thomson. Windows a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných štátoch. Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných štátoch. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC STC700

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC STC700 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag