Návod na použitie PANASONIC SLC700

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SLC700 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SLC700


PANASONIC SLC700 : Stiahnuť kompletný návod (1034 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC SLC700

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu CD prehrávač 1 2 Hudba je bezhraničná a nadčasová, dotýka sa ľudských sŕdc v rôznych kultúrach a generáciách. Každý deň objavujte skutočne emotívny zážitok z nepoznaných zvukových očakávaní. Vezmeme vás na cestu, za opätovným objavením hudby. 3 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a nechajte si ho pre budúce použitie. I Vlastnosti tohto zariadenia Toto zariadenie poskytuje nasledujúce funkcie: High Res Re-master Funkcia High Res Re-master umožňuje vysokú presnosť rozšírenia šírky pásma a bitovej hĺbky pre vysoko kvalitnú zvukovú reprodukciu z hudobných CD diskov a iných komprimovaných zdrojov. [. . . ] 1 Opakovaným stláčaním [MENU] zvoľte „Play Mode“. 2 Dotykom [E, F] zvoľte položku a potom sa dotknite [►/H]. 12 Voľba adresárov a súborov pre MP3/WMA CD disky Pri MP3/WMA CD diskoch, môžu byť súbory (MP3/WMA súbory) usporiadané v hierarchii, s adresármi obsahujúcimi súbory a podadresáre, ako je to zobrazené nižšie. Root Adresár č. 1 Súbor č. 1 Súbor č. 10 Adresár č. 2 Adresár č. 3 Súbor č. 11 Súbor č. 12 Súbor č. 13 Súbor č. 18 Adresár č. 4 Súbor č. 14 I Voľba súborov v režime adresára V režime adresára, sú všetky adresáre obsahujúce súbory zobrazené ako jedna úroveň, takže si budete môcť zvoliť súbory bez toho, aby ste si robili starosti so štruktúrou adresárov. ● Postup pomocou dotykového panelu na zariadení: 1 Opakovaným stláčaním [MENU] zvoľte „Folder“ a potom sa dotknite [►/H]. („Root“ sa zobrazí vtedy, ak ide o koreňový adresár. ) 2 Dotknite sa [E, F]. 3 Dotknite sa [►/H], aby ste mohli zvoliť súbory v danom adresári. ● Dotknite sa [E, F] na zobrazenie súborov v adresári. ● Dotykom [I] aktivujte voľbu ďalšieho adresára a zvoľte iné súbory. ● Spustí sa prehrávanie pre zobrazený adresár alebo súbor. ● Postup pomocou diaľkového ovládača SU-C700/ST-C700: 1 Stlačte [CD]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Folder“ a potom stlačte [OK]. („Root“ sa zobrazí vtedy, ak ide o koreňový adresár. ) 4 Stlačte [▲, ▼] alebo [E, F]. 5 Stlačte [►] alebo [OK], aby ste mohli zvoliť súbory v danom adresári. 6 Zobrazí sa názov prvého súboru v adresári. ● Stlačte [▲, ▼] alebo [E, F] na zobrazenie súborov v adresári. ● Stlačením [◄] alebo [RETURN] aktivujte voľbu iného adresára a zvoľte iné súbory. ● Spustí sa prehrávanie pre zobrazený adresár alebo súbor. ● Na zrušenie daného procesu v akomkoľvek bode, stlačte [I]. Ak nezvolíte konkrétny MP3/WMA súbor alebo adresár na prehrávanie, všetky z MP3/WMA súborov na CD budú prehrávané v číselnom poradí, začínajúc súborom č. 1. I Voľba režimu prehrávania All: Prehrávanie všetkých skladieb na CD disku. ● Postup pomocou dotykového panelu na zariadení: 1 Opakovaným dotykom [MENU] zvoľte „Play Mode“. ● Postup pomocou diaľkového ovládača SU-C700/ST-C700: 1 Stlačte [CD]. 3 Opakovaným stláčaním [▲, ▼] zvoľte „Play Mode“. 4 Stlačením [◄, ►] zvoľte položku a potom stlačte [OK]. 13 Ostatné Jas displeja Jas displeja tohto zariadenia a prepínačov základného ovládania je možné zmeniť. [. . . ] Ak nie sú, vypnite toto zariadenie a prepojte káble správne. ● Prípojky káblov, ktoré majú byť pripojené, zasuňte až na doraz. 17 Zvuk je prerušený. Hlásenia Nasledujúce hlásenia alebo servisné čísla sa môžu zobraziť na displeji zariadenia. ● V závislosti na vašom prostredí, môže byť zvuk v priebehu prehrávania prerušený. Pozrite si návod na obsluhu pripojeného zariadenia a pripojenie k zariadeniu. Prehrávanie sa nespustí. „Full“ ● V závislosti na vašom prostredí alebo pripojených zariadeniach, môže prehrávanie chvíľku trvať. ● Počet naprogramovaných skladieb je viac ako 25. „Not Conditional“ Funkcia systémového ovládania nefunguje. ● Pripojte systémový kábel k systémovému konektoru [CONTROL2] na SU-C700. ● Pripojte koaxiálny digitálny kábel k digitálnemu audio vstupnému konektoru [COAX2 IN] na SU-C700. ● Funkcia, ktorú ste sa pokúsili použiť, nie je dostupná pri aktuálnych nastaveniach. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SLC700

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SLC700 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag