Návod na použitie PANASONIC SL1200GAE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SL1200GAE bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SL1200GAE


PANASONIC SL1200GAE : Stiahnuť kompletný návod (4426 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC SL1200GAE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SL-1200GAE Návod na obsluhu Gramofónový systém s priamym náhonom 1 Hudba je bezhraničná a nadčasová, dotýka sa sŕdc ľudí všetkých kultúr a generácií. Každý deň vás očakáva skutočne emotívny zážitok z doteraz nepoznaného zvuku. Vyberme sa spolu na cestu znovuobjavovania hudby. 2 Všetkým prinášame vrcholný emotívny hudobný zážitok V spoločnosti Technics chápeme, že zážitok z počúvania nie je len o technike, že je to magický a citový vzťah medzi človekom a hudbou. Chceme, aby ľudia vnímali hudbu tak, ako bolo zámerom jej tvorcov, a aby v nich vyvolávala emócie, ktoré ich nadchnú a potešia. [. . . ] Pozor Sieťový napájací prívod nezapájajte, kým nie je zariadenie kompletne zostavené. 4 Podložka pod platne 1 3 Tanier Manipulujte opatrne, pretože je ťažký. Montážna skrutka pre tanier Tanierová pružina Podložky 2 Otvor na upevnenie hriadeľa rotora Hriadeľ rotora 6 Vyvažovacie závažie Stredové vreteno Pozor  Na utiahnutie skrutiek nepoužívajte elektrický skrutkovač ani nárazový skrutkovač.  Majte na pamäti, že ak použijete skrutkovač nevhodný pre skrutky na montáž taniera, môžete poškodiť hlavné zariadenie. 5 Držiak prenosky 12 Nasadenie taniera 1 Stredové vreteno zasuňte do stredového otvoru taniera. Pozor  Pri manipulácii s tanierom buďte opatrní, pretože je ťažký.  Pomocou mäkkej handričky zotrite odtlačky prstov alebo nečistoty. Pripevnenie držiaka prenosky 5 Nasaďte držiak prenosky s prenoskou do prenoskového ramienka. Držiak prenosky udržiavajte vo vodorovnej polohe a utiahnite poistnú maticu.  Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli hrotu ihly. Poistná matica 2 Tanier pomaly spúšťajte, pričom otvory na upevnenie hriadeľov rotora (tri miesta) zarovnajte s hriadeľmi rotora.  Otáčaním taniera v oboch smeroch zarovnajte otvory s hriadeľmi rotora. Pozor  Ak hriadele rotora nie sú zarovnané, medzi hlavným zariadením a tanierom ostane medzera a tanier nebude možné správne namontovať. Tanier netlačte dolu silou. Držiak prenosky Začíname Pripevnenie vyvažovacieho závažia 6 Vyvažovacie závažie pripevnite k zadnej strane prenoskového ramienka. Vyvažovacie závažie 3 K otvorom na upevnenie hriadeľov rotora pripevnite podložky, tanierové pružiny a skrutky pre tanier, a montážne skrutky bezpečne utiahnite. Pozor  Pri uťahovaní skrutiek nenechajte hlavy skrutiek vyčnievať z horného povrchu taniera.  Tri skrutky rovnomerne utiahnite.  Odobratie taniera 1 Uvoľnite montážne skrutky pre tanier a odstráňte ich. - Skrutky, tanierové pružiny a podložky si starostlivo odložte. 2 Tanier držte oboma rukami a pomaly ho ťahajte nahor v priamom smere. Prídavné závažie Nasadenie podložky pod platne 4 Podložku pod platne položte na tanier.  Pripojte priložené prídavné závažie k zadnej strane prenoskového ramienka podľa hmotnosti prenosky. Informácie o rozsahoch nastaviteľnej hmotnosti prenosky nájdete v časti „Rozsah použiteľnej hmotnosti prenosky“. ( 25) Poznámka  Vnútro vyvažovacieho závažia je namastené. 13 Zapojenie a inštalácia  Pred vykonávaním akýchkoľvek zapojení vypnite všetky zariadenia a odpojte sieťový napájací prívod od elektrickej zásuvky.  Sieťový napájací prívod pripojte až po vykonaní všetkých ostatných zapojení.  Prečítajte si aj návod na obsluhu pripojeného zariadenia. 1 Pripojte PHONO káble a PHONO uzemňovací kábel ku konektorom PHONO pripojeného zariadenia.  Ak pripojený zosilňovač nemá konektory PHONO, nebudete mať dostatočnú hlasitosť ani kvalitu zvuku. 2 Zapojte sieťový napájací prívod.  Skontrolujte wattový výkon výstupu striedavého prúdu na pripojenom zariadení predtým, než ho použijete pre toto zariadenie. (Toto zariadenie má príkon 14 W. ) Pripojenie k integrovanému zosilňovaču alebo komponentovému systému Zosilňovač (nie je súčasťou príslušenstva) Zadná strana hlavného zariadenia PHONO EARTH PHONO PHONO kábel PHONO uzemňovací kábel Zasuňte sieťový napájací prívod až po bod bezprostredne pred okrúhlym otvorom. Zapojenie do elektrickej zásuvky Poznámka  Prevádzkový spínač neodpája celé zariadenie od siete aj keď je v polohe „OFF“ (Vyp. ). Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Zariadenie umiestnite tak, aby sa zástrčka dala bez problémov odpojiť. 14 Inštalácia Zariadenie nainštalujte na vodorovný povrch chránený pred vibráciami. Toto zariadenie umiestnite čo najďalej od reproduktorov.  Poznámky o inštalácii  Pred premiestňovaním zariadenia odpojte všetky pripojené zariadenia a vypnite napájanie.  Zaistite, aby zariadenie nebolo vystavené priamemu slnečnému svetlu, prachu, vlhkosti a teplu z vykurovacieho zariadenia.  Ak sa v blízkosti nachádza rozhlasový prijímač, môže spôsobovať rušenie tohto zariadenia. Zariadenie umiestnite čo najďalej od rozhlasového prijímača.  Vyhnite sa miestu, kde často dochádza ku kondenzácii.  Zariadenie neinštalujte do tesného priestoru, napríklad do poličky na knihy.  Zariadenie nainštalujte v dostatočnej vzdialenosti od stien alebo iných zariadení, ktoré by mohli brániť účinnému vyžarovaniu tepla zvnútra zariadenia. [. . . ] Pred nasadzovaním alebo odoberaním držiaka prenosky znížte hlasitosť alebo vypnite zosilňovač. Ak sa držiak prenosky premiestňuje pri vysokej hlasitosti, môže dôjsť k poškodeniu reproduktorov.  Symbol OEEZ Likvidácia výrobku v krajinách mimo EÚ Tento symbol je platný len v rámci EÚ. Informácie o správnom spôsobe likvidácie vám poskytne miestny úrad alebo predajca. Prehrávanie Starostlivosť a údržba 23 Riešenie problémov Skôr, ako sa obrátite na servisné stredisko, skontrolujte systém podľa nasledujúcich pokynov. Ak máte pri niektorých bodoch pochybnosti alebo uvedené postupy nevyriešili váš problém, obráťte sa na predajcu. Aktualizácia firmvéru Pre zlepšenie činnosti alebo pridanie nových funkcií sa podľa potreby aktualizuje firmvér zariadenia. Pred aktualizáciou  Z webovej stránky podpory si stiahnite firmvér pre inováciu verzie a vytvorte pamäťové zariadenie USB na inováciu verzie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SL1200GAE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SL1200GAE začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag