Návod na použitie PANASONIC SL1200GAE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SL1200GAE bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SL1200GAE


PANASONIC SL1200GAE : Stiahnuť kompletný návod (4426 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC SL1200GAE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SL-1200GAE Návod na obsluhu Gramofónový systém s priamym náhonom 1 Hudba je bezhraničná a nadčasová, dotýka sa sŕdc ľudí všetkých kultúr a generácií. Každý deň vás očakáva skutočne emotívny zážitok z doteraz nepoznaného zvuku. Vyberme sa spolu na cestu znovuobjavovania hudby. 2 Všetkým prinášame vrcholný emotívny hudobný zážitok V spoločnosti Technics chápeme, že zážitok z počúvania nie je len o technike, že je to magický a citový vzťah medzi človekom a hudbou. Chceme, aby ľudia vnímali hudbu tak, ako bolo zámerom jej tvorcov, a aby v nich vyvolávala emócie, ktoré ich nadchnú a potešia. [. . . ] Informácie o rozsahoch nastaviteľnej hmotnosti prenosky nájdete v časti „Rozsah použiteľnej hmotnosti prenosky“. ( 25) Poznámka  Vnútro vyvažovacieho závažia je namastené. 13 Zapojenie a inštalácia  Pred vykonávaním akýchkoľvek zapojení vypnite všetky zariadenia a odpojte sieťový napájací prívod od elektrickej zásuvky.  Sieťový napájací prívod pripojte až po vykonaní všetkých ostatných zapojení.  Nezabudnite pripojiť PHONO uzemňovací kábel. Inak môže dochádzať k sieťovému brumu.  Prečítajte si aj návod na obsluhu pripojeného zariadenia. 1 Pripojte PHONO káble a PHONO uzemňovací kábel ku konektorom PHONO pripojeného zariadenia.  Ak pripojený zosilňovač nemá konektory PHONO, nebudete mať dostatočnú hlasitosť ani kvalitu zvuku. 2 Zapojte sieťový napájací prívod.  Skontrolujte wattový výkon výstupu striedavého prúdu na pripojenom zariadení predtým, než ho použijete pre toto zariadenie. (Toto zariadenie má príkon 14 W. ) Pripojenie k integrovanému zosilňovaču alebo komponentovému systému Zosilňovač (nie je súčasťou príslušenstva) Zadná strana hlavného zariadenia PHONO EARTH PHONO PHONO kábel PHONO uzemňovací kábel Zasuňte sieťový napájací prívod až po bod bezprostredne pred okrúhlym otvorom. Zapojenie do elektrickej zásuvky Poznámka  Prevádzkový spínač neodpája celé zariadenie od siete aj keď je v polohe „OFF“ (Vyp. ). Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Zariadenie umiestnite tak, aby sa zástrčka dala bez problémov odpojiť. 14 Inštalácia Zariadenie nainštalujte na vodorovný povrch chránený pred vibráciami. Toto zariadenie umiestnite čo najďalej od reproduktorov.  Poznámky o inštalácii  Pred premiestňovaním zariadenia odpojte všetky pripojené zariadenia a vypnite napájanie.  Zaistite, aby zariadenie nebolo vystavené priamemu slnečnému svetlu, prachu, vlhkosti a teplu z vykurovacieho zariadenia.  Ak sa v blízkosti nachádza rozhlasový prijímač, môže spôsobovať rušenie tohto zariadenia. Zariadenie umiestnite čo najďalej od rozhlasového prijímača.  Zariadenie neinštalujte na zdroj tepla.  Vyhnite sa miestu s veľkými zmenami teploty.  Vyhnite sa miestu, kde často dochádza ku kondenzácii.  Vyhnite sa nestabilnému miestu.  Na zariadenie nepoložte žiaden predmet.  Zariadenie neinštalujte do tesného priestoru, napríklad do poličky na knihy.  Zariadenie nainštalujte v dostatočnej vzdialenosti od stien alebo iných zariadení, ktoré by mohli brániť účinnému vyžarovaniu tepla zvnútra zariadenia.  Uistite sa, že materiál miesta inštalácie je dostatočne silný na to, aby udržal hmotnosť tohto zariadenia.  Majte na pamäti, že cigaretový dym alebo vlhkosť z ultrazvukového zvlhčovača môžu poškodiť toto zariadenie.  Nastavenie zariadenia do vodorovnej polohy upravením výšky Začíname Zdvihnite hlavné zariadenie, aby ste mohli otočiť izolátory a upraviť výšku.  V smere hodinových ručičiek: zníženie výšky. [. . . ] ( 14) Zariadenie je napájané, ale nepočuť zvuk. Zvuk je slabý.  Je zariadenie správne pripojené ku konektorom PHONO zosilňovača/prijímača?Pripojte PHONO káble ku konektorom PHONO zosilňovača. ( 14) 1 Otočte [ON/OFF] do polohy OFF (Vyp. ) a odoberte tanier. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SL1200GAE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SL1200GAE začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag