Návod na použitie PANASONIC SCHTB385

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SCHTB385 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SCHTB385


PANASONIC SCHTB385 : Stiahnuť kompletný návod (1790 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC SCHTB385

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Model SC-HTB385 Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia. Pred použitím zariadenia si prečítajte dôkladne tento návod na obsluhu a odložte si ho na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti. Zahrnutý návod na inštaláciu Prípona čísla modelu „EB“ predstavuje model pre Veľkú Britániu. RQT0B25 1 Referencie Inštalačné práce musí vykonať kvalifikovaný špecialista. ( 9 až 14) Pred vykonávaním akýchkoľvek činnosti si prečítajte pokyny k inštalácii a návod na obsluhu pre zaistenie správnej inštalácie. Môže byť užitočný pri údržbe alebo premiestnení tohto systému. ) Obsluha Začíname Pred použitím Upozornenia Návod na obsluhu Audio systém domáceho kina Bezpečnostné upozornenia VAROVANIE Zariadenie • Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia, - Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkaniu ani striekaniu vody. [. . . ] • Zapnite TV a/alebo pripojené zariadenie. p Pre nastavenie hlasitosti tohto systému Stlačte [+ VOL -]. • Rozsah hlasitosti: 0 do 100 p Stlmenie zvuku Stlačte [MUTE]. Upozornenia Referencie RQT0B25 INPUT • Počas stlmenia zvuku, sa na displeji zobrazí „MUTE“. • Pre zrušenie stlačte tlačidlo opäť alebo upravte hlasitosť. • Stlmenie bude zrušené vtedy, ak vypnete hlavné zariadenie. SOUND MUSIC SETUP  OK  Stlačením [] zapnite hlavné zariadenie. Zvoľte zdroj. Stlačte [INPUT] [ ] Pre výber „TV“ ↔ „BLUETOOTH“ „BLUETOOTH“ • Ak vychádza zvuk z reproduktorov TV, znížte hlasitosť TV na minimum. • Tento diaľkový ovládač nie je možné použiť na ovládanie činností pripojených zariadení. p Keď je „BLUETOOTH“ zvolené ako zdroj Na Bluetooth® zariadení: Zvoľte tent systém ako výstupný zdroj pripojeného Bluetooth® zariadenia a spustite prehrávanie. 17 Obsluha Začíname Pred použitím Ak tento systém nepracuje ako očakávate alebo je zvuk nezvyčajný, návrat jeho nastavení na výrobné hodnoty môže vyriešiť tento problém. ( 21) 3D zvuk Tento systém poskytuje pocit, akoby bol zvuk a obraz jednoliaty celok. • Pre zmenu aplikovaného efektu si pozrite „Menu zvuku“. ( vpravo) napr. , Dojem 3D zvukového poľa Menu zvuku Opakovaným stláčaním [SOUND] zvoľte zvukový efekt. Opakovaným stláčaním [, ] zvoľte požadované nastavenie a potom stlačte [OK]. STANDARD: Najvhodnejší pre hry a komédie. STADIUM: Vytvára realistický zvuk živých športových prenosov. MUSIC: Zvýrazňuje zvuk hudobných nástrojov a skladieb. • Namiesto krokov 1 a 2, môžete zvoliť režim SOUND MODE „MUSIC“ priamo stlačením a podržaním [SOUND] dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „MUSIC“. CINEMA: Vytvára trojrozmerný zvuk jedinečný pre filmy. NEWS: Zdôrazňuje hlas správ a športových komentárov. Tento systém automaticky volí najvhodnejšie nastavenie podľa typu prehrávaného zdroja. LEVEL 1 LEVEL 2: Počiatočné pre 2 SUBWOOFER kanálový audio zdroj LEVEL 3: Počiatočné pre multikanálový audio zdroj LEVEL 4 Uskutočnené nastavenie sa zachová a opätovne vyvolá po každom prehrávaní rovnakého typu zdroja. 3D zvuk S týmto efektom si môžete Dolby® Virtual vychutnať priestorový zvuk Speaker podobný 5. 1 k. Pridáva k Dolby Virtual Speaker efektu, spoločnosť Panasonic aplikovala vlastnú technológiu ovládania 3D surround zvukového poľa pre rozšírenie effect zvukového poľa vpred, vzad, hore a dolu, čo poskytuje väčšiu hĺbku a účinok, ktorý lepšie zodpovedá 3D obrazom. Športové komentáre a dialógy z TV vysielaní počujete, akoby vychádzali z TV, čo dodáva pocit, že zvuk a obraz sú jedno. Clear-mode Taktiež dialóg bude vystupovať dialog od ostatných zvukov počas štandardnej hlasitosti a keď je hlasitosť znížená pre nočné sledovanie. • Dolby Virtual Speaker efekt je zapnutý okrem pre „STEREO“ režim. • Pre vypnutie Dolby Virtual Speaker a 3D priestorových efektov, zvoľte „STEREO“ ako zvukový režim. ( vpravo) • Pre vypnutie 3D surround a Clear-mode dialog efektu, si pozrite časť „3D CLR DIALOG“. ( 19) 18 RQT0B25 DIALOG H. BASS 3D CLR DIALOG DUAL AUDIO AGC RQT0B25 19 Referencie Nastavenie úrovne dialógu. [. . . ] Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. DTS, symbol Symbol, & DTS a Symbol spoločne sú registrované ochranné známky a DTS Digital Surround je ochranná známka DTS, Inc. Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vlastnené Bluetooth SIG, Inc. a použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic Corporation je na základe licencie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SCHTB385

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SCHTB385 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag