Návod na použitie PANASONIC SCCMAX5

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SCCMAX5 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SCCMAX5


PANASONIC SCCMAX5 : Stiahnuť kompletný návod (2463 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC SCCMAX5

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Aktívny reproduktorový systém Model č. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie. RQT0A52-R Bezpečnostné opatrenia VAROVANIE Zariadenie  Aby ste obmedzili riziko vzniku požiaru, zasiahnutia osôb  Nedovoľte deťom loziť po zariadení.  Buďte opatrní pri zdvíhaní zariadenia. elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia, – zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody, vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. – na zariadenie neumiestňujte nádoby naplnené vodou, ako napríklad vázy. [. . . ] “D. BASS BEAT”, “D. BASS OFF” alebo “D. BASS ON” Používanie jednotky Stlačte *D. BASS, -SUPER WOOFER].  D. BASS BEAT: Táto funkcia zvýrazňuje Ukončenie záznamu Stlačte []. (bliká symbol “ ”. ) Stlačtezvona pre pokračovanie v zázname. ( 12) SUPER WOOFER Pozastavenie záznamu ( )  Ak zastavíte záznam pred koncom skladby, daná skladba sa D. BASS úroveň sily bubna a vytvára tak pútavý zvuk. V závislosti na skladbe, môže byť tento efekt nevýrazný. neuloží. (Ak nie je zaznamenaná žiadna skladba, zobrazí sa “NO FILE RECORDED”)  Záznam je možné vytvoriť vo vybraných režimoch prehrávania (okrem režimu náhodného prehrávania a opakovania). ( 10)  Pri každom pozastavení záznamu je pridaná značka. Značky  Pri používaní s niektorými zdrojmi môže dôjsť k zníženiu je možné pridávať aj ďalšími spôsobmi. Ak to nastane, zvukové efekty vypnite.  Kontrola kapacity úložiska V režime stop stlačte jeden krát [DISPLAY]. Zobrazí sa dostupné miesto úložiska alebo zostávajúca doba záznamu zariadenia USB v porte[USB B].  Keď zariadenie načítava zariadenie, zobrazí sa “UPDATE”.  Ak v porte [USB B] nie je žiadne zariadenia, na niekoľko sekúnd sa zobrazí údaj “NODEVICE”. Nastavenie podsvietenia Iba na zariadení Na zariadení môžete zmeniť farbu podsvietenia. Otočením zvoľte [ILLUMINATION/CONTROL]. Pre zrušenie zvoľte “OFF”. 11  Všetky záznamy sú vo formáte “. mp3”.  Nahrávky sú uložené v priečinku s názvom "REC_DATA" na Zmazanie zaznamenaných skladieb ( ) zariadení USB.  Indikátor stavu zariadenia [USB B] bliká počas nahrávania načerveno.  Zaznamenávanie niektorých skladieb môže trvať dlhší čas.  Niektoré stopy nemožno zaznamenať kvôli stavu zdroja.  Názov zaznamenanej zložky sa môže líšiť od pôvodnej zložky, kvôli funkcii automatického premenovania.  Počas záznamu z [USB A] do [USB B] nebude k dispozícii žiadny zvuk prehrávania. 1 2 3 4 5 Stlačte [USB] a zvoľte “USB B”. ] alebo [ ] pre voľbu Opakovane stlačte [SETUP] a zvoľte “EDITMODE”. Formátovanie zariadenia USB. TRK DEL ALB DEL FORMAT Spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť za akcie spotrebiteľa pri zaznamenávaní obsahu s autorsky chráneným obsahom ktoré môžu spôsobiť porušenie autorských práv. 6 7 8 Stlačte [OK]. Zobrazí sa vybraná položka pre zmazanie. Pridanie označenia skladieb ( ) Stlačte [OK]. YES” a potom potvrďte [OK]. Zobrazí sa “WRITING”. Keď nahrávate z externého zariadenia môžete rozdeliť skladby pomocou rôznych režimov. Pred nahrávaním 1 2 Opakovane stlačte [SETUP] a zvoľte “REC MODE”. Stlačte [, ] pre voľbu nastavenia a potom potvrďte [OK]. Pridajte označenie skladby manuálne.  Nahrávanie začne automaticky, keď začne iné zariadenie prehrávať. Nahrávanie sa pozastaví, keď zistí, že je ticho dlhšie než 3 sekundy. [. . . ] Systém preskočí túto skladbu a prehrá nasledujúcu. “AUTO OFF” (bliká)  Zariadenie nebolo použité po dobu 20 minút a preto sa za minútu vypne. Stlačte akékoľvek tlačidlo na prerušenie. “CAN’T REC”  Nemôžete urobiť záznam, keď je zariadenie USB zamknuté. Odomknite zariadenie USB a skúste to znova. “REC ERROR”  Odpojili ste zariadenie USB počas záznamu. Pripojte zariadenie USB a záznam opakujte. “DEVICE FULL”  Nie je možné robiť záznam, pretože zostávajúci čas záznamu na zariadení USB je kratší ako celkový čas hudobného zdroja. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SCCMAX5

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SCCMAX5 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag