Návod na použitie PANASONIC SCCMAX5

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC SCCMAX5 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC SCCMAX5


Mode d'emploi PANASONIC SCCMAX5
Download
návod na obsluhu PANASONIC SCCMAX5

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Aktívny reproduktorový systém Model č. SC-CMAX5 Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie. RQT0A52-R Bezpečnostné opatrenia VAROVANIE Zariadenie  Aby ste obmedzili riziko vzniku požiaru, zasiahnutia osôb  Nedovoľte deťom loziť po zariadení.  Na zariadenie nepokladajte žiadne iné predmety. [. . . ]  Zobrazuje sa “WRITING” . Stlačte *USB REC ] na jednotke počas záznamu. (bliká symbol “ ”. ) Stlačtezvona pre pokračovanie v zázname. Nie je možné urobiť v režime “SYNCHRO”. ( 12) SUPER WOOFER Pozastavenie záznamu ( )  Ak zastavíte záznam pred koncom skladby, daná skladba sa D. BASS úroveň sily bubna a vytvára tak pútavý zvuk. V závislosti na skladbe, môže byť tento efekt nevýrazný. neuloží. Uložia sa iba kompletne zaznamenané skladby. (Ak nie je zaznamenaná žiadna skladba, zobrazí sa “NO FILE RECORDED”)  Záznam je možné vytvoriť vo vybraných režimoch prehrávania (okrem režimu náhodného prehrávania a opakovania). ( 10)  Pri každom pozastavení záznamu je pridaná značka. Značky  Pri používaní s niektorými zdrojmi môže dôjsť k zníženiu je možné pridávať aj ďalšími spôsobmi. Ak to nastane, zvukové efekty vypnite.  Kontrola kapacity úložiska V režime stop stlačte jeden krát [DISPLAY]. Zobrazí sa dostupné miesto úložiska alebo zostávajúca doba záznamu zariadenia USB v porte[USB B].  Keď zariadenie načítava zariadenie, zobrazí sa “UPDATE”.  Ak v porte [USB B] nie je žiadne zariadenia, na niekoľko sekúnd sa zobrazí údaj “NODEVICE”. Nastavenie podsvietenia Iba na zariadení Na zariadení môžete zmeniť farbu podsvietenia. Otočením zvoľte [ILLUMINATION/CONTROL]. Pre zrušenie zvoľte “OFF”. 11  Všetky záznamy sú vo formáte “. mp3”.  Pri každom zázname sa pridá nový album.  Poradie albumu môžete meniť po nahrávaní.  Nahrávky sú uložené v priečinku s názvom "REC_DATA" na Zmazanie zaznamenaných skladieb ( ) zariadení USB.  Indikátor stavu zariadenia [USB B] bliká počas nahrávania načerveno.  Zaznamenávanie niektorých skladieb môže trvať dlhší čas.  Niektoré stopy nemožno zaznamenať kvôli stavu zdroja.  Názov zaznamenanej zložky sa môže líšiť od pôvodnej zložky, kvôli funkcii automatického premenovania.  Počas záznamu z [USB A] do [USB B] nebude k dispozícii žiadny zvuk prehrávania. 1 2 3 4 5 Stlačte [USB] a zvoľte “USB B”. ] alebo [ ] pre voľbu Opakovane stlačte [SETUP] a zvoľte “EDITMODE”. [. . . ] Pripojte zariadenie USB a záznam opakujte. “DEVICE FULL”  Nie je možné robiť záznam, pretože zostávajúci čas záznamu na zariadení USB je kratší ako celkový čas hudobného zdroja. Vymeňte zariadenie USB za také, ktoré má dostatočnú dobu záznamu a záznam zopakujte. “REMOTE ” (“” označuje číslo. )  Diaľkové ovládanie a hlavná jednotka používajú rozdielne kódy. Zmeňte kód diaľkového ovládania. – Pri zobrazení “REMOTE 1”, stlačte a podržte *OK+ a [ ] na minimálne 4 sekundy. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC SCCMAX5

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC SCCMAX5 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag