Návod na použitie PANASONIC RFD20BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC RFD20BT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC RFD20BT


PANASONIC RFD20BT : Stiahnuť kompletný návod (499 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC RFD20BT

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu DAB-FM Rádio Model RF-D20BT Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tento návod. Prosím uchovajte si tento návod pre budúce použitie. “EB” indikuje model pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. EB EG TQBJ2029 Váš systém a ilustrácie môžu vyzerať odlišne. Identifikačné označenie produktu sa nachádza na spodnej strane zariadenia. POZOR! Zariadenie • Neumiestňujte otvorené ohne, ako zapálené sviečky, na toto zariadenie. [. . . ] • Ponechaním prístroja s vodnými kvapkami v chladnej oblasti môže mať za následok poruchu, kedže sa môžu prilepiť a zavrieť. • Zvuk môže byť mäkší alebo zdeformovaný, keď sa voda nahromadí v reproduktore zariadenia. Utrite zariadenie suchou handričkou. * Ochrana proti postriekaniu nie je garantovaná za všetkých podmienok. • Voda sa môže nahromadiť vnútri reproduktora a hornej časti zariadenia. Naklonte systém pre odtečenie vody. • Keď sa voda dostane dovnútra zariadenia, prestaňte toto zariadenie používať, a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko. Na poruchu v dôsledku vystavenia vode nesprávnym zaobchádzaním zo strany zákazníka sa nevzťahuje záruka. Dodávané príslušenstvo nie je chránené proti striekajúcej vode. TQBJ2029 7 Zdroje napájania Používanie elektrickej zásuvky Pripojte sieťový adaptér a sieťový kábel pevne k zariadeniu a do elektrickej zásuvky. Používanie batérií (nedodávajú sa) Použite alkalické alebo mangánové batérie. Vložte batérie tak, aby póly (+ a –) boli zrovnané s tými na zariadení. Toto zariadenie používa batérie ako zdroj napájania, keď odpojíte sieťový kábel. Indikátor batérie ukazuje stav betérie. Do elektrickej zásuvky ① AC sieťový kábel AC adaptér (Pre sieťový kábel s tromi kolíkmi) PRED PRIPOJENÍM SI PREČÍTAJTE “Upozornenie pre sieťový kábel”. Poznámka: • Nepoužívajte žiadne iné sieťové adaptéry okrem tých dodaných. • Zariadenie je v pohotovostnom stave, keď je pripojený sieťový adaptér. Primárny okruh je stále “živý”, ak je pripojený napájací adaptér do elektrickej zásuvky. ② R6/LR6, AA 3 2 1 TQBJ2029 Varovanie!Buďte opatrní pri úprave antény alebo pri narábaní so zariadením, vždy držte anténu preč od vašej tváre pre vyhnutie sa zraneniu. Poznámka: Keď indikátor batérie “ ” začne blikať, vymeňte všetky 3 batérie. 8 Začíname 1 2 Predĺžte anténu. Stlačte [ /I] pre zapnutie zariadenia. DAB úkon Prvýkrát keď vstúpite do režimu DAB, alebo ak je zoznam staníc prázdny, zariadenie spustí plné skenovanie a zapamätá si stanice. Môžete vykonať proces plného skenovania, keď je nová stanica alebo sa stanica stane dostupnou. Keď prvýkrát zapnete zariadenie, vstúpi do režimu DAB a automaticky skenuje pre stanice. Nastaví čas a dátum (ak sú údaje dostupné) a spustí prehrávanie prvej nájdenej stanice. Stlačte [DISPLAY] pre pozretie dostupných informácií. Stlačte a podržte [DISPLAY] pre ukázanie prednastaveného displeja. Prvých päť staníc je prednastavených s prednastavenými frekvenciami pre Vaše pohodlie. 1 2 Počas počúvania stanice, stlačte a podržte požadované priame prednastavené tlačidlo ([1] až [5]). Stlačte [ENTER] pre prednastavenie stanice. FM rádio 1 2 Stlačte [SOURCE] pre zvolenie “FM”. Stlačte [AUTO TUNE] pre naladenie stanice. ■ Počúvanie prednastavenej stanice Stlačte priame prednastaveného tlačidlo ([1] až [5]) pre počúvanie prednastavenej stanice. Prezeranie dostupných informácií Tento systém dokáže zobraziť textové údaje prenesené rádiovým data systémom (RDS) dostupné v niektorých oblastiach, ako napríklad služba programu, typ programu a dátum. [. . . ] Odpojte iné zariadenie a skúste spárovať zariadenie znovu. Zariadenie je pripojené ale nie je počuť audio cez tento systém. • Pre niektoré vstavané Bluetooth® zariadenia musíte nastaviť audio výstup manuálne na “RF-D20BT”. Prečítajte si návod na obsluhu zariadenie pre ďalšie podrobnosti. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC RFD20BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC RFD20BT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag