Návod na použitie PANASONIC KXTGK210FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC KXTGK210FX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC KXTGK210FX


Mode d'emploi PANASONIC KXTGK210FX
Download
návod na obsluhu PANASONIC KXTGK210FX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Digitálny bezdrôtový telefón Model KX-TGK210FX Pred prvým použitím si prečítajte časť „Príprava”, str. 10. Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok spoločnosti Panasonic. Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti. [. . . ] Hlavné menu: Podmenu 1 Hlasitost’ zvon Vyzváňanie*3 “Zoznam volajúcich” #226 – Kód #213 30 “Nastavenie vyzváňania” Podmenu 2 – – Nastavenia Vypnúť-6 <6> <Vyzváň. 1> Kód #160 #161 – – 21 Programovanie Podmenu 1 Režim Nerušiť Podmenu 2 Zapnúť/Vypnúť Začiatok/koniec Oddialenie vyzváňania Nastavenia Zapnúť <Vypnúť> <23:00/06:00> 30 s <60 s> 90 s 120 s Bez vyzváň. <Zapnúť> Vypnúť Kód #238 #237 #239 25 25 25 Prvé zvonenie*1, *4 Hlavné menu: Podmenu 1 Nastavenie vyzváňania “Pôvodné nastav. ” Podmenu 2 – #173 – Nastavenia Vypnúť-6 <6> <Vyzváň. 1> Zapnúť <Vypnúť> <23:00/06:00> 30 s <60 s> 90 s 120 s Bez vyzváň. <Zapnúť> Vypnúť – <Vypnúť> Raz OpakDenne Týždenne ID volajúceho <Manuálne> – – Zapnúť <Vypnúť> – <Vypnúť> ECO Kód #160 #161 #238 #237 #239 – – 25 25 25 Hlasitost’ zvon Vyzváňanie*3 Režim Nerušiť – Zapnúť/Vypnúť Režim Nerušiť – Začiatok/koniec Režim Nerušiť – Oddialenie vyzváňania Prvé zvonenie*1, *4 Časové údaje Dátum a Čas*1 Upovedom. s poznámkou – Upoved. 1-3 #173 #101 #720 – 14 24 Nastavenie času*1, *2 Blokovanie obťaž. hov. *1 Jednotlivé číslo Rozsah čísel Skrytá čísla Rýchla voľba Eco režim*1, *5 – – #226 #217 #240 #261 #725 – 26 26 20 15 22 Programovanie Podmenu 1 Nastavenie displeja Podmenu 2 Podsviet. Kontrast (Kontrast displeja) Názov prenos. mena Indikátor správ Zvuk tlačidiel Obmedzenie voľby*1 Automatický príjem*6 Nastavenie linky – – – – Režim volby*1 Funkcia R*1, *7, *8 Zapnúť <Vypnúť> <Tónová> Pulzná 80 ms 90 ms 100 ms 110 ms 160 ms 200 ms 250 ms 300 ms 400 ms <600 ms> 700 ms 900 ms Zapnúť <Vypnúť> <0000> Zapnúť <Vypnúť> – – <Iná krajina> Česká rep. Slovensko <Automaticky> – <Zapnúť> Vypnúť – Zapnúť <Vypnúť> – Nastavenia <Zapnúť> Vypnúť Úroveň 1–4 <2> – Kód #276 #145 #104 #105 #278 #165 #256 #200 #120 #121 – – 27 27 15 – 27 16 15 17 Diskrétny režim*1, *9 PIN základne*1 Regeneračný zosilňovač*1 Registrácia – – – Registrácia Prenos. PJ*10 #194 #132 #138 #130 #131 #136 – 27 29 28 29 28 Krajina*1 – Výber základne Zrušenie reg. v základni*10 – – #137 #139 28 29 23 Programovanie Podmenu 1 Jazyk Hlavné menu: Podmenu 1 Jednotlivé číslo Rozsah čísel Skrytá čísla Hlavné menu: Činnosť Zobrazenie položky rýchlej voľby. *1 “Rýchla voľba” Kód #261 20 Podmenu 2 Jazyk na displeji “Blokovanie obťaž. hov. ”*1 Nastavenia – – – Zapnúť <Vypnúť> – – #240 26 Kód #217 26 Nastavenia <English> Kód #110 14 Podmenu 2 Ak si tieto nastavenia naprogramujete prostredníctvom niektorej prenosnej jednotky, nie je potrebné naprogramovať tú istú funkciu aj na inej prenosnej jednotke. *2 Táto funkcia umožňuje pri každom prijatí informácií o volajúcich s údajmi o čase automaticky nastavovať dátum a čas. Ak si túto funkciu želáte aktivovať, zvoľte “ID volajúceho”. Ak si túto funkciu želáte vyradiť, zvoľte “Manuálne” (iba s aktivovanou službou ID volajúceho). Ak si želáte túto funkciu využívať, zadajte najskôr dátum a čas (str. *3 Štandardné melódie tohto zariadenia (“Vyzváň. 40”) sa využívajú s povolením © 2012 - 2017 Copyrights Vision Inc. *4 Ak nechcete, aby zariadenie pred prijatím informácií o volajúcom vyzváňalo, nastavte funkciu na hodnotu “Vypnúť” (iba s aktivovanou službou ID volajúceho). Ak podľa štandardného nastavenia, ktoré závisí od poskytovateľa telekomunikačných služieb, vyzváňa zariadenie 2- alebo viackrát, možno zrušiť iba prvé zvonenie. *5 Toto menu sa nezobrazuje, keď je režim regeneračného zosilňovača nastavený na možnosť “Zapnúť”. *6 Ak máte aktivovanú službu identifikácie volajúceho a po zodvihnutí prenosnej jednotky za účelom prijatia hovoru chcete, aby sa zobrazovali informácie o volajúcom, túto funkciu vypnite. [. . . ] R Ak je zariadenie pripojené k nejakému doplnkovému telekomunikačnému zariadeniu, odpojte ho a zapojte priamo do zásuvky v stene. R Ak využívate DSL/ADSL služby, odporúčame vám medzi základňu a konektor telefónnej linky zaradiť DSL/ADSL filter. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa DSL/ADSL služieb. R Činnosť tohto zariadenia môže rušiť iné telekomunikačné zariadenie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC KXTGK210FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC KXTGK210FX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag