Návod na použitie PANASONIC KXTGE110FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC KXTGE110FX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC KXTGE110FX


PANASONIC KXTGE110FX : Stiahnuť kompletný návod (4889 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC KXTGE110FX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Digitálny bezdrôtový telefón Model KX-TGE110FX Pred prvým použitím si pozrite časť „Začíname” str. 12. Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok spoločnosti Panasonic. Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti. Zariadenie je možné používať v SR pri splnení podmienok všeobecného povolenia VPR-05/2012. TGE110FX Slovak. indd 1 12/27/2016 9:08:31 AM Obsah Úvod Informácie o príslušenstve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 3 t/h . L R L R L L R R Pre čakajúce hovory alebo používateľov služby s funkciou signalizácie čakajúceho hovoru s identifikáciou volajúceho Pre Vašu informáciu: Ak sa číslo volajúceho presne zhoduje s položkou uloženou v telefónnom zozname, zobrazí sa meno. Ak chcete využívať funkciu signalizácie čakajúceho volania alebo čakajúceho volania s identifikáciou volajúceho, musíte si najprv u poskytovateľa služieb, resp. Táto funkcia umožňuje počas prebiehajúcej telefonickej komunikácie prijať ďalšie volanie. Keď počas prebiehajúcej komunikácie prichádza ďalšie volanie, zaznie signál čakajúceho volania. Ak máte predplatené služby Identifikácia volajúceho a Signalizácia čakajúceho 1 Stlačte c , “OPAK. VOĽBA” L R L R Odstránenie čísla alebo celého zoznamu opakovanej voľby 2 3 4 5 a potom stlačte tlačidlo O . Stlačte c , “ODSTRÁNIŤ” alebo “ZMAŽ VŠETKO”. Stlačte tlačidlo O pre potvrdenie alebo stlačte tlačidlo b pre návrat späť na úroveň predchádzajúcej ponuky. L R L R L d R R L R L L R 20 TGE110FX Slovak. indd 20 12/27/2016 9:08:35 AM Uskutočňovanie/prijímanie hovorov 1 Stlačte c , “OPAK. VOĽBA” L R Kopírovanie čísla zo zoznamu opakovanej voľby do telefónneho zoznamu a potom stlačte tlačidlo LsR L L R L R 2 : Zvoľte želané telefónne číslo. 5 Zadajte meno a stlačte tlačidlo O . Na displeji sa zobrazí číslo. 6 V prípade potreby upravte toto číslo a potom stlačte tlačidlo O . Číslo je uložené. R L L R R O. Lokátor slúchadla Na upozornenie používateľa slúchadla, že je hľadaný, alebo na lokalizovanie chýbajúceho slúchadla môžete použiť funkciu Lokátor slúchadla. Na prijímanie hovorov lokátora nemožno použiť slúchadlo. 2 Zvonenie zastavte stlačením ľubovoľného tlačidla. L R Pre Vašu informáciu: Pozrite si časť „Zadávanie mien a tipy na písanie” na strane 22. Zamknúť/odomknúť klávesnicu Klávesnicu možno zamknúť, aby nemohla byť náhodne použitá pri prenášaní telefónu. Pre Vašu informáciu: Prichádzajúci hovor možno prijať aj pri zamknutej klávesnici a slúchadlo bude normálne fungovať. Na displeji bude zobrazený nápis “KLÁVES. UZAM. ” a ikona . 2 Ak chcete klávesnicu odomknúť, znova stlačte tlačidlo k a podržte ho stlačené. L R L R 21 TGE110FX Slovak. indd 21 12/27/2016 9:08:35 AM Telefónny zoznam Telefónny zoznam Do telefónneho zoznamu možno uložiť až 50 mien a čísiel. Mená môžu byť dlhé maximálne 12 znakov a čísla môžu obsahovať 24 číslic. Ukladanie mien a čísiel Po prihlásení sa na odber služby Identifikácia volajúceho môžete zobraziť meno volajúceho namiesto jeho čísla a do telefónneho zoznamu môžete uložiť úplné telefónne číslo vrátane kódu oblasti. Aby sa však zabránilo zbytočným duplicitným položkám, číslo možno uložiť iba raz. Zobrazené je hlásenie “VLOŽ ČÍSLO”. 6 Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, opakovane stlačte tlačidlo b . L L L Stlačením tlačidla b odstráňte posledný znak alebo číslo. Ak chcete odstrániť všetky znaky alebo číslice, stlačte toto tlačidlo b a podržte ho stlačený na 1 sekundu. 1 Stlačením tohto tlačidla vložíte pomlčku. L R L R L R u R R R L d R L R L R L R Mená zadávajte pomocou tlačidiel s písmenami, napríklad, ak chcete uložiť TOM: Jedným stlačením tlačidla 8 zadajte písmeno T. [. . . ] Registrácia slúchadiel do základne pozri stranu str. ●● Skontrolujte, či je napájanie zo siete správne pripojené a zapnuté. Klávesnica nefunguje. ●● Skontrolujte, či nie je zapnutý zámok klávesnice, pozrite si str. 21. Riešenie problémov Žiadny oznamovací tón ●● Použite iba dodaný kábel telefónnej linky. ●● Skontrolujte, či je kábel telefónnej linky správne zapojený. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC KXTGE110FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC KXTGE110FX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag