Návod na použitie PANASONIC KX-TG1911FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC KX-TG1911FX bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC KX-TG1911FX


PANASONIC KX-TG1911FX : Stiahnuť kompletný návod (1437 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC KX-TG1911FX

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu Digitálny bezdrôtový telefón Model KX-TG1911FX Pred prvým použitím si prečítajte časù „Príprava” na str. 10. Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiù si výrobok spoločnosti Panasonic. Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti. [. . . ] telekomunikačnej spoločnosti takúto funkciu aktivovaù. 15 Telefónny zoznam Telefónny zoznam prenosnej jednotky Telefónny zoznam umožňuje voľbu čísel bez manuálneho zadávania číslic. Pridaù si môžete 50 mien a telefónnych čísel a môžete si overiù počet zadaní (str. 16). Úprava zadania a voľba čísla 1 2 Nájdite si želaný údaj (str. s {j/OK} {r}: “Uprav. /volaj” s {j/OK} s Stláčaním {3} alebo {4} napolohujte kurzor. s {C} Vymazávanie záznamov Vymazanie záznamu Vkladanie záznamov 1 {k} 2 {r}: “Nový údaj” s {j/OK} 3 Zadajte meno účastníka (max. s {j/OK} L Režim zadávania znakov môžete zmeniù tlačidlom {k} (str. s {j/OK} 2-krát L Ďalšie záznamy môžete pridaù po stlačení {j/OK} zopakovaním postupu od kroku 3. {ic} 1 2 3 1 2 3 Nájdite si želaný údaj (str. s {j/OK} {r}: “Vymazaù” s {j/OK} 2-krát {ic} Vymazanie všetkých záznamov {k} {r}: “Zmaz. všetko” s {j/OK} 2-krát {ic} 4 Reùazová voľba Táto funkcia umožňuje počas volania uskutočniù voľbu telefónneho čísla z telefónneho zoznamu. Táto funkcia sa dá využívaù na voľbu prístupového čísla volacej karty alebo PIN kódu bankového konta, ktoré máte uložené v telefónnom zozname, a to bez toho, aby ste ho museli zadávaù ručne. 1 Počas komunikácie s externým účastníkom stlačte {k}. Pre Vašu informáciu: L Pri ukladaní prístupového čísla volacej karty a PIN kódu do pamäte telefónneho zoznamu vo forme jediného zadania zadajte za číslom a PIN kódom stláčaním tlačidla {P} pauzy podľa potreby (str. L V prípade rotačnej/pulznej voľby musíte pred stlačením {k} v kroku 1 stlačiù *, aby sa dočasne zmenila pulzná voľba na tónovú. Pri zadávaní údajov do telefónneho zoznamu odporúčame na začiatok telefónnych čísel reùazovej voľby zadaù znak * (str. 16). 5 1 2 3 Overenie počtu zadaní {k} {r}: “Pamäù” s {j/OK} {ic} Vyhľadanie čísla z telefónneho zoznamu a jeho voľba Rolovanie v zozname 1 2 3 4 {k} {r}: “Ukázaù zozn. ” s {j/OK} {r}: Zvoľte si želaný záznam. L Ak si chcete zobraziù telefónne číslo, stlačte {j/OK}. s {r}: “Ukázaù číslo” s {j/OK} Na návrat použite {C}. {C} Úprava zadania 1 Nájdite si želaný údaj (str. s {j/OK} 2 {r}: “Upraviù” s {j/OK} 3 V prípade potreby upravte meno (max. s {j/OK} V prípade potreby upravte telefónne číslo (max. s {j/OK} 2-krát {ic} Programovanie Programovateľné nastavenia Zariadenie si môžete prostredníctvom prenosnej jednotky prispôsobiù naprogramovaním nasledujúcich funkcií. Programovanie s vyhľadávaním v menu 1 {j/OK} 2 Tlačidlom {V} alebo {^} vyberte požadované hlavné menu. [. . . ] Nastavte funkciu nastavovania času na možnosù “Manuálne” (vyp. ) (str. 17). Informácie o volajúcich sa zobrazujú oneskorene. Čas uvádzaný na zariadení nie je v poriadku. Účinky vlhka Problém Nejaká tekutina alebo iný druh vlhkosti prenikol do prenosnej jednotky alebo základne. Príčina a riešenie L Odpojte sieùový adaptér a šnúru telefónnej linky od základne. Vyberte z prenosnej jednotky batérie a nechajte zariadenie najmenej 3 dni vysušiù. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC KX-TG1911FX

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC KX-TG1911FX začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag