Návod na použitie PANASONIC HH025

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC HH025 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC HH025


Mode d'emploi PANASONIC HH025
Download
návod na obsluhu PANASONIC HH025

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] • Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti mobilných telefónov. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť zaznamenávaný obraz a zvuk. • Ak je činnosť fotoaparátu nepriaznivo ovplyvnená elektromagnetickým poľom iného zariadenia a fotoaparát prestane správne pracovať, vypnite ho a vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér. [. . . ] Ak sú šošovky objektívu znečistené (ak sú mokré, mastné alebo sa na nich nachádzajú odtlačky prstov), môže to mať vplyv na nasnímaný obraz. Šošovku pred snímaním a po ňom zľahka utrite mäkkou suchou handričkou. Objektív neukladajte tak, aby uchytenie objektívu smerovalo nadol. Dávajte pozor, aby sa kontakty na uchytení objektívu 1 nezašpinili. (Pozrite si obrázok A) • • • D Pripojenie/odpojenie objektívu  Pripojenie objektívu (Pozrite si obrázok 2)  Informácie o pripojení a odpojení objektívu si prečítajte aj v návode na obsluhu fotoaparátu. Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý. Z objektívu odnímte zadný kryt. (Pozrite si obrázok 1) •  pripájaní objektívu dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo na Pri uvoľnenie objektívu B. •  pripájaní objektívu dávajte pozor, aby objektív smeroval kolmo Pri na telo fotoaparátu. V opačnom prípade by sa uchytenie objektívu mohlo poškrabať. • Skontrolujte, či ste objektív upevnili správne. Objektív priložte k telu fotoaparátu tak, aby sa označenia uchytenia objektívu A na tele fotoaparátu a objektíve nachádzali oproti sebe a objektív otočte v smere šípky tak, aby ste počuli cvaknutie.  Odpojenie objektívu (Pozrite si obrázok 3)   Pripojenie slnečnej clony (dodané príslušenstvo)  (Pozrite si obrázok 4) odnímte. •  otáčaní držte objektív za časť C, ktorá je blízo základne Pri objektívu. •  objektív nasaďte zadný kryt objektívu, aby sa nepoškrabali Na kontakty. •  Aby sa dovnútra fotoaparátu nedostali nečistoty alebo prach, na telo fotoaparátu nasaďte kryt. Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie objektívu B a súčasne otáčajte objektív v smere šípky, až kým sa nezastaví. Potom ho odpojte. 1 Ozdobný krúžok D otočte v smere šípky a potom ho 2 3 Slnečnú clonu priložte k objektívu tak, aby sa značka E ( ) na slnečnej clone nachádzala oproti značke na konci objektívu. Slnečnú clonu otáčajte v smere šípky až kým sa nezacvakne a potom nastavte značku F ( ) na slnečnej clone oproti značke na konci objektívu. (Pozrite si obrázok 5)  Dočasné uskladnenie slnečnej clony  1 2 3 Slnečnú clonu G otočte v smere šípky a potom ju odnímte. [. . . ] • Nedotýkajte sa kontaktov objektívu. Mohli by ste zapríčiniť poruchu fungovania objektívu. • Objektív nerozoberajte ani neupravujte. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC HH025

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC HH025 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag