Návod na použitie PANASONIC HFS014042

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC HFS014042 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC HFS014042


Mode d'emploi PANASONIC HFS014042
Download
návod na obsluhu PANASONIC HFS014042

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ]  Micro Four Thirds™ a logo Micro Four Thirds sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Olympus Imaging Corporation, v Japonsku, USA, Európskej únii a iných štátoch.  G MICRO SYSTEM je systém výmeny objektívov pre digitálne fotoaparáty LUMIX založený na štandarde Micro Four Thirds System.  Ostatné názvy, názvy výrobcov a označenia produktov uvedené v tomto návode sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. 2 SLOVENSKY -Ak uvidíte tento symbol- Informácie pre používateľov o likvidácii opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (domácnosti) Tento symbol uvádzaný na výrobkoch a/alebo v sprievodnej dokumentácii informuje o tom, že opotrebované elektrické a elektronické výrobky sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad. [. . . ]  Keď vojdete do priestoru s inou teplotou, vložte fotoaparát do plastového vrecka a pred jeho použitím počkajte, kým sa prispôsobí novým podmienkam. Ak dôjde ku kondenzácii, vypnite fotoaparát a nechajte ho tak približne dve hodiny. Keď sa teplota fotoaparátu vyrovná s teplotou okolitého prostredia, kondenzát sa sám odparí. 4 Dodávané príslušenstvo [Po vybalení si skontrolujte dodaný obsah] Pri vyberaní objektívu z obalu skontrolujte objektív a príslušenstvo, ktoré je súčasťou výbavy, ako aj jeho vonkajší vzhľad a funkcie, aby ste overili, či počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. Ak zistíte problém, ešte pred použitím zariadenia sa obráťte na predajcu. Čísla výrobkov boli platné v marci 2010, podliehajú však zmenám. Pripojenie/odpojenie objektívu  Prečítajte si tiež informácie o pripojení a odpojení objektívu uvedené v návode na obsluhu fotoaparátu.  Pripojenie objektívu 1  Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý. Otočte zadný kryt objektívu a odnímte ho. A: Zadný kryt objektívu 2 1 2 3 4 Vrecko na objektív Slnečná clona Kryt objektívu Zadný kryt objektívu (Pri zakúpení je kryt objektívu a zadný kryt objektívu nasadený na vymeniteľnom objektíve. ) • Pri pripájaní objektívu dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo na uvoľnenie objektívu C. • Pri pripájaní objektívu dávajte pozor, aby objektív smeroval kolmo na telo fotoaparátu. V opačnom Objektív priložte k telu fotoaparátu tak, aby sa červené označenia uchytenia objektívu B na tele fotoaparátu a objektíve nachádzali proti sebe, a otočte objektív v smere šípky tak, aby ste počuli cvaknutie. 5 prípade by sa uchytenie objektívu mohlo poškrabať. • Skontrolujte, či ste objektív upevnili správne.  Pripojenie slnečnej clony (dodané príslušenstvo) Slnečnú clonu nasaďte na objektív tak, aby jej kratšie výstupky boli na hornej a dolnej strane, a potom ju otočte v smere šípky, až kým sa nezastaví.  Odpojenie objektívu  Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie objektívu D a zároveň otočte objektív čo najviac v smere šípky, čím ho odpojíte. • Na objektív nasaďte zadný kryt objektívu, aby sa nepoškrabali kontakty. • Aby sa dovnútra fotoaparátu nedostali nečistoty alebo prach, na telo fotoaparátu nasaďte kryt. E: Nastavenie na značku  Nasadenie a odpojenie krytu objektívu  Dbajte na to, aby ste kryt objektívu nestratili.  Dočasné uskladnenie slnečnej clony 1 Slnečnú clonu otočte v smere šípky a odpojte ju. 6 2 Slnečnú clonu prevráťte naopak a znova ju nasaďte rovnakým spôsobom. • Pri snímaní s bleskom a nasadenou slnečnou clonou sa môže stať, že spodná časť záberu bude tmavá (vinetácia) a používanie blesku nebude možné, pretože blesk môže byť zatienený slnečnou clonou. Odporúčame vám slnečnú clonu odpojiť. • Ak pri snímaní v tmavom prostredí používate funkciu pomocného osvetlenia pri automatickom zaostrovaní, odpojte slnečnú clonu.  Nasadenie filtrov  Ak používate 2 alebo viac ochranných MC filtrov (voliteľné príslušenstvo: DMW-LMC52), PL filtrov (voliteľné príslušenstvo: DMW-LPL52) alebo ND filtrov (voliteľné príslušenstvo: DMW-LND52), alebo ak používate hrubé ochranné filtre a/alebo filtre, môže dochádzať k vinetácii.  Ak filter príliš utiahnete, môže sa stať, že ho nebudete môcť odpojiť. Filtre príliš neuťahujte.  Kryt objektívu je možné nasadiť, aj keď je k objektívu už pripojený filter. [. . . ] Ak je potrebná kontrola alebo oprava vnútorných častí, objektív zaneste predajcovi. Na čistenie sklenej časti objektívu a vonkajšieho krytu nepoužívajte benzín, riedidlo, lieh ani iné podobné čistiace prostriedky.  Používaním rozpúšťadiel môžete objektív poškodiť alebo sa môže začať odlupovať farba. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC HFS014042

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC HFS014042 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag