Návod na použitie PANASONIC DMW-FL360L

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC DMW-FL360L bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC DMW-FL360L


Mode d'emploi PANASONIC DMW-FL360L
Download
návod na obsluhu PANASONIC DMW-FL360L

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu BLESK Model DMW-FL360L Pred prvým použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a príručku si odložte, aby ste ju v prípade potreby mali k dispozícii. M-DMWFL360L-SK Návod na obsluhu BLESK Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Panasonic. Pred prvým použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a príručku si odložte, aby ste ju v prípade potreby mali k dispozícii. Obsah Bezpečnostné informácie . . . . . . . . . . . . 2 Preventívne opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Dodávané príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 Vložte batérie, pričom dbajte na zachovanie správnej polarity [+]/[–]. 3 Pevným zasunutím späť až na doraz zatvorte kryt priestoru na batérie. Pripevnenie k fotoaparátu Skontrolujte, či je blesk aj fotoaparát vypnutý. Pripevnenie alebo odpojenie blesku, keď je blesk alebo fotoaparát zapnutý, môže spôsobiť poruchu. 1 Posuňte zaisťovaciu páčku v opačnom smere, než naznačuje symbol [LOCK ►] (1). 2 Zasuňte blesk do pätky príslušenstva, aby sa bezpečne zacvakol na miesto (2). 3 Posuňte zaisťovaciu páčku do polohy [LOCK ►] (3).  Ak chcete blesk odpojiť, posuňte zaisťovaciu páčku v opačnom smere, než naznačuje šípka [LOCK►] a blesk vysuňte z pätky príslušenstva. Zapnutie blesku Blesk pripevnite k fotoaparátu a potom fotoaparát zapnite. 1 2 3 4 Kontrolka [AUTO CHECK] Kontrolka [TEST/CHARGE] Ovládací panel Vypínač 8 VQT4Q07 (SK) Stlačte vypínač.  Displej ovládacieho panela sa zapne.  Ak chcete blesk vypnúť, znovu stlačte vypínač.  Vymeňte batérie, ak sa kontrolka [TEST/CHARGE] nerozsvieti po: 30 sekundách (alkalické suché batérie) 10 sekundách (nabíjateľné niklo-metal-hydridové batérie)  Ak súčasne blikajú kontrolky [TEST/CHARGE] a [AUTO CHECK], batérie sú slabé. Používanie takmer vybitej batérie môže spôsobiť poruchu.  Blesk prejde do režimu spánku vždy, keď do režimu spánku prejde fotoaparát.  Ak počas približne 60 minút nevykonáte žiadny úkon, blesk sa automaticky vypne. Stlačením vypínača ho znova zapnete.  Počas nabíjania blesku môžete počuť kolísavý zvuk, ale nie je to porucha. Snímanie 1 2 Režim blesku Uhol osvetlenia Zobrazené podľa ohniskovej vzdialenosti objektívu. Tento režim umožňuje fotografovanie s bleskom, aj keď je rýchlosť uzávierky vyššia ako rýchlosť synchronizácie blesku fotoaparátu.  Maximálny výkon je znížený, čo má za následok menší pracovný dosah blesku. Pracovný dosah blesku je znížený tiež rýchlosťou uzávierky. FP MANUAL] [FP TTL AUTO]: Úroveň blesku sa nastaví automaticky. [FP MANUAL]: Blesk sa odpáli podľa zvoleného smerného čísla. Blesk zobrazí optimálny rozsah, ktorý sa vypočíta na základe smerného čísla a nastavení fotoaparátu. RC] 10 VQT4Q07 (SK) Zobrazenie na ovládacom paneli [ [ Spôsob ovládania SL AUTO] Blesk sa môže odpáliť diaľkovo, synchronizovane s akýmkoľvek bleskom odpáleným inými jednotkami. [SL AUTO]: Úroveň blesku sa nastaví automaticky. SL MANUAL] [SL MANUAL]: Blesk sa odpáli podľa zvoleného smerného čísla. Funkcie tlačidiel Tlačidlo Funkcia Úprava úrovne blesku až o ±5 EV. [. . . ] Opätovným stlačením tlačidla [MODE] (▲) sa vrátite späť. 2 Prispôsobte pozíciu zoomu ohniskovej vzdialenosti objektívu. „[ZOOM]“ (str. 11) 3 Upravte clonu a citlivosť ISO. „Ďalšie nastavenia“ (str. 13) Ak sú zvolené hodnoty mimo pracovného dosahu blesku, [ISO] a [F] budú na displeji blikať. Blikanie kontrolky [AUTO CHECK] po dobu približne 5 sekúnd po uvoľnení uzávierky indikuje úspešné odpálenie blesku. (SK) VQT4Q07 15  MANUAL Zvoľte smerné číslo. 1 Nastavte režim blesku na [MANUAL]. „Režim blesku“ (str. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC DMW-FL360L

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC DMW-FL360L začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag