Návod na použitie PANASONIC DMC-FZ2000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC DMC-FZ2000 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC DMC-FZ2000


Mode d'emploi PANASONIC DMC-FZ2000
Download
návod na obsluhu PANASONIC DMC-FZ2000

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Návod na obsluhu pre rozšírené funkcie Digitálny fotoaparát Model DMC-FZ2000 Pred prvým použitím fotoaparátu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípadné ďalšie použitie. Zobrazované hlásenia Odstránenie možných problémov Vyhľadanie potrebných informácií Obsah Obsah podľa funkcií Zoznam menu str. 190 DVQP1096ZA -1F1016YT0 Vyhľadanie potrebných informácií  uvedených stranách a stranách, ktoré po nich nasledujú.    V tomto „Návode na obsluhu: rozšírené funkcie“ nájdete potrebné informácie na Kliknutím na číslo strany „preskočíte“ na príslušnú stranu a rýchlo nájdete príslušné informácie. Vyhľadávanie v časti „Obsah“ Kliknutím na túto ikonu preskočíte na časť „Obsah“. str. 327  Vyhľadávanie v zozname názvov funkcií Vyhľadávanie v zozname tlačidiel a ovládačov Vyhľadávanie v zozname obrazoviek a ikon Vyhľadávanie v časti „Zobrazované hlásenia“ Vyhľadávanie v časti „Zoznam menu“  Kliknutím na túto ikonu preskočíte na časť „Zoznam menu“. Vyhľadávanie v časti „Odstránenie možných problémov“  Kliknutím na túto ikonu preskočíte na časť „Vyhľadanie potrebných informácií“. [. . . ] V tomto režime fotoaparát rovnomerne vyhodnotí celkový jas snímky, pričom dôraz je kladený na objekt v strede záberu. Toto nastavenie vyhodnotí jas snímaného objektu zameraného v oblasti bodového merania A. • Ak nastavíte cieľ bodového merania na okraji displeja, meranie môže byť ovplyvnené jasom okolo tohto miesta. [ ] (Viacbodové meranie) [ ] (S dôrazom na stred) [ ] (Bodové meranie) - 198 - 9. Použitie funkcií menu [Highlight Shadow] (Svetlo a tieň) Použiteľné režimy: Táto funkcia vám umožňuje upraviť jas svetlých a tmavých častí záberu, pričom jas môžete kontrolovať na zobrazovacej ploche. MENU → Menu snímania [Rec] → [Highlight Shadow] (Svetlo a tieň) Nastaví sa stav bez úprav. Svetlé oblasti sa zosvetlia a tmavé oblasti stmavnú. Svetlé oblasti stmavnú a tmavé oblasti sa zosvetlia. Môžete použiť uložené používateľské nastavenia. (Štandardné) (Zvýšiť kontrast) (Znížiť kontrast) (Zosvetliť tmavé oblasti) (Používateľské nastavenie) 1 Otočením predného/zadného otočného ovládača upravte jas svetlých/tmavých častí. A Svetlá časť B Tmavá časť C Zobrazenie náhľadu • Zadným otočným ovládačom sa nastavujú tmavé oblasti a predným otočným ovládačom sa nastavujú svetlé oblasti. • Ak chcete uložiť obľúbené nastavenie, stlačte tlačidlo ▲ a zvoľte cieľové miesto, kde chcete používateľské nastavenie uložiť ([Custom1] (Použ. • Úpravy môžete vykonať aj potiahnutím grafu. 2 Press [MENU/SET]. • Zobrazenie môžete prepínať stláčaním tlačidla [DISP. ] v okne nastavenia jasu. • Vypnutím fotoaparátu vrátite nastavenia upravené pomocou predvolené hodnoty. / / / späť na - 199 - 9. Použitie funkcií menu [i. Dynamic] (Inteligentné ovládanie dynamického rozsahu) Použiteľné režimy: Kontrast a expozícia sa kompenzujú v prípade, že je veľký rozdiel jasu medzi pozadím a objektom atď. MENU → Menu snímania [Rec] → [i. Dynamic] (Inteligentné ovládanie dynamického rozsahu) Nastavenia: [AUTO] (Automatické)/[HIGH] (Vysoké)/[STANDARD] (Štandardné)/ [LOW] (Nízke)/[OFF] (Vyp. ) Nie je dostupné v týchto prípadoch: • V závislosti od podmienok pri snímaní sa táto funkcia môže automaticky deaktivovať. • Táto funkcia nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch: – Keď je funkcia [HDR] (Vysoký dynamický rozsah) nastavená na možnosť [ON] (Zap. ) [I. Resolution] (Inteligentné nastavenie rozlíšenia) Použiteľné režimy: Technológia Intelligent Resolution (Inteligentné nastavenie rozlíšenia) umožňuje snímať zreteľné a ostré zábery. MENU → Menu snímania [Rec] → [i. Resolution] (Inteligentné nastavenie rozlíšenia) Nastavenia: [HIGH] (Vysoké)/[STANDARD] (Štandardné)/[LOW] (Nízke)/[EXTENDED] (Rozšírené)/[OFF] (Vyp. ) • Nastavenie [EXTENDED] (Rozšírené) vám umožňuje snímať prirodzené zábery s vyšším rozlíšením. • Pri snímaní videozáznamu, 4K snímok alebo snímaní v režime [Post Focus] (Zaostrenie po zázname) [EXTENDED] sa nastavenie [EXTENDED] (Rozšírené) zmení na [LOW] (Nízke). - 200 - 9. Použitie funkcií menu [HDR] (Vysoký dynamický rozsah) Použiteľné režimy: Môžete skombinovať 3 zábery s rôznou úrovňou expozície do jedinej snímky s bohatou gradáciou. Môžete minimalizovať stratu gradácie na svetlých a tmavých miestach, keď je napríklad veľký kontrast medzi pozadím a snímaným objektom. Obraz skombinovaný pomocou HDR sa zaznamená vo formáte JPEG. MENU → Menu snímania [Rec] → [HDR] (Vysoký dynamický rozsah) Nastavenia: [ON] (Zap. )/[OFF] (Vyp. )/[SET] (Nastaviť) ■ Zmena nastavení [Dynamic Range] (Dynamický rozsah) [AUTO] Fotoaparát automaticky nastaví rozsah expozície (Automaticky): na základe rozdielov medzi jasnými a tmavými oblasťami. [±1 EV]/[±2 EV]/[±3 EV]: Nastavenie expozície v rámci zvolených expozičných parametrov. [ON] (Zap. ): Fotoaparát automaticky koriguje chvenie fotoaparátu a iné problémy, ktoré môžu spôsobiť nesprávne zarovnanie. Toto nastavenie sa odporúča používať počas snímania s fotoaparátom držaným v ruke. [OFF] (Vyp. ): Nesprávne zarovnanie obrazu sa neupravuje. Toto nastavenie sa odporúča používať pri použití statívu. [Auto Align] (Automatické zarovnanie) • Počas nepretržitého snímania po stlačení spúšte nehýbte fotoaparátom. • Pokiaľ sa nedokončí kombinácia záberov, nie je možné snímať ďalší záber. • Objekt v pohybe sa môže nasnímať s neprirodzeným rozmazaním. [. . . ] • AppStore je servisná známka spoločnosti AppleInc. • Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. • Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc. - 343 - 12. Ďalšie informácie • QuickTime a logo QuickTime logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. , používané na základe licencie. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC DMC-FZ2000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC DMC-FZ2000 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag