Návod na použitie PANASONIC DC-GX800K

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC DC-GX800K bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC DC-GX800K


Mode d'emploi PANASONIC DC-GX800K
Download
návod na obsluhu PANASONIC DC-GX800K

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Základný návod na obsluhu Digitálny fotoaparát/ Sada objektívov Model DC-GX800K Pred prvým použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti. Podrobnejšie informácie o používaní tohto fotoaparátu nájdete v „Návod na obsluhu: rozšírené funkcie“ (vo formáte PDF)“. Aby ste si ho mohli prečítať, stiahnite si ho z webovej stránky. 82) Webová stránka: http://www. panasonic. com Prípona čísla modelu „EB“ predstavuje model pre Veľkú Britániu. EB DVQX1123 (SK) DVQX1123ZA F1216HA0 1 Vážený zákazník, Chceme Vám poďakovať za kúpu tohto digitálneho fotoaparátu značky Panasonic. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a odložte si ho na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti. [. . . ] Uloženie snímky. [Fn3] [MENU/SET] 40 DVQX1123 (SK) Snímanie • Zaostrenie môžete jemne doladiť potiahnutím posuvného panelu v priebehu zväčšeného zobrazenia. (Rovnakú činnosť môžete vykonať stláčaním tlačidiel /. ) Fn3 3 Dotykom [ • Snímka bude uložená vo formáte JPEG. ] uložte snímku. Zlučovanie viacerých snímok pre hlbšie pole hĺbky ostrosti (Zlučovanie snímok) 1 Dotknite sa [ ] v kroku 2 možnosti „Voľba požadovanej oblasti zaostrenia a uloženie snímok“. 2 Dotknite sa spôsobu zlučovania. [Auto Merging] (Automatické zlúčenie) [Range Merging] (Rozsah zlúčenia) Automatická voľba snímok, ktoré sú vhodné pre zlučovanie a ich zlúčenie do jedinej snímky. • Prioritu budú mať snímky s bližšou oblasťou zaostrenia. • Keď je zvolená táto možnosť, snímky budú zlúčené do jedinej snímky a výsledná snímka bude uložená. Zlúčenie snímok s uvedenými oblasťami zaostrenia do jedinej snímky. Fn3 3 (V prípade voľby [Range Merging] (Rozsah zlučovania)) Dotknite sa požadovanej možnosti zaostrenia. • Zadajte minimálne dve oblasti. • Zaostrené oblasti medzi dvoma oblasťami budú taktiež zvolené a bude zvýraznená kombinovaná oblasť zaostrenia. • Sivé oblasti znázorňujú oblasti, ktoré by v prípade, že ich zvolíte, mohli spôsobiť, že bude snímka po zlúčení vyzerať neprirodzene a taktiež oblasti, ktoré nie je možné zvoliť. • Na zrušenie voľby sa opäť dotknite oblasti zaostrenia. Fn3 DVQX1123 (SK) 41 Snímanie Tlačidlové ovládanie /// [Fn5] Dotykové ovládanie Dotyk [Set/Cancel] (Nastaviť/ Zrušiť) [All] (Všetky) [DISP. ] [Reset] (Obnovenie pôvodných nastavení) Zvolí oblasť. Určí/zruší oblasť. (Pred voľbou oblastí) Zruší všetky zvolené oblasti. (Po voľbe oblastí) Spojí snímky a uloží výslednú snímku. Opis úkonu [MENU/SET] 4 Dotykom možnosti [ • Snímka bude uložená vo formáte JPEG. V novej snímke sa taktiež zaznamenajú informácie o zázname (informácie Exif ) z pôvodnej snímky s najbližšou vzdialenosťou zaostrenia, vrátane expozičného času, clony a citlivosti ISO. • Fotoaparát môže automatiky opraviť nesprávne zarovnanie snímok spôsobené otrasmi fotoaparátu. Ak dôjde k ich oprave, uhol záberu sa pri zlučovaní snímok mierne zúži. • Ak sa snímaný objekt v priebehu záznamu hýbe alebo je veľká vzdialenosť medzi objektmi, môže byť vytvorený neprirodzený obraz. ] spojíte snímky a uložíte výslednú snímku. 42 DVQX1123 (SK) Snímanie Použitie sekvencie záberov/samospúšte (Režim spôsobu snímania) Použiteľné režimy: Môžete zmeniť, aký úkon fotoaparát vykoná pri stlačení spúšte. 1 Stlačte tlačidlo  [ ]. 2 Tlačidlami / zvoľte režim spôsobu A Režim spôsobu snímania snímania a stlačte tlačidlo [MENU/SET]. H       1 2 3 4 5 [Single] (Jedna snímka) [Burst] (Sekvenčné snímanie) [4K PHOTO] (Snímanie 4K snímok) (str. 36) [Post Focus] (Následné ostrenie) (str. 39) [Self Timer] (Samospúšť) Po stlačení spúšte sa nasníma iba jeden záber. Počas stlačenia spúšte sa budú zábery snímať nepretržite, až kým neuvoľníte spúšť. Po stlačení spúšte sa zhotoví snímka v 4K rozlíšení. Následné ostrenie bude vykonané po stlačení tlačidla spúšte. Po stlačení spúšte sa snímanie uskutoční po uplynutí nastaveného časového intervalu. 3 Zaostrite snímaný objekt a zaznamenajte snímku. ] ([Single] (Jednotlivé zábery)) alebo [ ] v kroku 2.  Zrušenie režimu spôsobu snímania Zvoľte [ DVQX1123 (SK) 43 Snímanie Snímanie počas automatickej úpravy nastavenia (Bracket Recording) Použiteľné režimy: Stlačením spúšte, môžete nasnímať viacero snímok so súčasnou automatickou úpravou nastavenia. 1 Zvoľte menu. [. . . ] • Logo microSDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. • „AVCHD“, „AVCHD Progressive“ a logo „AVCHD Progressive“ sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation. • Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. • HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC v USA a iných štátoch. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC DC-GX800K

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC DC-GX800K začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag