Návod na použitie PANASONIC DC-GX800K

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod PANASONIC DC-GX800K bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky PANASONIC DC-GX800K


PANASONIC DC-GX800K : Stiahnuť kompletný návod (5265 Ko)

návod na obsluhu PANASONIC DC-GX800K

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Základný návod na obsluhu Digitálny fotoaparát/ Sada objektívov Model DC-GX800K Pred prvým použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti. Podrobnejšie informácie o používaní tohto fotoaparátu nájdete v „Návod na obsluhu: rozšírené funkcie“ (vo formáte PDF)“. Aby ste si ho mohli prečítať, stiahnite si ho z webovej stránky. 82) Webová stránka: http://www. panasonic. com Prípona čísla modelu „EB“ predstavuje model pre Veľkú Britániu. EB DVQX1123 (SK) DVQX1123ZA F1216HA0 1 Vážený zákazník, Chceme Vám poďakovať za kúpu tohto digitálneho fotoaparátu značky Panasonic. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a odložte si ho na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti. [. . . ] (Po voľbe oblastí) Spojí snímky a uloží výslednú snímku. Opis úkonu [MENU/SET] 4 Dotykom možnosti [ • Snímka bude uložená vo formáte JPEG. V novej snímke sa taktiež zaznamenajú informácie o zázname (informácie Exif ) z pôvodnej snímky s najbližšou vzdialenosťou zaostrenia, vrátane expozičného času, clony a citlivosti ISO. • Fotoaparát môže automatiky opraviť nesprávne zarovnanie snímok spôsobené otrasmi fotoaparátu. Ak dôjde k ich oprave, uhol záberu sa pri zlučovaní snímok mierne zúži. • Ak sa snímaný objekt v priebehu záznamu hýbe alebo je veľká vzdialenosť medzi objektmi, môže byť vytvorený neprirodzený obraz. ] spojíte snímky a uložíte výslednú snímku. 42 DVQX1123 (SK) Snímanie Použitie sekvencie záberov/samospúšte (Režim spôsobu snímania) Použiteľné režimy: Môžete zmeniť, aký úkon fotoaparát vykoná pri stlačení spúšte. 1 Stlačte tlačidlo  [ ]. 2 Tlačidlami / zvoľte režim spôsobu A Režim spôsobu snímania snímania a stlačte tlačidlo [MENU/SET]. H       1 2 3 4 5 [Single] (Jedna snímka) [Burst] (Sekvenčné snímanie) [4K PHOTO] (Snímanie 4K snímok) (str. 39) [Self Timer] (Samospúšť) Po stlačení spúšte sa nasníma iba jeden záber. Počas stlačenia spúšte sa budú zábery snímať nepretržite, až kým neuvoľníte spúšť. Po stlačení spúšte sa zhotoví snímka v 4K rozlíšení. Následné ostrenie bude vykonané po stlačení tlačidla spúšte. Po stlačení spúšte sa snímanie uskutoční po uplynutí nastaveného časového intervalu. 3 Zaostrite snímaný objekt a zaznamenajte snímku. ] ([Single] (Jednotlivé zábery)) alebo [ ] v kroku 2.  Zrušenie režimu spôsobu snímania Zvoľte [ DVQX1123 (SK) 43 Snímanie Snímanie počas automatickej úpravy nastavenia (Bracket Recording) Použiteľné režimy: Stlačením spúšte, môžete nasnímať viacero snímok so súčasnou automatickou úpravou nastavenia. 1 Zvoľte menu. 25) MENU → Menu snímania [Rec] → [Bracket] (Gradácia) → [Bracket Type] (Typ gradácie) (Gradácia expozície) (Gradácia vyváženia bielej) Stlačte spúšť na uskutočnenie snímania so súčasnou úpravou expozície. Jedným stlačením spúšte zaznamenáte tri snímky s automatickým nastavením rozličného vyváženia bielej. 2 Tlačidlami / zvoľte [More settings] (Viac nastavení) a potom stlačte tlačidlo [MENU/SET]. • Informácie o [More settings] (Viac nastavení), nájdete na strane, na ktorej je popísaná každá funkcia. • Stlačením spúšte do polovice zatvoríte menu. 3 Zaostrite snímaný objekt a zaznamenajte snímku.  Zrušenie možnosti [Bracket] (Gradácia) V kroku 1 zvoľte [OFF] (Vyp). Gradácia expozície  Niečo o [More settings] (Viac nastavení) (krok 2 na str. 44) [Step] (Krok expozičných parametrov) Nastavenie počtu zaznamenaných snímok a rozsahu kompenzácie expozície. [3•1/3] (Tri snímky s intervalom 1/3 EV) až [7•1] (Sedem snímok s intervalom 1 EV) [ ]: Záznam jednej snímky, po každom stlačení spúšte. [ ]: Záznam všetkých snímok podľa nastavenia, po jednom stlačení spúšte. [Sequence] (Postupnosť) Nastavenie poradia, v ktorom budú snímky zaznamenané. [Single Shot Setting] (Nastavenie jedného záberu)* * Nie je dostupné pre sekvenčné snímanie. Keď používate sekvenčné snímanie, ak stlačíte a podržíte spúšť, snímanie bude uskutočnené nepretržite dovtedy, pokiaľ nie je zaznamenaný nastavený počet snímok. 44 DVQX1123 (SK) Snímanie Snímanie videozáznamov/videozáznamov v rozlíšení 4K Použiteľné režimy: Tento fotoaparát umožňuje snímanie videozáznamov v plnom vysokom rozlíšení, kompatibilných s formátom AVCHD, alebo videozáznamov vo formáte MP4. Fotoaparát môže zaznamenať videozáznamy vo formáte 4K v MP4. Zvuk bude zaznamenaný v stereo. 1 Stlačením tlačidla videozáznamu spustite snímanie. A Uplynutý záznamový čas B Dostupný záznamový čas • Je možné snímanie videozáznamu zodpovedajúce jednotlivým režimom. • Počas snímania videozáznamov bliká indikátor stavu snímania (načerveno) C. [. . . ] • Four Thirds™ a Four Thirds logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Olympus Imaging Corporation, v Japonsku , USA, Európskej únii a ďalších štátoch. • Logo microSDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. • „AVCHD“, „AVCHD Progressive“ a logo „AVCHD Progressive“ sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation. • Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU PANASONIC DC-GX800K

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu PANASONIC DC-GX800K začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag