Návod na použitie OLYMPUS WS-811

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS WS-811 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS WS-811


Mode d'emploi OLYMPUS WS-811
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS WS-811 (1895 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS WS-811

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR PODROBNÉ POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] · Súbor, o ktorom chcete zobrazi informácie, vyberte este pred pouzitím ponuky. Modely WS-813, WS-812: Táto funkcia extrahuje z nahraného zvukového súboru iba úseky s hlasom. Pozri , , Extrakcia úsekov obsahujúcich hlas [Voice Detect]" ( Str. File lock Uzamknutím súboru sa chránia dôlezité údaje pred náhodným vymazaním. Pri výbere funkcie vymazania vsetkých súborov v priecinku sa uzamknuté súbory nevymazú ( Str. [Lock]: Uzamknutie súboru a zabránenie vymazaniu. [Unlock]: Zrusenie uzamknutia súboru a umoznenie vymazania. Replace Môzete presunú súbor v priecinku a zmeni tak poradie prehrávania. Pozri , , Zmena usporiadania súborov [Replace]" ( Str. Move/Copy 5 Postup nastavenia ponuky Modely WS-813, WS-812: Súbory ulozené vo vnútornej pamäti alebo na karte microSD môzete presúva alebo kopírova v rámci danej pamäte. Pozri , , Presúvanie/kopírovanie súborov [Move/Copy]" ( Str. File Divide Napríklad súbory s vekým objemom dát alebo s dlhými nahrávkami môzete rozdeli na mensie casti, s ktorými sa ahsie pracuje. Pozri , , Rozdeovanie súborov [File Divide]" ( Str. 72). SK 55 Postup nastavenia ponuky , Rec Menu Rec Level (Úrove nahrávania) Citlivos nahrávania je mozné nastavi tak, aby vyhovovala potrebám nahrávania. [High]: Najvyssia citlivos, vhodná na nahrávanie vzdialeného alebo tichého zdroja zvuku, napríklad na konferenciách s vekým poctom udí. [Middle]: Stredná citlivos, vhodná na nahrávanie stretnutí a seminárov s malým poctom udí. [Low]: Najnizsia citlivos vhodná na nahrávanie vlastných komentárov. [Manual]*: Úrove nahrávania je nutné nastavova pocas nahrávania rucne. Úrove môzete nastavi v rozmedzí [01] az [16]. · Ak chcete cisto nahra hlas recníka, nastavte citlivos nahrávania [Rec Level] na [Low] a pri nahrávaní drzte vstavaný mikrofón rekordéra v blízkosti úst recníka (5 ­ 10 cm). · Ke je nastavená úrove nahrávania [High] (Vysoká), [Middle] (Stredná) alebo [Low] (Nízka), úrove nahrávania sa reguluje automaticky. Príjem vemi hlasitého zvuku môze spôsobova rusivé javy aj v prípade, ze je v nastavení úrovne nahrávania zvolená moznos [High], [Middle] alebo [Low]. · Ak v nastavení úrovne nahrávania zvolíte moznos [Manual], funkcia obmedzovaca bude deaktivovaná. [. . . ] Nastavte v polozke [USB Connection] moznos [PC] ( Str. 73). SK 87 Príslusenstvo (volitené) Originálne príslusenstvo k hlasovému rekordéru Olympus si môzete zakúpi priamo v online obchode na webovej stránke nasej spolocnosti. Dostupnos príslusenstva sa v jednotlivých krajinách môze lísi. s Stereofónny mikrofón: ME51S Vstavaný mikrofón s vekým priemerom umozuje stereofónne nahrávanie s vysokou citlivosou. s Telefónny mikrofón: TP8 Tento mikrofón slúchadlového typu si môzete pocas telefonovania vlozi do ucha. Tým sa umozní cisté nahratie hlasu alebo telefonického rozhovoru. s 2-kanálový mikrofón (vsesmerový): ME30W Dva monofónne mikrofóny ME30 sa dodávajú so súpravou malého statívu a pripojovacieho adaptéra. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS WS-811

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS WS-811 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag