Návod na použitie OLYMPUS WS-811

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS WS-811 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS WS-811


OLYMPUS WS-811 : Stiahnuť kompletný návod (1949 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS WS-811 (1895 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS WS-811

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR PODROBNÉ POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] 49). 48 Úkony v rezime FM rádio Automatické ulozenie rozhlasových staníc do predvolieb [Auto-preset] Ulozenie rozhlasových staníc do predvolieb vám uahcí hadanie pozadovanej stanice. 4 Tlacidlom + alebo ­ vyberte polozku [Auto-preset]. Pripojte slúchadlá 5 Stlacte tlacidlo `OK. · Na displeji sa zobrazí [Auto-preset]. Tlacidlo MENU 4 Úkony v rezime FM rádio 6 Znova stlacte tlacidlo `OK. · Zvote polozku [Cancel] a stlacením tlacidla `OK sa vráte na predchádzajúce zobrazenie. · Na displeji sa zobrazí nápis [Scanning] (Hadám) a spustí sa hadanie staníc. Po dokoncení hadania sa zobrazí nápis [Preset completed] (Ukladanie do predvolieb dokoncené). + - tlacidlo `OK tlacidlo 1 Nastavte rezim [FM Radio] ( Str. 2 Stlacte tlacidlo MENU. · Na displeji sa zobrazí ponuka ( Str. 53) 3 Tlacidlom `OK presute kurzor na polozku, ktorú chcete nastavi. Poznámka · Císla predvolieb budú pridelené automaticky poda frekvencie. SK 49 Úkony v rezime FM rádio Zmena rezimu ladenia Ak má stanica, ktorú hadáte, slabý signál a nemozno ju nájs pomocou funkcie Auto Preset, môzete ju naladi rucne. Rezim vyvolávania predvolieb · Pomocou tlacidla 9 alebo 0 zvote predvobu s pozadovanou stanicou. a Císlo predvoby Pripojte slúchadlá a 4 Úkony v rezime FM rádio SK b 9 0 tlacidlo `OK tlacidlo Rezim automatického/manuálneho ladenia 1 Vykonajte kroky 1 az 3 uvedené v casti , , Úkony v rezime FM rádio" ( Str. 2 Stlacením tlacidla `OK zvote rezim ladenia. · Ak sú v predvobách ulozené stanice, rezim ladenia sa zmení po kazdom stlacení tlacidla `OK. · Pomocou tlacidla 9 alebo 0 upravte frekvenciu a nalate pozadovanú stanicu (manuálne ladenie). · Podrzte stlacené tlacidlo 9 alebo 0, ak chcete vyhada stanice s dostatocne silným signálom (automatické ladenie). b Naladená frekvencia · Ak stlacíte tlacidlo `OK, ke je naladená frekvencia, ktorá nie je ulozená v predvobách, rekordér naladí predvolenú stanicu najblizsie k prijímanej frekvencii. 50 Úkony v rezime FM rádio Ulozenie rozhlasovej stanice do predvoby Rozhlasové stanice naladené v rezime automatického/rucného ladenia môzete uklada do predvolieb. Pripojte slúchadlá 3 Stlacte tlacidlo `OK. · Do predvolieb môzete ulozi az 30 rozhlasových staníc. Odstránenie rozhlasovej stanice z predvoby 1 Nalate rozhlasovú stanicu ulozenú v predvobe, ktorú chcete vymaza. 2 Stlacte tlacidlo ERASE. + - tlacidlo `OK tlacidlo 4 Úkony v rezime FM rádio SCENE/INDEX tlacidlo 1 Nalate rozhlasovú stanicu, ktorú chcete ulozi medzi predvoby. · Zvote polozku [Cancel] a stlacením tlacidla `OK sa vráte na predchádzajúce zobrazenie. 3 Stlacte tlacidlo `OK. 2 Stlacte tlacidlo SCENE/INDEX. Poznámka · Císla predvolieb budú pridelené automaticky poda frekvencie. · Zvote polozku [Cancel] a stlacením tlacidla `OK sa vráte na predchádzajúce zobrazenie. SK 51 Nahrávanie z FM rádia Model WS-813: Pri nahrávaní vysielania v pásme FM: Ak ke je zvuk prijímanej stanice v pásme FM cistý, za urcitých podmienok môze po spustení nahrávania dochádza k elektrickému ruseniu. Preto pred spustením samotného nahrávania urobte skúsobnú nahrávku. Vzdy nahrávajte na miestach s dobrou kvalitou signálu. Pripojte slúchadlá 4 Stlacením tlacidla STOP (4) zastavte nahrávanie. Tlacidlo STOP (4) 4 Nahrávanie z FM rádia SK Tlacidlo REC (s) · [K] zmizne a na displeji sa opä objaví obrazovka FM rádia. 1 Nalate rozhlasovú stanicu, ktorej vysielanie chcete nahra ( Str. 2 V menu s nastaveniami týkajúcimi sa FM rádia nastavte polozku [Output] (Výstup) na [Earphone] (Slúchadlá) ( Str. 67). · Ak je polozka [Output] nastavená na [Speaker] (Reproduktor), nahrávanie nie je mozné. · Nahrávky z FM rádia sa automaticky ukladajú do zlozky [FM Radio] v zlozke [Recorder]. Poznámky · Ke chcete nahráva z FM rádia, nezabudnite zapoji slúchadlá do konektora EAR. 33) z FM rádia sú doplnené o dátum a cas vytvorenia nahrávky. júla 2012) Cas: [0915] (9:15) 3 Stlacením tlacidla REC (s) spustite nahrávanie. · Rozsvieti sa LED indikátor a na displeji sa zobrazí indikátor [K]. a b c d e 52 a Indikátor rezimu nahrávania b Císlo predvoby c Naladená frekvencia d Uplynutý cas nahrávania e Zostávajúci cas na nahrávanie Nastavenia ponuky Postup nastavenia ponuky Polozky v ponukách sú usporiadané do záloziek. Najskôr vyberte zálozku a potom sa presute na pozadovanú polozku a nastavte ju. Nasledujúci postup vysvetuje spôsob nastavenia kazdej polozky ponuky. Tlacidlo STOP (4) Tlacidlo MENU 3 Tlacidlom `OK presute kurzor na polozku, ktorú chcete nastavi. + - tlacidlo 9 0 tlacidlo `OK tlacidlo 4 Tlacidlom + alebo - sa presute na polozku, ktorú chcete nastavi. 5 1 Ke je rekordér v rezime zastavenia, stlacte tlacidlo MENU. · Na displeji sa zobrazí ponuka. Postup nastavenia ponuky 5 Stlacte tlacidlo `OK. · Na displeji sa zobrazí nastavenie vybratej polozky. 6 Pomocou tlacidiel + a - upravte nastavenie polozky. · Polozky ponuky je mozné nastavova pocas nahrávania alebo prehrávania. 2 Stlacením tlacidla + alebo - sa presute na zálozku s polozkou, ktorú chcete nastavi. · Zobrazenie menu môzete zmeni posunutím kurzora karty nastavení. 7 Stlacením tlacidla `OK dokoncite nastavenie. · Na displeji sa zobrazí správa potvrdzujúca ulozenie nastavenia. SK 53 Postup nastavenia ponuky 4 Ponuka nastavení pocas prehrávania: Funkcia [Property] [Voice Playback] *2 *4 Nastavenie · Stlacením tlacidla 0 bez stlacenia tlacidla `OK ukoncíte proces nastavovania a vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku. [Noise Cancel] *4 [Voice Balancer] *2 *4 [Voice Filter] *3 *4 [Play Mode] [Equalizer] *5 [Skip Space] [Play Scene] [Backlight] [LED] K moznostiam poloziek ponuky 8 Stlacením tlacidla STOP (4) zatvorte obrazovku ponuky. · Ke je pocas nahrávania alebo prehrávania zobrazená ponuka, stlacením tlacidla STOP (4) sa môzete vráti na obrazovku nahrávania alebo prehrávania bez prerusenia nahrávania alebo prehrávania. Poznámky · Ak sa pocas nastavovania poloziek ponuky 3 minúty nedotknete ziadneho tlacidla a nenastavíte zvolenú polozku, rekordér sa zastaví. [. . . ] 67). 7 Riesenie problémov Polozka [Battery] je nastavená na [Alkaline]. Pocítac nedokáze rekordér rozpozna V polozke [USB Connection] je nastavená moznos [AC Adapter]. Ke je v rekordéri vlozená dodávaná nabíjatená batéria, nastavte typ batérie [Ni-MH]. Batériu nepouzívajte mimo odporúcaného teplotného rozsahu ( Str. Ak pouzívate USB pripojenie, po zobrazení potvrdzujúceho menu na displeji stlacte tlacidlo `OK. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS WS-811

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS WS-811 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag