Návod na použitie OLYMPUS WS-650S

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS WS-650S bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS WS-650S


OLYMPUS WS-650S : Stiahnuť kompletný návod (4113 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS WS-650S (3579 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS WS-650S

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR PODROBNÉ POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] 49 az 64). · Zobrazenie menu môzete zmeni posunutím kurzora karty nastavení. 6 Tlacidlom + alebo - upravte nastavenie polozky ( Str. 49 az 64). 7 Tlacidlom OK `/MENU dokoncite nastavenia. · Na obrazovke sa zobrazí informácia o ulození nastavení. SK 47 Postup nastavenia ponuky 4 Ponuka nastavení pocas prehrávania: Funkcia [Property] [Noise Cancel]*2 Nastavenie · Stlacením tlacidla 0 bez stlacenia tlacidla OK `/MENU sa nastavenia zrusia a vykoná sa návrat na predchádzajúcu obrazovku. [EUPHONY]*3 [Voice Filter]*4 [Play Mode] [Equalizer]*3 [Skip Space] [Backlight] [LED] K moznostiam poloziek ponuky 8 Stlacením tlacidla STOP (4) zatvorte obrazovku ponuky. · Ke sa nachádzate na obrazovke ponuky pocas nahrávania alebo prehrávania, stlacením tlacidla 0 alebo STOP (4) sa vykoná návrat na obrazovku prehrávania bez prerusenia nahrávania alebo prehrávania. Poznámky · Ak sa pocas nastavovania poloziek ponuky 3 minúty nedotknete ziadneho tlacidla, rekordér sa vypne a vybratá polozka sa nepouzije. · Ak prejdete do nastavenia ponuky pocas prehrávania alebo nahrávania, nastavenia ponuky sa zrusia po uplynutí 8 sekúnd bez stlacenia tlacidla. 5 Postup nastavenia ponuky SK 4 Ponuka nastavení pocas pouzívania FM rádia (len model WS-760M): · Pocas nahrávania v rezime [FM Radio] je mozné meni iba nastavenia [Backlight] a [LED]. Funkcia [Rec Mode] [Auto-preset] [Scan sense] [Backlight] [LED] [Output] K moznostiam poloziek ponuky Nastavenie 4 Ponuka nastavení pocas nahrávania: Funkcia [Mic Sense] [Zoom Mic]*1 [Low Cut Filter] [VCVA] [Backlight] [LED] K moznostiam poloziek ponuky Nastavenie *1 Len model WS-760M. *2 Len modely WS-760M, WS-750M (Funguje iba v rezime [Recorder] (Rekordér)). *3 Len modely WS-760M, WS-750M (Funguje iba v rezime [Music] (Hudba)). *4 Funguje iba v rezime [Recorder] (Rekordér). 48 Postup nastavenia ponuky + File Menu (Ponuka súborov) Erase Lock Uzamknutím súboru sa chránia dôlezité údaje pred náhodným vymazaním. Pri výbere funkcie vymazania vsetkých súborov v priecinku sa uzamknuté súbory nevymazú (Str. Replace Precítajte si cas , , Zmena usporiadania súborov [Replace]" ( Str. File Divide Precítajte si cas , , Delenie súborov [File Divide]" ( Str. Property Na obrazovke ponuky je mozné zobrazi informácie o súboroch a priecinkoch. Ke je vybratý súbor: Na displeji sa zobrazia polozky [Name] (Názov súboru), [Date] (Casová znacka), [Size] (Vekos súboru), [Bit Rate]*1 (Formát súboru), [Artist]*2 (Interpret) a [Album]*2 (Názov albumu). *1 Ke je vybratý súbor v lineárnom PCM formáte, v oblasti [Bit Rate] sa zobrazí vzorkovacia frekvencia a bitový tok. *2 Ke súbor neobsahuje tagy, oblas sa zobrazí prázdna. Ke je zvolený rezim nahrávania [Recorder], na displeji sa nezobrazí polozka [Artist] (Interpret) ani [Album]. Ke je vybratý priecinok: Na displeji sa zobrazia polozky [Name] (Názov súboru), [Folder]*1 (pocet priecinkov) a [File]*2 (pocet súborov). *1 Ke je zvolený rezim [Recorder], na displeji sa nezobrazí polozka [Folder]. *2 Súbory, ktoré rekordér nedokáze rozpozna, nebudú zahrnuté medzi císlami súborov. · Súbory, pre ktoré chcete zobrazi informácie, vyberte este pred pouzitím ponuky. , Rec Menu Mic Sense Citlivos mikrofónu je mozné nastavi tak, aby vyhovovala potrebám nahrávania. [High]: Najvyssia citlivos, vhodná na nahrávanie vzdialeného alebo tichého zdroja zvuku, napríklad na konferenciách s vekým poctom udí. [Middle]: Stredná citlivos, vhodná na nahrávanie stretnutí a seminárov s malým poctom udí. [Low]: Najnizsia citlivos vhodná na nahrávanie vlastných komentárov. [. . . ] 61). Nestlacili ste tlacidlo OK `/MENU. Pocítac nedokáze rekordér rozpozna V polozke [USB Connect] je nastavená moznos [AC Adapter]. 7 Riesenie problémov SK 85 Príslusenstvo (volitené) Originálne príslusenstvo k hlasovému rekordéru Olympus si môzete zakúpi priamo v online obchode na webovej stránke nasej spolocnosti. Dostupnos príslusenstva sa v jednotlivých krajinách môze lísi. s Stereofónny mikrofón: ME51S Vstavaný mikrofón s vekým priemerom umozuje stereofónne nahrávanie s vysokou citlivosou. s Súprava nabíjatenej Ni-MH batérie a nabíjacky: BC400 (Pre Európu) s 2-kanálový mikrofón (vsesmerový): ME30W Dva monofónne mikrofóny ME30 sa dodávajú so súpravou malého statívu a pripojovacieho adaptéra. Ide o vysoko citlivé vsesmerové mikrofóny s podporou aktívneho napájania, ktoré sa výborne hodia na nahrávanie hudobných vystúpení. Súprava BC400 je balenie nabíjacky (BU-400) na nabíjatené Ni-MH batérie a styroch nabíjatených Ni-MH batérií (BR401). Táto nabíjacka dokáze rýchlo nabi nabíjatené batérie znacky Olympus typu Ni-MH vekosti AA alebo AAA. s Nabíjatená batéria Ni-MH: BR401 Vysoko úcinné nabíjatené batérie s dlhou zivotnosou. s Kompaktný puskový mikrofón (smerový): ME31 Smerový mikrofón výhodný napríklad pri nahrávaní spevu konkrétneho vtáka v prírode. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS WS-650S

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS WS-650S začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag