Návod na použitie OLYMPUS WS-100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS WS-100 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS WS-100


OLYMPUS WS-100 : Stiahnuť kompletný návod (564 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS WS-100 (515 ko)
   OLYMPUS WS-100 WS-100 INSTRUCCIONES (516 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS WS-100

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ DK NL PT SK NÁVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BETJENINGSVEJLEDNING. . . . . . . . 38 INSTRUÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 NÁVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zaãíname SK NÁVOD Prístroj Konektor slúchadiel Kontrolka záznamu/ prehrávania Konektor mikrofónu Zabudovan mikrofón* Tlaãidlo záznamu REC (Record) Tlaãidlo zastavenia STOP Tlaãidlo prehrávania PLAY Tlaãidlo zloÏky/ menu FOLDER/MENU Tlaãidlo mazania ERASE Tlaãidlo INDEX Zabudovan reproduktor Tlaãidlo FF (prevíjanie vpred) Tlaãidlo REW (prevíjanie vzad) Tlaãidlo hlasitosti VOL (+) Tlaãidlo hlasitosti VOL (­) Názvy dielov Displej (LCD panel) USB konektor * Mikrofón zabudovan do prístroja WS-100 je iba na jednej strane a záznam zvuku je monofónny. Kryt priestoru pre batérie Priestor pre akumulátor · Priestor pre akumulátor je moÏné od prístroja oddeliÈ. [. . . ] · Súbory zabezpeãené zámkom nebudú vymazané. · Pokiaº poãas nastavovania po dobu 8 sekúnd neprevediete Ïiadnu operáciu, záznamník sa vráti do reÏimu zastaveného prehrávania. · Dokonãenie mazania môÏe trvaÈ aj niekoºko desiatok sekúnd. Poãas mazania nevyberajte akumulátor ani od záznamníka neodpájajte priestor pre akumulátor. · Pokiaº vyberiete citlivosÈ »HI«, odporúãame v záujme najlepieho vyuÏitia zvenej citlivosti nastaviÈ reÏim nahrávania HQ alebo HQ. · Pokiaº vyberiete reÏim »HI«, môÏe byÈ podºa konkrétnych podmienok pri zázname poãuÈ vrazn hluk pozadia. Zobrazenie citlivosti mikrofónu Uzamknutie súborov (LOCK) DôleÏité súbory je moÏné pred vymazaním chrániÈ nastavením zámku. Zamknuté súbory nie sú vymazané ani pri vymazaní vetkch súborov v zloÏke. ON, OFF ON: Nastavenie zámku, takÏe súbor nie je moÏné vymazaÈ. OFF: Odomknutie súboru, takÏe ho je moÏné vymazaÈ. Kontrolka ochrany proti mazaniu Formátovanie záznamníka (FORMAT) Pri formátovaní záznamníka sa obnoví vchodzie nastavenie vetkch funkcií. Vetky súbory uloÏené v záznamníku budú vymazané. Pokiaº máte dôleÏité súbory, ktoré chcete uloÏiÈ, pripojte záznamník k poãítaãu a pred formátovaním záznamníka ich preneste do poãítaãa. Stlaãením tlaãidla FF alebo REW vyberte voºbu »FORMAT«. Pri stlaãení tlaãidla PLAY sa zobrazí nápis »NO«. Stlaãením tlaãidla FF alebo REW vyberte voºbu »YES« a potom stlaãte tlaãidlo PLAY. Po zobrazení nápisu »ARE YOU SURE« sa zobrazí nápis »NO«. 5 Stlaãením tlaãidla FF alebo REW vyberte voºbu »YES« a potom stlaãte tlaãidlo PLAY. Po dokonãení formátovania sa zobrazí nápis »DONE«. · Dokonãenie formátovania môÏe trvaÈ aj niekoºko desiatok sekúnd. Poãas formátovania vyberajte akumulátor ani od záznamníka neodpájajte priestor pre akumulátor. · Pri formátovaní pamäte záznamníka sú vymazané vetky uloÏené dáta vrátane zamknutch súborov. 86 SK Menu Prehrávanie vetkch záznamov (All PLAY) Táto funkcia umoÏÀuje prehraÈ úplne bez medzier vetky záznamy uloÏené v jednej zloÏke. · Po prehraní posledného súboru v zloÏke sa zobrazí nápis »END« a prehrávanie sa automaticky zastaví. Systémové zvuky (bEEP) Záznamník môÏe pípaÈ pri ovládaní tlaãidiel alebo pokiaº nastane chyba. Systémové zvuky je moÏné vypnúÈ. On, OFF PouÏitie VCVA (Aktivácia hlasom s nastaviteºnou spúÈacou úrovÀou) Pokiaº mikrofón zistí prednastavenú hlasitosÈ zvuku, zabudovan hlasov aktivátor s nastaviteºnou spúÈacou úrovÀou (VCVA) automaticky spustí záznam, a pri poklese hlasitosti pod túto úroveÀ záznam automaticky ukonãí. Tento reÏim je zvláÈ vhodn pre dlhé nahrávky, kedy VCVA nielen etrí pamäÈ záznamníka vypnutím záznamu v pauzách reãi, ale tieÏ zefektívÀuje prehrávanie. [. . . ] Skontrolujte, ãi sa po stlaãení tlaãidla REC na displeji zobrazí »FULL«. Otázka 4 Prehrávanie je príli rchle (alebo pomalé). Odpoveì 4 Bol nastaven reÏim zrchleného (spomaleného) prehrávania. 90 SK Technické údaje Zabudovaná pamäÈ flash WS-200S: 128 MB ReÏim HQ: Pribl. 27 hodiny 20 minút Mikrofón: Elektretov kondenzátorov (monofónny) Reproduktor: Zabudovan guºat, priemer 16 mm, dynamick Maximálny vkon: 100 mW Konektor slúchadiel (monofónny): Priemer 3, 5 mm, impedancia 8 Ohm. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS WS-100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS WS-100 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag