Návod na použitie OLYMPUS VN-7600

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS VN-7600 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS VN-7600


OLYMPUS VN-7600 : Stiahnuť kompletný návod (959 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS VN-7600 (936 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS VN-7600

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR VN-7700/VN-7600 POKYNY Zaregistrujte svoj produkt na stránke www. olympus-consumer. com/register a získajte alsie výhody od firmy Olympus! SK Úvod akujeme, ze ste si zakúpili digitálny diktafón Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] " · Zariadenia nepripájajte ani neodpájajte pocas nahrávania. · Po pripojení externého mikrofónu do konektorovej zásuvky MIC na rekordéri bude vstavaný mikrofón nefunkcný. Posun dopredu a dozadu: Ke je rekordér v rezime prehrávania, stlacte a podrzte stlacené tlacidlo 9 alebo 0. · Po uvonení tlacidla bude rekordér pokracova v normálnom prehrávaní. · Ak sa súbor pocas blikania symbolu [A] prehrá do konca, koniec súboru bude povazovaný za koniec úseku a spustí sa opakované prehrávanie úseku. Stlacením tlacidla STOP (4) môzete prehrávanie kedykovek zastavi. Na mieste, na ktorom chcete skonci opakované prehrávanie úseku, znova stlacte tlacidlo REC (s). · [A-b] sa zobrazí na displeji. · Rekordér opakovane prehráva daný úsek az do zrusenia funkcie opakovaného prehrávania úseku. · Podobne ako pri normálnom prehrávaní, môzete meni rýchlos aj v nastavenej opakovanej casti. SK 5 Zrusenie funkcie opakovaného prehrávania úseku: Ak chcete zrusi opakované prehrávanie úseku, stlacte tlacidlo STOP (4), REC (s), 9, alebo 0. " · Ak podrzíte tlacidlo 0 a rýchlym posunom dozadu prejdete pred zaciatok úseku, alebo podrzíte tlacidlo 9 a rýchlym posunom dopredu prejdete za koniec úseku, opakované prehrávanie úseku sa zrusí. Nastavenie indexovej znacky 1 Ke je rekordér v rezime nahrávania alebo prehrávania, stlacte tlacidlo FOLDER/INDEX. Císlo indexovej znacky Postup nastavenia ponuky Nasledujúci postup vysvetuje spôsob nastavenia kazdej polozky ponuky. Mazanie 1 Vyberte súbor, ktorý chcete odstráni. Ke je rekordér v rezime zastavenia, stlacte tlacidlo ERASE. · Na displeji bude blika císlo súboru a moznos [NO] (nie). · Po umiestnení indexovej znacky bude nahrávanie alebo prehrávanie pokracova a môzete na iné miesta vklada alsie znacky podobným spôsobom. Odstránenie indexovej znacky: Ke sa na displeji zobrazuje císlo indexovej znacky pocas priblizne 2 sekúnd, stlacte tlacidlo ERASE. · Indexové znacky za vymazanou indexovou znackou sa automaticky posunú nahor. " · Do súboru môzete ulozi az 16 indexových znaciek. Ak sa pokúsite vlozi viac ako 16 indexových znaciek, na displeji sa zobrazí upozornenie [FULL]. · Do uzamknutého súboru nie je mozné vklada ani z neho vymazáva indexové znacky. 1 Ke je rekordér v rezime zastavenia, podrzte stlacené tlacidlo DISP/MENU. Tlacidlom + alebo - sa presute na polozku, ktorú chcete nastavi. 5 Stlacením tlacidla STOP (4) zatvorte obrazovku ponuky. · Na displeji sa zobrazí ikona menu nastavenia. Stlacením tlacidla 0 zvote polozku [yES]. Stlacte tlacidlo `OK. · Spustí sa mazanie a na displeji bliká hlásenie [ERASE]. Vymazanie vsetkých súborov v priecinku: 1 Vyberte priecinok, ktorý chcete vymaza. Znova stlacte tlacidlo ERASE. · Na displeji budú blika moznosti [ALL] (vsetko) a [NO] (nie). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Informácie na LCD displeji Ke je rekordér v rezime zastavenia, podrzaním tlacidla STOP (4) vyvoláte postupné zobrazovanie informácií v tomto poradí: · Aktuálny dátum Aktuálny cas Zostávajúci cas na nahrávanie Aktuálny dátum. . . Ke je rekordér v rezime nahrávania, podrzaním tlacidla DISP/MENU vyvoláte postupné zobrazovanie informácií v tomto poradí: · Uplynutý cas nahrávania Zostávajúci cas na nahrávanie Uplynutý cas nahrávania. . . Ke je rekordér v rezime zastavenia alebo prehrávania, pri stlácaní tlacidla DISP/MENU sa budú postupne zobrazova informácie v tomto poradí: · Uplynutý cas prehrávania Zostávajúci cas prehrávania Dátum vytvorenia nahrávky Cas vytvorenia nahrávky Uplynutý cas prehrávania. . . Stlacením tlacidla 0 zvote polozku [yES]. 5 Stlacte tlacidlo `OK. · Spustí sa mazanie a na displeji bliká hlásenie [ERASE]. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uzamknutie súboru Rezim nahrávania Citlivos mikrofónu VCVA Casovanie nahrávania Redukcia sumu Nepretrzité prehrávanie Funkcia alarmu Opakované prehrávanie " · Uzamknuté súbory nie je mozné vymaza. · Ak v priebehu 8 sekúnd nevyberiete úkon, rekordér sa vráti do rezimu zastavenia. · Dokoncenie formátovania môze trva viac nez 10 sekúnd. [. . . ] · Skontrolujte, ci sú batérie správne vlozené. · Nie sú kontakty batérií znecistené?Ak áno, vycistite ich pomocou suchej utierky. · Na displeji bude blika aktuálny priecinok a císlo súboru. Stlacením tlacidla 9 alebo 0 zvote cieový priecinok. Stlacte tlacidlo `OK. · Na displeji sa zobrazí cieový priecinok a císlo presunutého súboru, a presúvanie je dokoncené. SK Q2: Rekordér nereaguje na stlácanie tlacidiel. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS VN-7600

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS VN-7600 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag