Návod na použitie OLYMPUS VN-711PC

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS VN-711PC bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS VN-711PC


OLYMPUS VN-711PC : Stiahnuť kompletný návod (1003 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS VN-711PC (975 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS VN-711PC

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR PODROBNÉ POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] · 9: Ak budete alej drza stlacené tlacidlo 9, rekordér sa bude rýchlo posúva dopredu po nasledujúcom súbore. 0: Ak budete alej drza stlacené tlacidlo 0, rekordér sa bude posúva dozadu po predchádzajúcom súbore. Ke je rekordér v rezime prehrávania, stlacte tlacidlo 0. · Rekordér preskocí na zaciatok aktuálneho súboru. Ke je rekordér v rezime zastavenia, stlacte tlacidlo 0. · Rekordér preskocí na zaciatok predchádzajúceho súboru. Ak uz prebieha prehrávanie súboru, rekordér sa vráti na zaciatok daného súboru. Ke je rekordér v rezime prehrávania, dvakrát stlacte tlacidlo 0. · Rekordér preskocí na zaciatok predchádzajúceho súboru. 20 Prehrávanie Poznámky · Ke sa pocas prehrávania pokúsite preskoci na zaciatok súboru, rekordér zacne prehráva od zaznamenanej indexovej alebo casovej znacky. Ak tento úkon vykonáte v rezime zastavenia, preskocíte na zaciatok súboru ( Str. · Ak je v polozke [Skip Space] nastavená iná moznos nez [File Skip], rekordér preskocí dopredu/dozadu o urcený cas, a potom zacne prehráva ( Str. Hudobný súbor Ak rekordér nedokáze prehra prenesené hudobné súbory, skontrolujte, ci ich vzorkovacia frekvencia a bitový tok je v rozsahu podporovanom prehrávacom. Kombinácie podporovaných vzorkovacích frekvencií a bitových tokov hudobných súborov sú uvedené nizsie. Formát súboru Vzorkovacia frekvencia MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22, 05 kHz, 24 kHz 8 kHz; 11 kHz, 16 kHz; 22 kHz; 32 kHz; 44, 1 kHz; 48 kHz Bitový tok Zmena rýchlosti prehrávania Rýchlos prehrávania prispôsobte potrebám, napr. pocúvanie nahrávky zo stretnutia vysokou rýchlosou alebo prehrávanie azko zrozumitených miest na jazykovej prednáske pomalou rýchlosou. 3 Prehrávanie 1 Ke je rekordér v rezime prehrávania, stlacte tlacidlo `OK. Formát MP3 8 az 320 kb/s 2 Tlacidlom + alebo - zvote rýchlos prehrávania. Formát WMA 5 az 320 kb/s · MP3 súbory s variabilným bitovým tokom (s premenlivým bitovým tokom konverzie) sa nemusia prehráva správne. · Aj ke rekordér podporuje prehrávanie konkrétneho formátu súboru, nemusí podporova kazdé kódovanie. [x1. 0 Play] (Normálne prehrávanie): prehrávanie normálnou rýchlosou. [x0. 5 Play] ­ [x0. 9 Play] (Spomalené prehrávanie): Znízi sa rýchlos prehrávania. [x1. 1 Play] ­ [x2. 0 Play] (Zrýchlené prehrávanie): Zvýsi sa rýchlos prehrávania. SK 21 Prehrávanie 3 Stlacte tlacidlo `OK. Nastavenie indexových alebo casových znaciek Vaka indexovým znackám a casovým znackám môzete pohotovo nájs dôlezité miesta v nahrávke pri rýchlom posúvaní dopredu a dozadu, a pri vyhadávaní súborov. Indexové znacky je mozné vklada len do súborov vytvorených na tomto rekordéri. Do iných súborov vsak namiesto nich môzete vklada tzv. casové znacky na docasné ulozenie pozície urcitého miesta v nahrávke. 3 Prehrávanie SK · Zvolená rýchlos prehrávania zostane nastavená aj po zastavení prehrávania. Po opätovnom spustení bude prehrávanie pokracova rovnakou rýchlosou. Obmedzenia pri zrýchlenom prehrávaní V závislosti od vzorkovacej frekvencie a bitového toku prehrávaného súboru sa môze sta, ze tieto funkcie nebudú fungova normálne. V takom prípade znízte rýchlos rýchleho prehrávania. Poznámky · Tak ako v rezime prehrávania normálnou rýchlosou, môzete aj v rezimoch spomaleného a zrýchleného prehrávania zastavi prehrávanie, posunú sa v súbore alebo vlozi indexovú alebo casovú znacku. · Spomalené alebo zrýchlené prehrávanie je dostupné aj v prípade, ze je aktivovaná funkcia [Voice Filter] ( Str. · Pocas spomaleného alebo zrýchleného prehrávania nie sú k dispozícii tieto funkcie: · [Noise Cancel] ( Str. 33) (len VN-713PC) 1 Ke je rekordér v rezime nahrávania alebo prehrávania, stlacte tlacidlo FOLDER/INDEX. · Po umiestnení indexovej alebo casovej znacky bude nahrávanie alebo prehrávanie pokracova a môzete na iné miesta vklada alsie znacky podobným spôsobom. 22 Prehrávanie Vymazanie indexových alebo casových znaciek Poznámky · Casové znacky sú docasné. Ke prejdete na iný súbor alebo ke rekordér pripojíte k pocítacu, automaticky sa vymazú. · V súbore môzete ulozi az 99 indexových a casových znaciek. [. . . ] Pouzitie kábla od iného výrobcu môze spôsobi poruchu rekordéra. Takisto kábel urcený pre tento rekordér nepripájajte k prístrojom od iných výrobcov. Macintosh 1 Ikonu jednotky rekordéra na pracovnej ploche pretiahnite mysou na ikonu odpadkového kosa. 2 Pred odpojením USB kábla sa presvedcte, ze nesvieti LED indikátor rekordéra. Poznámky · NIKDY neodpájajte USB kábel, kým LED indikátor bliká. · V systéme Mac OS nie je mozné prehráva súbory formátu WMA. 5 Pouzívanie rekordéra s pocítacom Odpojenie od pocítaca Windows 1 Kliknite na ikonu [ ] na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS VN-711PC

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS VN-711PC začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag