Návod na použitie OLYMPUS VN-3500PC

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS VN-3500PC bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS VN-3500PC


OLYMPUS VN-3500PC : Stiahnuť kompletný návod (748 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS VN-3500PC (634 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS VN-3500PC

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY DIKTAFÓN VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SK POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny diktafón Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] Potom rovnakým spôsobom zvote a nastavte pozadovanú a b polozku vnoreného menu. a [ ^ ]: Stlacte tlacidlo PLAY/OK (`) (prejdete na alsiu : obrazovku). : Rec Mode 5 Stlacením tlacidla PLAY/OK (`) potvrte nastavenie. 6 Stlacením tlacidla STOP (4) zatvorte menu. · Ak chcete po nastavení polozky vnoreného menu prejs spä do hlavného menu, zvote vo vnorenom menu polozku [Main Menu]. Mode: HQ Poznámka: · Ak sa pocas nastavovania poloziek ponuky 3 minúty nedotknete ziadneho tlacidla, rekordér sa vypne a vybratá polozka sa nepouzije. h Rezimy nahrávania Rec Mode] Môzete si zvoli rezim naghrávania [HQ] (nahrávanie s vysokou kvalitou zvuku), [SP] (standardné nahrávanie) a [LP] (dlhotrvajúce nahrávanie). Voba v menu: Rezim: HQ VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC Priblizne 70 hod. 40 min Aktuálny rezim nahrávania Rezim: SP Priblizne 139 hod. 30 min Priblizne 54 hodín 40 min 05m35s 00m00s Poznámky: · Uvedená dzka nahrávania platí pre nahrávanie jedného súvislého súboru. Celková dzka nahrávania môze by kratsia, nez sa uvádza v tabuke, ak je nahratých viacero súborov (údaje o zostávajúcom case a dzke nahrávky sú vtedy len orientacné). · Uvedená dzka nahrávania platí po vymazaní súboru s návodom z pamäte rekordéra. h Citlivos mikrofónu Mic Sense] Citlivos mikrofónu je mozné nastavi tak, aby vyhovovala potrebám nahrávania. Indikátor citlivosti mikrofónu Voba v menu: Sense: Conf. (konferencia) ( g) (diktovanie) (i) Poznámka: · V záujme úspesnosti nahrávania urobte pred skutocným nahrávaním testovaciu nahrávku, aby ste mohli nastavi správnu citlivos mikrofónu. 05m35s 00m00s h Funkcia VCVA (spúsanie nahrávania pri volitenej sile zvuku) VCVA] Funkcia VCVA umozuje automaticky spusti nahrávanie v okamihu, ke zvuk snímaný mikrofónom dosiahne zvolenú úrove a automaticky pozastavi nahrávanie v case, ke hladina snímaného zvuku klesne pod zvolenú úrove. Indikátor funkcie VCVA Voba v menu: VCVA: Off VCVA: On 8 05m35s - 00m00s Nastavenie úrovne spúsania/zastavovania nahrávania a 1 Ke je rekordér v rezime nahrávania, pomocou tlacidiel 9 a 0 nastavte pozadovanú úrove, pri ktorej sa má zastavova nahrávanie. · Prahovú úrove funkcie VCVA môzete nastavi v 15 krokoch. a Prahová úrove funkcie VCVA b Spúsacia úrove (pohybuje sa doava alebo doprava poda nastavenej úrovne) 05m35s 00m00s Poznámka: · Pocas nahrávania svieti indikátor nahrávania/prehrávania. Ke je rekordér v pohotovostnom rezime, indikátor nahrávania a prehrávania bliká a na displeji bliká nápis [VCVA]. b h Nastavenie filtra nízkych frekvencií LowCut] (len model VN-7800PC/VN-00PC) Indikátor filtra nízkych frekvencií Rekordér obsahuje funkciu filtra nízkych frekvencií na minimalizáciu nízkofrekvencných zvukov a cistejsie nahrávanie hlasu. Táto funkcia dokáze znízi hluk z klimatizácií, projektorov a iné podobné hluky. Voba v menu: LowCut: Off LowCut: On 05m35s 00m00s h Nastavenie hlasového filtra Voice] (len model VN-7800PC/VN-00PC/VN-00PC) Rekordér má funkciu hlasového filtra, ktorá pocas normálneho, zrýchleného alebo spomaleného prehrávania odfiltruje vemi nízke a vysoké frekvencie a tým umozuje cistejsie prehrávanie zvuku. Voba v menu: Voice: Off Voice: On Voice: On h Uzamykanie súborov Lock] Uzamknutím súboru sa chránia dôlezité údaje pred náhodným vymazaním. Pri výbere funkcie vymazania vsetkých súborov v priecinku sa uzamknuté súbory nevymazú. Indikátor ochrany proti vymazaniu Voba v menu: Lock: Off Lock: On 05m35s 00m00s h Systémové zvuky Beep] Tieto zvuky informujú o stlacení tlacidla alebo o nesprávnej cinnosti rekordéra. Systémové zvuky môzete vypnú. Voba v menu: Beep: Off Beep: On Beep: On h Indikátor LED] Môzete si zvoli, ci sa má svetelný indikátor nahrávania a prehrávania rozsvecova alebo nie. Voba v menu: LED: Off LED: On LED: On h Nastavenie kontrastu LCD displeja Contrast] Kontrast displeja sa dá upravi v 12 úrovniach. Voba v menu: Úrove kontrastu displeja je mozné nastavi v rozsahu od 0] do ]. Contrast:Level06 h Nastavenie pouzívaného jazyka Language] Môzete si zvoli jazyk pouzívaný na displeji záznamníka. Voba v menu: Lang. : English Lang. : Français Idioma: español Sprache: Deutsch Lingua: Italiano Lang. : English - h Formátovanie rekordéra Format] Naformátovaním rekordéra sa odstránia vsetky súbory a nastavenia vsetkých funkcií okrem nastavenia dátumu a casu sa vrátia na pociatocné hodnoty. Pred naformátovaním rekordéra skopírujte dôlezité súbory do pocítaca. 1 Otvorte menu Sub Menu. 3 Stlacte tlacidlo PLAY/ OK (`). · [^ ] ] a [ [Cancel] striedavo blikajú. Format: Cancel 4 Stlacením tlacidla 9 zvote polozku Start]. 5 Stlacte tlacidlo PLAY/ OK (`). · Po zobrazení nápisu [Data All Cleared] (vsetky dáta vymazané) na 2 sekundy sa zobrazia moznosti [Sure?Cancel] (áno/zrusi). Sure?: Cancel 6 Opätovným stlacením tlacidla 9 zvote polozku Start]. 7 Stlacte tlacidlo PLAY/OK (`). · Zacne sa formátovanie a po jeho dokoncení sa zobrazí nápis [Format Done]. Format! Format Done Poznámky: · Dokoncenie inicializácie môze trva az jednu minútu. V tom case z rekordéra nevyberajte batériu a neotvárajte priestor na batérie. · Rekordér nikdy neformátujte pomocou pocítaca. [. . . ] Zariadenie nepouzívajte pocas vedenia dopravného prostriedku (ako je napríklad bicykel, motocykel alebo motokára). Zariadenie udrzujte mimo dosahu detí. Batéria V Výstraha · V ziadnom prípade nevkladajte do priestoru na batérie ziadne iné súcasti okrem batérií. Mohlo by dôjs k vyteceniu, prehriatiu, vznieteniu alebo výbuchu batérie. · Batériu nevystavujte ohu, nezahrievajte ju, neskratujte ani nerozoberajte. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS VN-3500PC

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS VN-3500PC začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag