Návod na použitie OLYMPUS TG-1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS TG-1 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS TG-1


OLYMPUS TG-1 : Stiahnuť kompletný návod (3131 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS TG-1 (3897 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS TG-1

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT TG-1 Návod na pouzitie akujeme vám za zakúpenie digitálneho fotoaparátu Olympus. Pred prvým pouzitím fotoaparátu si, prosím, pozorne precítajte tento návod, umozní vám prístroj optimálne vyuzi a predzi jeho zivotnos. Pred vytváraním dôlezitých snímok sa oboznámte s fotoaparátom a vytvorte niekoko skúsobných snímok. Obrázky obrazoviek a fotoaparátu pouzité v tejto prírucke sa môzu odlisova od skutocného výrobku. [. . . ] 4 Pomocou FG zvote nastavenie [Intvl] a stlacte tlacidlo A. Top Back MENU 0. 0 WB AUTO ISO AUTO 12M MENU Po fotoaparáte klepte dostatocne silno pomocou bruska prsta. Ke je fotoaparát stabilizovaný napríklad pomocou statívu, obsluha poklepaním nemusí spoahlivo fungova. Aby vám fotoaparát pri obsluhe poklepaním nespadol, pripevnite si ho na zápästie pomocou remienka. Str Intvl Norm Avg Obsluha v rezime prehrávania Ke fotoaparát prepnete do rezimu prehrávania dvojitým klepnutím po vrchu fotoaparátu, môzete vykonáva nasledujúce úkony. Zobrazenie nasledujúcej snímky: Jedenkrát klepnite po pravom boku fotoaparátu. Zobrazenie predchádzajúcej snímky: Jedenkrát klepnite po avom boku fotoaparátu. Rýchly posun dopredu a dozadu: Naklote fotoaparát doprava alebo doava. Návrat do rezimu snímania: Dvakrát klepnite po vrchu fotoaparátu. Zhotovenie snímky: Dvakrát klepnite po zadnom paneli fotoaparátu (len v rezime [a Snow]). Po úprave nastavení skontrolujte funkcnos obsluhy poklepaním na fotoaparát. Pouzívanie pomocného svetla LED na osvetlenie okolia [LED Illuminator] d (Menu Nastavenia 3) Tough Settings LED Illuminator Submenu 2 LED Illuminator Submenu 3 Off On Aplikácia Nie je mozné pouzíva pomocné svetlo LED. Pomocné svetlo LED je mozné pouzíva. , , Pouzívanie pomocného svetla LED" (Str. 33) Klepnutie po vrchu fotoaparátu SK 53 Zapisovanie informácií o mieste a case snímania pri snímaní [GPS Settings] d (Ponuka Nastavenia 3) GPS Settings Voba [Track] v zaznamenáva údaje GPS a vytvára denník s informáciami GPS o polohe. Submenu 2 Off GPS On Status Auto Time Adjust Off On Off Auto Track 1min 30sec 10sec Save Country/Region State/Province City Landmark Off On Off On Off On Off On Submenu 3 Aplikácia Ke nechcete pouzíva funkciu GPS. Vytvára denník s informáciami o polohe v 1-minútových intervaloch. Vytvára denník s informáciami o polohe v 30-sekundových intervaloch. Vytvára denník s informáciami o polohe v 10-sekundových intervaloch. Slúzi na manuálne vytvorenie denníka s informáciami o polohe. Ke chcete, aby sa zobrazoval význacný objekt. Funkcia [Auto Time Adjust] sa pouzije, len ak je pre polozku [World Time] zvolená moznos x (domovské casové pásmo). Denníky s informáciami o polohe sú ulozené v priecinku GPSLOG na pamäovej karte. Vzdy, ke zvolíte moznos [Save], vytvorí sa nový súbor. Viacero súborov sa vytvorí: Ak sa pocas sledovania zmení dátum. Sledovanie sa automaticky ukoncí: ke sa vybije batéria, ke fotoaparát ponecháte vypnutý dlhsie nez 24 hodín. Informácie o témach ako napr. prezeranie denníkov s informáciami GPS o polohe nájdete v návode pre vás GPS sledovací softvér. 54 SK Tlac Priama tlac (PictBridge*1) Po pripojení fotoaparátu k tlaciarni kompatibilnej s PictBridge môzete priamo vytlaci snímky bez pouzitia pocítaca. Informácie o kompatibilite so standardom PictBridge nájdete v návode na pouzitie tlaciarne. [. . . ] 2 Ak máte akékovek otázky ohadne tejto záruky, obráte sa telefonicky na autorizované servisné centrá spolocnosti Olympus uvedené v tomto návode. Poznámka k preukázaniu záruky 1 Táto záruka bude platná iba v prípade, ak je zárucný list nálezite vyplnený spolocnosou Olympus alebo autorizovaným predajcom. Preto sa, prosím, uistite, ze je vyplnené vase meno, meno predajcu, sériové císlo, rok, mesiac a dátum nákupu. 2 Pretoze tento zárucný list nebude znovu vystavený, uschovajte ho na bezpecnom mieste. 3 Na kazdú poziadavku zákazníka o opravu v rovnakej krajine, kde bol výrobok zakúpený, sa budú vzahova podmienky záruky, ktorú vystavil distribútor znacky Olympus v danej krajine. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS TG-1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS TG-1 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag