Návod na použitie OLYMPUS PT-EP01

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS PT-EP01 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS PT-EP01


OLYMPUS PT-EP01 : Stiahnuť kompletný návod (1480 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS PT-EP01 (1262 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS PT-EP01

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] PT-EP01 Návod na pouzitie Podvodné Púzdro pre digitálny fotoaparát SK akujeme Vám za zakúpenie Podvodného Púzdra PT-EP01 (alej menované ako Púzdro). Pozorne si precítajte tento návod na pouzitie a pouzívajte tento výrobok bezpecne a správne. Po precítani si návod na pouzitie uschovajte pre referencie. Nesprávne pouzívanie môze spôsobi poskodenie fotoaparátu ktorý sa nachádza v Púzdre v dôsledku presakovania vody a oprava nemusí by mozná. [. . . ] 22 SK 4 Dodávané príslusenstvo pre PT-EP01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Volitené príslusenstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Príprava Skontrolujte obsah balenia Skontrolujte, ci je vsetko príslusenstvo v krabici. V prípade, ze chýba nejaké príslusenstvo, obráte sa na predajcu. · Teleso Púzdra (Skontrolujte ci je instalovaný O-krúzok. ) · Silikagél (1 g) · Silikónový tuk · Nástroj na vybratie O-krúzku · Remienok na ruku · Zoznam autorizovaných distribútorov / zoznam autorizovaných servisných stredísk · Návod na pouzitie (tento návod) UPOZORNENIE: Po nákupe urobte údrzbu a to aj v prípade úplne nového výrobku. Zanedbanie údrzby môze by prícinou presakovania vody. · Poskodenie drázky pre O-krúzok alebo kontaktnej plochy pre O-krúzok. · Prilozený remienok alebo silikagél bol prichytený pri zatváraní Púzdra. Po odstránení horeuvedených prícin vykonajte test. UPOZORNENIE: Ak predbezná kontrola preukáze presakovanie vody pri normálnom zaobchádzaní, prestate pouzíva Púzdro a skontaktujte predajcu alebo servis Olympus. SK 9 3. Instalácia digitálneho fotoaparátu Skontrolujte digitálny fotoaparát Skontrolujte digitálny fotoaparát pred jeho vlozením do Púzdra. 1. Potvrdenie batérií Pri pouzívaní Púzdra je tazké vymeni batérie. Pred pouzívaním sa uistite, ze zostáva dostatocná kapacita batérií. 2. Skontrolujte pocet zostávajúcich snímok Overte, ci pamäové médium pre fotografie má dostatok priestoru pre pocet snímok, ktoré chcete urobi. 3. Odmontujte z fotoaparátu remienok a kryt objektívu. Ak je digitálny fotoaparát vlozený bez odmontovania remienka a krytu objektívu, Púzdro sa nedá správne utesni a môze presakova voda. 4. Nasate nástavec pre zoom (volitený) a antireflexný krúzok (volitený). Príklad objektívu 14-42 mm Antireflexný krúzok Antireflexný krúzok Pre detailné informácie sa obráte na návod na pouzívanie nástavca pre zoom a antireflexného krúzku. 5. Na digitálny fotoaparát nasate elektrický hadácik (EVF). UPOZORNENIE: · Je mozné robi snímky bez EVF. · Nemôzte pouzíva optický hadácik (OVF). Môze by pokazený. SK 10 Otvorte Púzdro 1 Posute a podrzte posúvací zámok v smere sípky (1) a otocte krúzok otvori/zatvori v smere hodinových ruciciek (2). 2 Jemne otvorte zadné veko Púzdra. 1 2 Posúvací zámok UPOZORNENIE: Pri otácaní krúzka otvori/zatvori nepôsobte nadmernou silou. Ak by ste to urobili, mohli by ste poskodi krúzok. Vysute blesk Vstavaný blesk fotoaparátu sa nemôze pouzíva, ke je fotoaparát v Púzdre. Uistite sa, ze ste vysunuli blesk pre synchronizáciu s vonkajsím bleskom. SK 11 Vlozte digitálny fotoaparát 1 Uistite sa, ze digitálny fotoaparát je vypnutý. 3 Vlozte sácok silikagélu (1 g) medzi spodnú cas digitálneho fotoaparátu a Púzdro. Sácok silikagélu sa vkladá pre zabránenie orosenia. [. . . ] Odstráte prinuté cudzie látky z drázky pre O-krúzok cistou handrickou alebo vatou na palicke. Tiez odstráte piesok alebo necistoty, ktoré sú prichytené na akomkovek mieste Púzdra, ktorá prichádza do styku s O-krúzkom. UPOZORNENIE: · Ak sa na vybratie O-krúzku alebo na citenie vnútra drázky pre O-krúzok pouzije ostrý predmet, Púzdro a Okrúzok sa môzu poskodi a môze to spôsobi presakovanie vody. · Pri kontrole O-krúzku medzi prstami dbajte na to, aby sa O-krúzok nenatiahol. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS PT-EP01

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS PT-EP01 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag