Návod na použitie OLYMPUS LS-3

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS LS-3 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS LS-3


OLYMPUS LS-3 : Stiahnuť kompletný návod (1875 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS LS-3 (1882 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS LS-3

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] LINEÁRNY PCM REKORDÉR LS-3 Lineárny PCM rekordér PODROBNÉ POKYNY SK akujeme, ze ste si zakúpili digitálny diktafón Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] Ci uz ide o stereofónne rozsírené alebo vysoko smerové nahrávanie, DVM predstavuje najnovsiu technológiu v oblasti metód ovládania smerovosti, ktoré je mozné zvoli, s pouzitím vstavaného stereofónneho mikrofónu. · Ke zvýsite hodnotu, smerová charakteristika sa zúzi. · Znízením hodnoty sa smerová charakteristika rozsíri, co umozní nahráva rozsírený stereofónny zvuk. · Ak znízite smerovos a rozsírite záber mikrofónu, dosiahnete nahrávky so sirokým stereofónnym zvukovým poom. Postup nastavenia ponuky VCVA Funkcia Variable Control Voice Actuator (VCVA) umozuje automaticky spusti nahrávanie v okamihu, ke zvuk snímaný mikrofónom dosiahne zvolenú úrove a automaticky pozastavi nahrávanie v case, ke hladina snímaného zvuku klesne pod zvolenú úrove. Funkcia VCVA pozastaví nahrávanie pocas ticha, cím predlzuje nahrávací cas a setrí miestom v pamäti, vaka comu je aj prehrávanie omnoho praktickejsie. Tlacidlom 9 alebo 0 upravte úrove spúsania/zastavovania nahrávania. · Prahovú úrove funkcie VCVA môzete nastavi v 23 úrovniach. · Cím vyssia je hodnota, tým je rekordér citlivejsí na zvuk. Pri najvyssej hodnote sa nahrávanie aktivuje aj pri vemi slabom zvuku. 1 Zvote moznos [On/Off] alebo [Standby]. Aktivuje funkciu VCVA. Ke je zvolená moznos [On/Off]: [On]: Aktivuje funkciu VCVA. Ke je zvolená moznos [Standby]: [On]: V tomto nastavení je pocas pohotovostného rezimu funkcie VCVA ( Str. 33) deaktivovaný monitor nahrávania (výstup do slúchadiel), ktorý umozuje cez slúchadlá skontrolova stav spustenia funkcie VCVA. [Off]: Zvukový signál sa vzdy vysiela do slúchadlového výstupu. a b · · · Nastavenie úrovne spúsania/ zastavovania nahrávania: 1 Stlacením tlacidla REC (s) spustite nahrávanie. · Ak je hlasitos zvuku nizsia ako nastavená prahová úrove, nahrávanie bude automaticky priblizne po 1 sekunde ukoncené a na displeji bude blika hlásenie [Standby]. Indikátor nahrávania sa rozsvieti pri spustení nahrávania a bliká pri pozastavení nahrávania. · · a Indikátor úrovne (mení sa poda intenzity nahrávaného zvuku) b Spúsacia úrove (pohybuje sa doava alebo doprava poda nastavenej úrovne) Pri pouzívaní funkcie [VCVA] nie sú dostupné nasledujúce funkcie. 56) Ke je funkcia [Rec Monitor] nastavená na moznos [Off], funkcia [Standby] je deaktivovaná ( Str. Ak úrove, pri ktorej sa nahrávanie spustí/pozastaví nenastavíte v priebehu 2 sekúnd, obnoví sa predchádzajúce zobrazenie. Pokia je okolitý hluk vysoký, môze by citlivos pre spustenie/pozastavenie nahrávania pre funkciu VCVA nastavená poda aktuálnej situácie nahrávania. Aby bolo nahrávanie úspesné, odporúcame pred tým vyskúsa nastavenú úrove spustenia/ pozastavenia nahrávania. 4 Postup nastavenia ponuky SK Postup nastavenia ponuky V-Sync. Rec Nahrávanie synchronizované s hlasom sa zacne, ke je zistený silnejsí hlas ako úrove synchronizácie s hlasom (detekcná úrove). Ke hlas stíchne, nahrávanie sa automaticky zastaví. Ke je zapnuté nahrávanie synchronizované s hlasom a vstupná úrove klesne pod úrove synchronizácie s hlasom (detekcnú úrove) aspo na urcený detekcný cas, rekordér sa vráti do pohotovostného rezimu. a a Úrove synchronizácie s hlasom (pohybuje sa doava alebo doprava poda nastavenej úrovne) Znova stlacte tlacidlo REC (s). · Rekordér prejde do pohotovostného rezimu. Na displeji bude blika hlásenie [Standby] a bude blika svetelný indikátor nahrávania. · Ke vstupná úrove dosiahne alebo prevýsi úrove synchronizácie s hlasom, automaticky sa spustí nahrávanie. 1 Zvote moznos [On] alebo [Off]. [On]: Nahrávanie bude synchronizované s hlasom. · Ak zvolíte moznos [On], prejdite na krok 2. 4 Postup nastavenia ponuky SK Nastavenie detekcného casu. [1 second] [2 seconds] [3 seconds] [4 seconds] [5 seconds] [10 seconds]: · Ak je vstupná úrove (úrove nahrávania) zhodná s urcenou úrovou alebo je nizsia dlhsie ako urcený cas, rekordér sa vráti do pohotovostného rezimu. Nahrávanie synchronizované s hlasom sa zastaví automaticky. · Ak pokles hlasitosti nahrávaného zvuku pod úrove synchronizácie s hlasom trvá dlhsie ako urcený cas, nahrávanie synchronizované s hlasom sa automaticky zastaví a rekordér sa vráti do pohotovostného stavu ako v kroku 3. Vzdy, ke rekordér prejde do pohotovostného stavu, súbor s nahrávkou sa uzavrie a alsie nahrávanie bude pokracova v novom súbore. [. . . ] Ak pouzívate USB pripojenie, postupujte poda potvrdzujúceho zobrazenia a stlacte tlacidlo `OK. 73). Pocas monitorovania nahrávania je pocu sum Vyskytuje sa akustická spätná väzba. 6 Riesenie problémov Polozka [Battery] je nastavená na [Alkaline]. Pocítac nedokáze rekordér rozpozna Polozka [USB Connect] je nastavená na moznos [AC adapter]. SK Príslusenstvo (volitené) Originálne príslusenstvo k hlasovému rekordéru Olympus si môzete zakúpi priamo v online obchode na webovej stránke nasej spolocnosti. Dostupnos príslusenstva sa v jednotlivých krajinách môze lísi. s Stereofónny mikrofón: ME51S s 2-kanálový mikrofón (vsesmerový): ME30W Vstavaný mikrofón s vekým priemerom umozuje stereofónne nahrávanie s vysokou citlivosou. s Nabíjatená batéria Ni-MH: BR404 s Sieový adaptér s USB konektorom: A514 Vysoko úcinné nabíjatené batérie s dlhou zivotnosou. s Kompaktný puskový mikrofón (smerový): ME31 Dva monofónne mikrofóny ME30 sa dodávajú so súpravou malého statívu a pripojovacieho adaptéra. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS LS-3

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS LS-3 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag