Návod na použitie OLYMPUS LS-11

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS LS-11 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS LS-11


OLYMPUS LS-11 : Stiahnuť kompletný návod (2507 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS LS-11 (4228 ko)
   OLYMPUS LS-11 LS-11 INSTRUCTIONS (3914 ko)
   OLYMPUS LS-11 LS-11 INSTRUCCIONES (4250 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS LS-11

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] LINEÁRNY PCM REKORDÉR LS-11 Lineárny PCM rekordér POKYNY Zaregistrujte svoj produkt na stránke www. olympus-consumer. com/register a získajte alsie výhody od firmy Olympus! SK akujeme, ze ste si zakúpili digitálny diktafón Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] presute ktorú chcete nastavi. 4 Nastavenia ponuky · Polozky ponuky je mozné nastavova pocas nahrávania alebo prehrávania ( str. . Stlacenímna zálozku s polozkou, presute ktorú chcete nastavi. · Presun na nastavenie vybratej polozky · Zobrazenie menu môzete zmeni posunutím kurzora karty nastavení. 1 Postup nastavenia ponuky 6. Pomocou tlacidiel 2. a. 3 upravte nastavenie polozky. Poznámky · Ak sa pocas nastavovania poloziek ponuky 3 minúty nedotknete ziadneho tlacidla, rekordér sa vypne a vybratá polozka sa nepouzije. · Ak prejdete do nastavenia ponuky pocas prehrávania alebo nahrávania, nastavenia ponuky sa zrusia po uplynutí 8 sekúnd bez stlacenia tlacidla. Stlacením tlacidla `/OK dokoncite . nastavenie. 4 Nastavenia ponuky · · Na obrazovke sa zobrazí informácia o ulození nastavení. Stlacením tlacidla 0 bez stlacenia tlacidla `/OK sa nastavenia zrusia a vykoná sa návrat na predchádzajúcu obrazovku. Stlacením obrazovkutlacidla MENU zatvorte ponuky. · Ke sa nachádzate na obrazovke ponuky pocas nahrávania alebo prehrávania, stlacením tlacidla 0 alebo MENU sa vykoná návrat na obrazovku prehrávania bez prerusenia nahrávania alebo prehrávania. Postup nastavenia ponuky 4 Rec Menu (Ponuka nahrávania) Rec Mode Rekordér dokáze nahráva v lineárnom PCM formáte. Je mozné dosiahnu nahrávky vo vysokom rozlísení s vysokou vzorkovacou frekvenciou a vysokým bitovým tokom rovnocenným alebo prevysujúcim hudobný CD disk. Nastavenie: [PCM]: nekomprimovaný formát zvuku, ktorý sa pouzíva na hudobné CD disky a pod. [MP3]: MPEG je medzinárodný standard ustanovený pracovnou skupinou medzinárodnej organizácie pre standardizáciu ISO (International Organization for Standardization) [WMA]: metóda komprimácie zvuku, ktorú vyvinula spolocnos Microsoft Corporation v USA 2. Nastavenie: [PCM]: [96kHz/24bit] az [44. 1kHz/mono] [MP3]: [320kbps] az [monofónne] [WMA]: [160kbps] az [monofónne] · Pri nastavení formátu nahrávania MP3 alebo WMA sa vzorkovanie bude kódova a spracúva rýchlosou 44, 1 kHz. · Pri vysokej kvalite nahrávanie sa zvýsi aj vekos súborov s nahrávkami. Pred nahrávaním skontrolujte, ci je v pamäti dostatok miesta ( str. · Ak sa pouzíva funkcia smerového mikrofónu, nie je mozné zmeni nastavenie [PCM] v ponuke [Rec Mode] (Rezim nahrávania) na inú moznos ako [44. 1kHz/16 bit]. V polozkách [MP3] alebo [WMA] ponuky [Rec Mode] je mozné pouzi vsetky rezimy. · Ke zvolíte v polozke [MP3] moznos [mono], kvalita nahrávania sa nastaví na 64 kb/s. · Ke zvolíte v polozke [WMA] moznos [mono] kvalita nahrávania sa nastaví na 32 kb/s. Môzete nastavi automatickú úpravu úrovne nahrávania alebo ju nastavi rucne. Nastavenie: [Manual]: Nahrávanie sa vykoná s manuálne nastavenou úrovou nahrávania. Ak je polozka [Rec Level] (Úrove nahrávania) nastavená na moznos [Manual] (Rucná), môzete nakonfigurova funkciu obmedzovaca. [Auto]: Nahrávanie sa vykoná s automaticky nastavenou úrovou nahrávania. Je to uzitocné v prípade, ze chcete nahráva okamzite. Tento rekordér je vybavený funkciou obmedzovaca, ktorá koriguje úrove nahrávania smerom nadol na vhodný rozsah v prípade náhleho nárazového hlasného zvuku. Tým sa zabráni skresleniu spôsobenému nadmernou úrovou nahrávania. [. . . ] Vysoko úcinné nabíjatené batérie s dlhou zivotnosou. Nabíjatená batéria Ni-MH:. B-01 4PE (iba pre Európu) Kompaktný puskový mikrofón (smerový): ME31 Smerový mikrofón je výhodný napríklad pri nahrávaní spevu konkrétneho vtáka v prírode. Jeho kovové telo zarucuje vysokú pevnos a odolnos. Pripojovací kábel: KA333 Vysoko citlivý monofónny mikrofón s potlacením sumu (vsesmerový): ME52W Tento mikrofón sa pouzíva na nahrávanie zvuku z diaky s minimalizovaním okolitého sumu a hluku. Malý nenápadný mikrofón s klipom. Pripojovací kábel, ktorý obsahuje stereofónne zástrcky typu mini (ø 3, 5 mm) s odpormi na oboch koncoch. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS LS-11

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS LS-11 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag