Návod na použitie OLYMPUS LS-100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS LS-100 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS LS-100


OLYMPUS LS-100 : Stiahnuť kompletný návod (4315 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS LS-100 (5429 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS LS-100

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Viacstopový lineárny PCM rekordér LS-100 Viacstopový lineárny PCM rekordér Uzívateská prírucka SK akujeme, ze ste si zakúpili viacstopový lineárny PCM rekordér. Pozorne si precítajte túto prírucku, aby sa zabezpecilo správne a bezpecné pouzívanie tohto výrobku. Túto prírucku majte poruke, aby ste ju mohli pouzi kedykovek budete potrebova. Pre zabezpecenie úspesného nahrávania urobte najskôr skúsobnú nahrávku. Predhovor Popis tejto prírucky · Táto prírucka sa môze zmeni bez predchádzajúceho upozornenia. [. . . ] 88 [One file][List] [Forward Skip]: [File Skip][10sec. ][30sec. ] [1min. ][5min. ][10min. ] [Reverse Skip]: [File Skip][1sec. ][3sec. ][5sec. ] [10sec. ][30sec. ][1min. ][5min. ] × 6 Zoznam menu Interval preskocenia* [Skip Space] Str. 88 * Funkcia [Skip Space] nefunguje v rezime viacerých stôp. Menu súborov [File Menu]: nastavenia menu týkajúce sa súborov Prevádzkový rezim : nastavenie mozné × : nastavenie nemozné Polozky nastavenia Voby Zastavené Prehrávanie Nahrávanie Erase Lock [Erase Lock] Str. 95 [ON][OFF] × × Kopírovanie a presúvanie súborov v rámci pamäte. Rozdelenie súboru nahratého týmto prístrojom. Zobrazenie informácií o súbore alebo priecinku. × × × × × SK 75 Zoznam menu Konvertuje súbor vo formáte PCM [44. 1 kHz/16 bit] (WAV) na súbor vo formáte MP3. Priamy zápis súboru vo formáte PCM [44. 1 kHz/16 bit] (WAV) na disk CD. Konverzia na MP3 [MP3Convert] Str. 98 × × Ulozenie vsetkých stôp v projekte rezimu viacerých stôp do jedného súboru. × × 6 Zoznam menu SK * Funkcia [File Divide] nefunguje v rezime viacerých stôp. * Funkcia [Bounce] nefunguje v rezime rekordéra. Menu metronómu [Metronome Menu]: nastavenia menu týkajúce sa metronómu Prevádzkový rezim : nastavenie mozné × : nastavenie nemozné Polozky nastavenia Voby Zastavené Prehrávanie Nahrávanie Metronóm [Metronome] Str. 100 [OFF] [ON] (Zap. ) [Setting]: Môzete nastavi [Display], [Countdown], [Tempo], [Sound], [Pattern] a [Volume]. × 76 Zoznam menu Menu LCD displeja/zvuku [LCD/Sound Menu]: nastavenia menu týkajúce sa LCD displeja a zvuku Prevádzkový rezim : nastavenie mozné × : nastavenie nemozné Polozky nastavenia Voby Zastavené Prehrávanie Nahrávanie Backlight [Backlight] Str. 102 [Lighting time]: [5sec. ][10sec. ][30sec. ] [1min. ][Always on] [Dim light time]: [30sec. ][1min. ][2min. ] [5min. ][Always on] [Brightness]: [1][2][3] [ON][OFF] 6 Zoznam menu LED [LED] Str. 104 [01][02][03][04][05] Jazyky, ktoré je mozné pouzi v zobrazení sa odlisujú v závislosti od regiónu predaja. [ON/OFF]:[ON][OFF] [Speed]: [50%]­[400%] Predvolené nastavenie je [100%] [Volume]: [01][02][03][04][05] [10sec. ][5sec. ][3sec. ][OFF] Hlasový sprievod [Voice Guide] Str. 105 SK 77 Zoznam menu Menu prístroja [Device Menu]: nastavenia týkajúce sa prístroja Prevádzkový rezim : nastavenie mozné × : nastavenie nemozné Polozky nastavenia Voby Zastavené Prehrávanie Nahrávanie 6 Zoznam menu SK Nastavenie tlacidla Fn [Fn. MTR]: [F1][F2] Funkcie je mozné priradi z jednotliv ých sablón. [Internal memory][SD card] Výber pamäte [Memory Select] Str. 108 × × [5min. ][10min. ][30min. ][1hr. ][OFF] Nastavenie hodín [Time & Date] Str. 108 [Hour][Minute][Year][Month][Day] [USB Connection]: [PC][AC Adapter][Optional] [USB Class]: [Storage class][Composite] Obnovenie predvolených nastavení. × Nastavenie USB rozhrania [USB Settings] Str. 115 × × Formátovanie zvolenej pamäte. × × Zobrazenie zostávajúcej pamäte a kapacity. [Model][Version][Serial No. ] 78 Menu nahrávania [Rec Menu] Rezim nahrávania [Rec Mode] Toto menu umozuje nastavi spôsob nahrávania rezimu rekordéra. Ke je polozka [V-Sync. Rec] zvolená 1 Tlacidlami +/- zvote pozadovanú polozku menu a stlacte tlacidlo OK. 1 2 3 [Menu] { [Rec Menu] { [Rec Mode] [ON] nastavenie 1 Stlacte tlacidlo OK. Tlacidlami +/- zvote pozadovaný rezim nahrávania. · Funkcie nahrávania synchronizovaného s hlasom. · Ke polozku [Rec Mode] zmeníte na iný rezim, táto funkcia sa automaticky vypne. 6 Menu nahrávania [Silent detect time] nastavenie 1 Tlacidlami +/- zvote detekcný cas a potom stlacte tlacidlo OK. · Toto nastavenie nastavuje detekcný cas. Ke vstup (úrove nahrávania) zostáva nizsí, nez urcené nastavenie po dobu dlhsiu, nez nastavený detekcný cas, rekordér prejde do pohotovostného rezimu nahrávania alebo do stavu zastavenia. [Normal] Tento rezim nahráva zvuk standardným spôsobom ( Str. [. . . ] 00 min SK 131 Technické údaje 4 Formát MP3 Vnútorná pamä (4 GB) Priblizne 22 hod. 00 min Rezim nahrávania 320 kb/s 256 kb/s 128 kb/s 64 kb/s (mono) Karta SD 8 GB Priblizne 53 hod. 00 min Poznámky · Vyssie uvedené hodnoty sú len informatívne. · V prípade mnohých krátkych nahrávok môze by maximálna súhrnná dzka nahrávok kratsia. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS LS-100

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS LS-100 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag