Návod na použitie OLYMPUS LS-10

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS LS-10 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS LS-10


OLYMPUS LS-10 : Stiahnuť kompletný návod (3125 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS LS-10 (2980 ko)
   OLYMPUS LS-10 LS-10 INSTRUCTIONS (3017 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS LS-10

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Úvod Obsah tohto dokumentu sa v budúcnosti môze zmeni bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovsie informácie o názvoch výrobkoch a císlach modelov získate v centre zákazníckej podpory. Vynalozili sme maximálne úsilie v záujme zarucenia integrity obsahu tohto dokumentu. Ak vsak v nepravdepodobnom prípade natrafíte na spornú vec, chybu, vynechanie, obráte sa na centrum zákazníckej podpory. [. . . ] · Ak sa pokúsite vykona urcité operácie, napríklad prepísanie obsahu na karte SD, v prípade, ze karta je chránená proti zapisovaniu, zobrazí sa nápis [SD Card Locked] (Karta SD je uzamknutá). Operáciu prehrávania je mozné vykona, ale obsah na karte je mozné prepísa az po vypnutí ochrany s. proti zápisu ( · Uzamknuté súbory a súbory nastavené ako iba na cítanie sa neodstránia ( s. · Ak na obrazovkách [Cancel] (Zrusi), [Erase] (Vymaza) alebo [All Erase] (Vymaza vsetko) do ôsmich sekúnd nevyberiete ziadnu cinnos, rekordér sa vráti do zastaveného stavu. · Pocas spracúvania súborov nevykonávajte nasledovné operácie, pretoze sa môzu poskodi súbory. Okrem toho vymete batérie za nové, aby sa zarucilo, ze pocas spracúvania sa neminie energia v batériách. 3 Vybratie karty [SD Card] pocas spracúvania, ke sa pouzíva ako nahrávacie médium. Vykonanie ktorejkovek z týchto operácií môze poskodi údaje. · Prostredníctvom rekordéra sa nedajú maza priecinky. Tlacidlo 2 3 Tlacidlo 9 0 Tlacidlo `/OK Tlacidlo ERASE 3 Nápis na displeji sa zmení na [File Erase!] (Mazanie súboru) a spustí sa mazanie. Císla súborov sa automaticky nanovo priradia. 1 2 3 V zobrazení súboru stlacením tlacidla 9 alebo 0 vyberte súbor. Vyberte priecinok, v ktorom sa nachádzajú súbory, ktoré chcete vymaza ( s. V zobrazení zoznamu súborov stlacením tlacidla 2 alebo 3 vyberte súbor, ktorý chcete vymaza. Ke je rekordér v rezime zastavenia, stlacte tlacidlo ERASE. Vymazanie vsetkých súborov z priecinka Je mozné súcasne odstráni vsetky súbory v priecinku. 32, 37) a súbory nastavené v pocítaci ako iba na cítanie sa neodstránia. Nápis na displeji sa zmení na [All Erase!] (Mazanie vsetkého) a spustí sa mazanie. [Erase Done] (Vymazané) sa na displeji zobrazí po vymazaní súborov. 3 Prehrávanie Prehrávanie Na displeji bude blika nápis [Cancel] (Zrusi) Tlacidlo 2 Tlacidlo `/OK Tlacidlo ERASE 4 Stlacením tlacidla 2 vyberte polozku [Erase] (Vymaza). 1 2 Vyberte priecinok, ktorý chcete vymaza ( s. Ke je rekordér v rezime zastavenia, dvakrát stlacte tlacidlo ERASE. Na displeji bude blika nápis [Cancel] (Zrusi) 30 31 4 Nastavenia ponuky Postup nastavenia ponuky Stlacte tlacidlo `/OK alebo 9. Presun na nastavenie vybratej polozky. Postup nastavenia ponuky Polozky v ponukách sú usporiadané do záloziek. Najskôr vyberte zálozku a potom sa presute na pozadovanú polozku a nastavte ju. Nasledujúci postup vysvetuje spôsob nastavenia kazdej polozky ponuky. Nastavenie pomocou zálozky: 1 Stlacte tlacidlo 0 pre kazdú polozku a presute sa na zálozku. 3 4 Poznámky · Ak sa pocas nastavovania poloziek ponuky 3 minúty nedotknete ziadneho tlacidla, rekordér sa vypne a vybratá polozka sa nepouzije. · Ak prejdete do nastavenia ponuky pocas prehrávania alebo nahrávania, nastavenia ponuky sa zrusia po uplynutí 8 sekúnd bez stlacenia tlacidla. Stlacením tlacidla 2 alebo 3 zmete nastavenie ( s. 34 az 40). 4 Nastavenia ponuky Tlacidlo 2 3 Tlacidlo 9 0 Tlacidlo `/OK Tlacidlo MENU 2 Stlacením tlacidla 2 alebo 3 sa presute na zálozku s polozkou, ktorú chcete nastavi. 5 Stlacením tlacidla `/OK ukoncite obrazovku nastavenia. 4 Nastavenia ponuky 1 Ke je rekordér v rezime zastavenia, stlacte tlacidlo MENU. Na displeji sa zobrazí ponuka Polozky ponuky je mozné nastavova v rezime nahrávania alebo prehrávania ( s. 40). 3 Stlacením tlacidla `/OK alebo 9 sa presute na polozku, ktorú chcete nastavi. Na obrazovke sa zobrazí informácia o ulození nastavení. Stlacením tlacidla 0 bez stlacenia tlacidla `/OK sa nastavenia zrusia a vykoná sa návrat na predchádzajúcu obrazovku. 6 Stlacením tlacidla MENU zavrite obrazovku ponuky. Ke sa nachádzate na obrazovke ponuky pocas nahrávania alebo prehrávania, stlacením tlacidla 0 alebo MENU sa vykoná návrat na obrazovku prehrávania bez prerusenia nahrávania alebo prehrávania. 2 Stlacením tlacidla 2 alebo 3 sa presute na polozku, ktorú chcete nastavi ( s. [. . . ] Exkluzívna súprava diakového ovládania: RS30W (Plánovanie uvonenie do predaja na jar 2008) Po zapojení do konektora REMOTE je mozné ovláda funkcie nahrávania a zastavenia rekordéra pomocou diakového ovládaca. Poloha príjmu sa dá upravi, co umozuje ovládanie rekordéra z rôznych uhlov. Nasledujúce kontaktné informácie sú platné len za úcelom technickej pomoci s rekordérmi a softvérom od spolocnosti Olympus. Císlo linky technickej podpory v Európe Bezplatné císlo: 00800 67 10 83 00 dostupné v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku, Nórsku, Portugalsku, Rakúsku, Spanielsku, Svajciarsku, Svédsku, Taliansku a Vekej Británii Spoplatnené císla pre zvysok Európy +49 180 567 1083 +49 40 23773 4899 E-mailová adresa pouzívateskej podpory v Európe dss. support@olympus-europa. com Príznak Pravdepodobná prícina Úrove nahrávania nebola nastavená. Úrove nahrávania je prílis vysoká Problémom môze by to, ze úrove nahrávania a úrove výstupu pripojených externých zariadení je prílis vysoká. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS LS-10

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS LS-10 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag