Návod na použitie OLYMPUS LS-10

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS LS-10 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS LS-10


Mode d'emploi OLYMPUS LS-10
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS LS-10 (2980 ko)
   OLYMPUS LS-10 LS-10 INSTRUCTIONS (3017 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS LS-10

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Úvod Obsah tohto dokumentu sa v budúcnosti môze zmeni bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovsie informácie o názvoch výrobkoch a císlach modelov získate v centre zákazníckej podpory. Vynalozili sme maximálne úsilie v záujme zarucenia integrity obsahu tohto dokumentu. Ak vsak v nepravdepodobnom prípade natrafíte na spornú vec, chybu, vynechanie, obráte sa na centrum zákazníckej podpory. [. . . ] proti zápisu ( · Uzamknuté súbory a súbory nastavené ako iba na cítanie sa neodstránia ( s. · Ak na obrazovkách [Cancel] (Zrusi), [Erase] (Vymaza) alebo [All Erase] (Vymaza vsetko) do ôsmich sekúnd nevyberiete ziadnu cinnos, rekordér sa vráti do zastaveného stavu. · Pocas spracúvania súborov nevykonávajte nasledovné operácie, pretoze sa môzu poskodi súbory. Okrem toho vymete batérie za nové, aby sa zarucilo, ze pocas spracúvania sa neminie energia v batériách. 1 Vypnutie napájania pocas spracúvania. 2 Vybratie batérií pocas spracúvania. 3 Vybratie karty [SD Card] pocas spracúvania, ke sa pouzíva ako nahrávacie médium. Vykonanie ktorejkovek z týchto operácií môze poskodi údaje. · Prostredníctvom rekordéra sa nedajú maza priecinky. Tlacidlo 2 3 Tlacidlo 9 0 Tlacidlo `/OK Tlacidlo ERASE 3 Nápis na displeji sa zmení na [File Erase!] (Mazanie súboru) a spustí sa mazanie. Císla súborov sa automaticky nanovo priradia. 1 2 3 V zobrazení súboru stlacením tlacidla 9 alebo 0 vyberte súbor. Vyberte priecinok, v ktorom sa nachádzajú súbory, ktoré chcete vymaza ( s. V zobrazení zoznamu súborov stlacením tlacidla 2 alebo 3 vyberte súbor, ktorý chcete vymaza. Ke je rekordér v rezime zastavenia, stlacte tlacidlo ERASE. Vymazanie vsetkých súborov z priecinka Je mozné súcasne odstráni vsetky súbory v priecinku. 32, 37) a súbory nastavené v pocítaci ako iba na cítanie sa neodstránia. Nápis na displeji sa zmení na [All Erase!] (Mazanie vsetkého) a spustí sa mazanie. [Erase Done] (Vymazané) sa na displeji zobrazí po vymazaní súborov. 3 Prehrávanie Prehrávanie Na displeji bude blika nápis [Cancel] (Zrusi) Tlacidlo 2 Tlacidlo `/OK Tlacidlo ERASE 4 Stlacením tlacidla 2 vyberte polozku [Erase] (Vymaza). 1 2 Vyberte priecinok, ktorý chcete vymaza ( s. Ke je rekordér v rezime zastavenia, dvakrát stlacte tlacidlo ERASE. Na displeji bude blika nápis [Cancel] (Zrusi) 30 31 4 Nastavenia ponuky Postup nastavenia ponuky Stlacte tlacidlo `/OK alebo 9. Presun na nastavenie vybratej polozky. Postup nastavenia ponuky Polozky v ponukách sú usporiadané do záloziek. Najskôr vyberte zálozku a potom sa presute na pozadovanú polozku a nastavte ju. Nasledujúci postup vysvetuje spôsob nastavenia kazdej polozky ponuky. Nastavenie pomocou zálozky: 1 Stlacte tlacidlo 0 pre kazdú polozku a presute sa na zálozku. 3 4 Poznámky · Ak sa pocas nastavovania poloziek ponuky 3 minúty nedotknete ziadneho tlacidla, rekordér sa vypne a vybratá polozka sa nepouzije. · Ak prejdete do nastavenia ponuky pocas prehrávania alebo nahrávania, nastavenia ponuky sa zrusia po uplynutí 8 sekúnd bez stlacenia tlacidla. Stlacením tlacidla 2 alebo 3 zmete nastavenie ( s. 34 az 40). 4 Nastavenia ponuky Tlacidlo 2 3 Tlacidlo 9 0 Tlacidlo `/OK Tlacidlo MENU 2 Stlacením tlacidla 2 alebo 3 sa presute na zálozku s polozkou, ktorú chcete nastavi. 5 Stlacením tlacidla `/OK ukoncite obrazovku nastavenia. 4 Nastavenia ponuky 1 Ke je rekordér v rezime zastavenia, stlacte tlacidlo MENU. Na displeji sa zobrazí ponuka Polozky ponuky je mozné nastavova v rezime nahrávania alebo prehrávania ( s. 40). 3 Stlacením tlacidla `/OK alebo 9 sa presute na polozku, ktorú chcete nastavi. Na obrazovke sa zobrazí informácia o ulození nastavení. Stlacením tlacidla 0 bez stlacenia tlacidla `/OK sa nastavenia zrusia a vykoná sa návrat na predchádzajúcu obrazovku. 6 Stlacením tlacidla MENU zavrite obrazovku ponuky. Ke sa nachádzate na obrazovke ponuky pocas nahrávania alebo prehrávania, stlacením tlacidla 0 alebo MENU sa vykoná návrat na obrazovku prehrávania bez prerusenia nahrávania alebo prehrávania. 2 Stlacením tlacidla 2 alebo 3 sa presute na polozku, ktorú chcete nastavi ( s. [. . . ] Císlo linky technickej podpory v Európe Bezplatné císlo: 00800 67 10 83 00 dostupné v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku, Nórsku, Portugalsku, Rakúsku, Spanielsku, Svajciarsku, Svédsku, Taliansku a Vekej Británii Spoplatnené císla pre zvysok Európy +49 180 567 1083 +49 40 23773 4899 E-mailová adresa pouzívateskej podpory v Európe dss. support@olympus-europa. com Príznak Pravdepodobná prícina Úrove nahrávania nebola nastavená. Úrove nahrávania je prílis vysoká Problémom môze by to, ze úrove nahrávania a úrove výstupu pripojených externých zariadení je prílis vysoká. Pripojený externý mikrofón je monofónny. Nesprávne nahrávacie médium alebo priecinok. Rekordérom sa pocas nahrávania triaslo. Hlasové súbory sa nenahrávajú stereofónne Nahratý hlasový súbor sa nedá nájs Príslusenstvo (volitené) 6 alsie informácie 6 alsie informácie Pocas prehrávania pocu sum alebo hluk Rekordér sa pocas nahrávania nachádzal blízko mobilného telefónu alebo ziarivky. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS LS-10

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS LS-10 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag