Návod na použitie OLYMPUS FE-5000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-5000 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-5000


OLYMPUS FE-5000 : Stiahnuť kompletný návod (3870 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-5000 (6137 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUAL DE INSTRUES (6294 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUEL D'INSTRUCTIONS (6188 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-5000

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Návod na pouzitie akujeme vám za zakúpenie digitálneho fotoaparátu Olympus. Pred prvýmpouzitímfotoaparátusi, prosím, pozorneprecítajtetentonávod, umoznívámprístrojoptimálnevyuziapredzijehozivotnos. Návodsi starostlivouschovajteprealsiepouzitie. Pred vytváraním dôlezitých snímok sa oboznámte s fotoaparátom avytvorteniekokoskúsobnýchsnímok. V záujme priebezného zdokonaovania svojich výrobkov si spolocnos Olympus vyhradzuje právo aktualizácií a zmien informácií v tomto návode. [. . . ] Akzvolítemoznos [WITH], nasnímkachbude vytlacenýnázovsúboru. Akzvolítemoznos [WITHOUT], nasnímkach nebudevytlacenýnázov súboru. PRINT PRINT CANCEL DATE WITH/ WITHOUT BACK MENU SET OK 10 Pomocou tlacidiel kl zvote Tlaczacne. [ALLPRINT], zobrazísaokno[PRINTINFO]. WITH/ FILENAME WITHOUT polozku [PRINT] a stlacte tlacidlo B. P (Prejdetena obrazovkus Moznostlacevýrezu moznosou zosnímky. nastavenia. ) Poskoncenítlacesaobjavíobrazovka PRINT MODE SELECT PRINT Nastavenie výrezu zo snímky [P] 1Pomocoutlacidielzoomunastavte vekosorezanejoblasti, pomocou tlacidielklmnzvotepolohuvýrezu anakoniecstlactetlacidloB. ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK Zrusenie tlace 1Kesazobrazíhlásenie [TRANSFERRING], stlactetlacidloB, potompomocoutlacidielklzvote moznos[CANCEL](zrusi)aznova stlactetlacidloB. WT Orezanie snímky SET OK 2Pomocoutlacidielkl zvote moznos[OK]astlactetlacidloB. P IN TRANSFERRING PRINT CANCEL OK OK CANCEL BACK MENU CONTINUE CANCEL SET OK SET OK 8 V prípade potreby opakovaním 6. kroku zvote snímku, ktorú chcete vytlaci, vykonajte podrobnejsie nastavenie a zadajte moznos [SINGLEPRINT]. 12 Ke sa zobrazí nápis [REMOVE USB CABLE], odpojte kábel USB od fotoaparátu a tlaciarne. 9 SK Tlacová objednávka (DPOF*1) Pomocoutlacovýchobjednávokmôzetedo súborovsosnímkaminakarteuloziinformáciu opoctevýtlackovazadanietlacedátumu. To umozujejednoduchotlacisnímkynatlaciarni alebovofotosluzbepodporujúcejformátDPOF ibanazákladetlacovýchobjednávoknakarte beztoho, abystemuselipouzipocítacalebo fotoaparát. *1 4 Pomocou tlacidiel mn zvote snímku, pre ktorú chcete zada tlacovú objednávku. Stlacte tlacidlo B. X DPOFjestandardnaukladanieinformácií oautomatickejtlacivdigitálnychfotoaparátoch. NO DATE TIME Tlacovéobjednávkyjemoznézadalenpre snímkyulozenénakarte. Akchcetevytvori tlacovéobjednávky, najprvdofotoaparátu vloztekartuobsahujúcusnímky. ObjednávkyDPOFvytvorenévinomprístroji sfunkciouDPOFniejemoznévtomto fotoaparátezmeni. Zmenyvykonávajte vpôvodnomprístroji. Akvytvorítenové objednávkyDPOFvofotoaparáte, vymazú saobjednávkyvytvorenévinomzariadení. TlacovúobjednávkuDPOFmôzetevytvori azpre999snímoknakarte. BACK MENU SET OK 5 Pomocou tlacidiel kl zvote na displeji polozku [X] (tlac dátumu) a stlacte tlacidlo B. Aplikácia Vytlacísaibasnímka. Snímkasavytlacíscasom snímania. PRINT ORDER 1 ( 1) Vnorené menu 2 NO DATE TIME Objednávka tlace jednej snímky [<] 1 2 Stlacte tlacidlo q a potom stlacením tlacidla vyvolajte hlavné menu. Pomocou tlacidiel klmn zvote polozku [LPRINT ORDER] a stlacte tlacidlo B. PRINT ORDER SET CANCEL BACK MENU SET OK 6 Pomocou tlacidiel kl zvote moznos [SET] a stlacte tlacidlo B. < U EXIT MENU SET OK 3 Pomocou tlacidiel kl zvote polozku [<] a stlacte tlacidlo B. x0 2009. 08. 26 12:30 100-0004 4 NORM 12M SET OK SK Objednávka jedného výtlacku z kazdej snímky na karte [U] Vymazanie dát tlacovej objednávky pre zvolené snímky 1 2 3 Vykonajte 1. krok v casti , , Zrusenie vsetkých tlacových objednávok" (Str. Pomocou tlacidiel mn zvote snímku, pre ktorú chcete zrusi tlacovú objednávku. Pomocou tlacidiel kl zvote na displeji polozku [X] (tlac dátumu) a stlacte tlacidlo B. Tlacovéobjednávkyostatnýchsnímokzostanú naalejplatné. Zrusenie vsetkých tlacových objednávok 1 2 3 Stlacte tlacidlo q a potom stlacením tlacidla vyvolajte hlavné menu. Pomocou tlacidiel klmn zvote polozku [LPRINT ORDER] a stlacte tlacidlo B. Zvote moznos [<] alebo [U] a stlacte tlacidlo B. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED 5 6 RESET KEEP 7 SET OK Pomocou tlacidiel kl zvote moznos [YES] a stlacte tlacidlo B. BACK MENU 4 Pomocou tlacidiel kl zvote moznos [RESET] a stlacte tlacidlo B. SK Pouzívanie softvéru OLYMPUS Master 2 Systémové poziadavky a instalácia softvéru OLYMPUS Master 2 SoftvérOLYMPUSMaster2nainstalujte podaprilozenejinstalacnejprírucky. Windows Kepocítacrozpoznápripojenýfotoaparát, zobrazísahlásenieovytvorenípripojenia. Macintosh KesaspustíprogramiPhoto, ukonciteho aspustiteprogramOLYMPUSMaster2. Kejefotoaparátpripojenýkpocítacu, mázablokovanéfunkciesnímania. Pripojeniefotoaparátukpocítacupomocou rozbocovacaUSBmôzezaprícini nestabilnúprevádzku. Akzvolítepolozku[MTP]vovnorenom menu, ktorésazobrazípostlacení tlacidlan, kezvolítepolozku[PC] vkroku3, nebudetemôcprenása snímkydopocítacapomocouprogramu OLYMPUSMaster2. Pripojenie fotoaparátu k pocítacu 1 Presvedcite sa, ze je fotoaparát vypnutý. Displejjevypnutý. Objektívjezasunutý. 2 Fotoaparátsaautomatickyzapne. Multikonektor Pripojenie fotoaparátu k pocítacu Spustenie programu OLYMPUS Master 2 KábelUSB (standardnépríslusenstvo) 1 Dvakrát kliknite na ikonu OLYMPUS Master 2. Windows Napracovnejplochejeikona . USB Macintosh Ikona jevpriecinkuOLYMPUSMaster2. PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT Pospustenísoftvérusazobrazí prehliadacieokno. SET OK ZistiteumiestnenieUSBportunapocítaci podanávodukpocítacu. Keprvýkrátponainstalovaníspustíte programOLYMPUSMaster2, zobraziasa obrazovky, , DefaultSettings"(východiskové nastavenia)a, , Registration"(registrácia). Postupujtepodainstrukciínaobrazovke. 3 Pomocou tlacidiel kl zvote moznos [PC] a stlacte tlacidlo B. fotoaparátakonovézariadenie. Priprvompripojenípocítacautomatickyrozpozná 0 SK Obsluha programu OLYMPUS Master 2 PrispusteníaplikácieOLYMPUSMaster 2sazobrazínávodprerýchlystart sjednotlivýmipodrobnýmipokynmipre beznéúlohy. Aksanezobrazínávod prerýchlystart, spustitehokliknutím naikonu napanelisnástrojmi. Podrobnýnávodnaobsluhunájdete vpomocníkovisoftvéru. Prenos a ukladanie záznamov bez pouzitia softvéru OLYMPUS Master 2 Tentofotoaparátjekompatibilnýsostandardom USBMassStorageClass. Tentostandard umozujeprenásaaukladasúboryso snímkaminapocítacipopripojenífotoaparátu kpocítacu. Systémové poziadavky Windows : Windows2000Professional/ XPHomeEdition/ XPProfessional/Vista Macintosh : MacOSXv10. 3avyssí Akpopripojeníkpocítacusosystémom WindowsVistazvolítepolozku[MTP] vovnorenommenu, ktorésazobrazípo stlacenítlacidlan, kezvolítetyppripojenia [PC]vkroku3casti, , Pripojeniefotoaparátu kpocítacu"(Str. 40), zobrazísaokno WindowsPhotoGallery. [. . . ] Akákovekchyba, kuktorejdoslozdôvodu preniknutiapiesku, blataapod. dovnútra puzdravýrobku. AkniejepredajcomvyplnenýMedzinárodný zárucnýlist(Europeanandworldwide warranty)vrátenýsvýrobkom. Akbolivykonanéakékovekzmeny vzárucnomlisteohadomroku, mesiaca adátumunákupu, menazákazníka, menapredajcuasériovéhocísla. AkniejesMedzinárodnýmzárucnýmlistom (Europeanworldwidewarranty)vyplneným predajcompredlozenýajdokladozakúpení. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-5000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-5000 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag