Návod na použitie OLYMPUS FE-5000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-5000 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-5000


Mode d'emploi OLYMPUS FE-5000
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-5000 (6137 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUAL DE INSTRUES (6294 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUEL D'INSTRUCTIONS (6188 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-5000

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Návod na pouzitie akujeme vám za zakúpenie digitálneho fotoaparátu Olympus. Pred prvýmpouzitímfotoaparátusi, prosím, pozorneprecítajtetentonávod, umoznívámprístrojoptimálnevyuziapredzijehozivotnos. Návodsi starostlivouschovajteprealsiepouzitie. Pred vytváraním dôlezitých snímok sa oboznámte s fotoaparátom avytvorteniekokoskúsobnýchsnímok. V záujme priebezného zdokonaovania svojich výrobkov si spolocnos Olympus vyhradzuje právo aktualizácií a zmien informácií v tomto návode. [. . . ] Chybové hlásenie CARD ERROR WRITE PROTECT MEMORY FULL CARD-COVER OPEN g BATTERY EMPTY Problém s obsluhou Uzavritekrytpriestorupre batériu/kartu. Problém s batériou Nabitebatériu. Problém s pripojením Pripojtefotoaparátkpocítacu alebotlaciarnisprávnym spôsobom. Problém s tlaciarou Vloztepapierdotlaciarne. Problém s tlaciarou Doplteatramentovúnápl vtlaciarni. Problém s tlaciarou Odstrátezaseknutýpapier. Problém s tlaciarou Obnovtestav, priktoromje tlaciaremoznépouzi. Problém s tlaciarou Vypnitefotoaparátatlaciare, skontrolujte, ciniejeproblém vtlaciarni, apotomprístroje opäzapnite. Vykonanie opravy Problém s kartou Vlozteinúkartu. Problém s kartou Pomocoupocítacazruste nastavenie, , lennacítanie". Problém s vnútornou pamäou · Vloztekartu. · Vymaztenepotrebnésúbory. *1 Problém s kartou · Vymetekartu. · Vymaztenepotrebnésúbory. *1 Problém s kartou · Pomocoutlacidielkl zvotemoznos[CLEAN CARD](vycistikartu)astlacte tlacidloB. Vybertekartu zfotoaparátu, utritekontakty (Str. 47)mäkkou, suchou handrickouakartuvlozte spädofotoaparátu. · Pomocoutlacidielkl zvotemoznos[FORMAT] (formátova)astlactetlacidloB. Pomocoutlacidielkl zvotemoznos[YES](áno) astlactetlacidloB. *2 Problém s vnútornou pamäou Pomocoutlacidielkl zvotemoznos[MEMORY FORMAT](formátova)astlacte tlacidloB. Pomocoutlacidiel klzvotemoznos[YES] (áno)astlactetlacidloB. *2 Problém s vnútornou pamäou/kartou Najprvnasnímajtezábery apotomsiichmôzeteprehliada. Problém so zvolenou snímkou Skústesnímkuzobrazina pocítacipomocousoftvéruna úpravufotografií. Aksnímku anitakniejemoznézobrazi, jeposkodenýpríslusnýsúbor. Problém so zvolenou snímkou Skústesnímkuupravina pocítacipomocousoftvéru naúpravufotografií. q q NO CONNECTION > q NO PAPER CARD FULL NO INK JAMMED SETTINGS CHANGED*3 CARD SETUP CLEAN CARD FORMAT SET OK PRINT ERROR Problém so zvolenou snímkou r CANNOT PRINT*4 Pouzitetlaczpocítaca. Predvymazanímprenestedôlezitésnímky dopocítaca. *3 Totohláseniesazobrazínapríkladvtedy, keztlaciarnevyberietezásobníknapapier. Neobsluhujtetlaciarepocasnastavovania tlacevofotoaparáte. *4 Môzesasta, zevtomtofotoaparátenebude moznétlacisnímkyvytvorenéinýmfotoaparátom. *1 *2 MEMORY SETUP IN POWER OFF MEMORY FORMAT SET OK L NO PICTURE r PICTURE ERROR r THE IMAGE CANNOT BE EDITED SK Tipy na vytváranie snímok Aksiniesteistí, akosprávnenasníma zamýsanýzáber, precítajtesinasledujúce informácie. Objektsanenachádza vstredesnímky Zaostrenie , , Zaostrenie na objekt" Chvenie fotoaparátu , , Potlacenie vplyvu chvenia fotoaparátu na snímky " CCD*1kompenzujepohybyfotoaparátuajke saISOnezmení. Tátofunkciajetiezúcinnápri snímaníprivysokomstupnipriblízenia. *1 Snímanie objektu mimo stredu záberu Zaostritenapredmetvrovnakejvzdialenostiako hlavnýobjekt, nastavtepozadovanúkompozíciu anasnímajtezáber. Stlaceniespústedopolovicezdvihu(Str. 14) Nastavte [AF MODE] (Str. Snímanie objektov, ktoré sazujú cinnos automatického zaostrovania Vnasledujúcichprípadochnajprvzaostritena dostatocnekontrastnýpredmet(stlacenímspúste dopolovicezdvihu)vrovnakejvzdialenostiako hlavnýobjekt, potomnastavtepozadovanú kompozíciuanasnímajtezáber. Zariadenie, ktorésnímaakonvertujesvetlo prechádzajúcecezobjektívdoelektrického signálu. Zvote moznos j (SPORT) v rezime s (Str. [. . . ] 18 RezimP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezims. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Rezimn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 W WB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-5000

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-5000 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag