Návod na použitie OLYMPUS FE-4010

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-4010 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-4010


OLYMPUS FE-4010 : Stiahnuť kompletný návod (1784 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-4010 (2362 ko)
   OLYMPUS FE-4010 FE-4010 MANUAL DE INSTRUES (2099 ko)
   OLYMPUS FE-4010 FE-4010 MANUEL D'INSTRUCTIONS (2512 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-4010

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Návod na pouzitie akujemevámzazakúpeniedigitálnehofotoaparátuOlympus. Predprvýmpouzitímfotoaparátusi, prosím, pozorneprecítajtetento návod, umoznívámprístrojoptimálnevyuziapredzijehozivotnos. Predvytváranímdôlezitýchsnímoksaoboznámtesfotoaparátom avytvorteniekokoskúsobnýchsnímok. Vzáujmepriebeznéhozdokonaovaniasvojichvýrobkovsispolocnos Olympusvyhradzujeprávoaktualizáciíazmieninformáciívtomtonávode. [. . . ] Postupujtepodainstrukciínaobrazovke. 3 Pomocou tlacidiel kl zvote moznos [PC] a stlacte tlacidlo B. Priprvompripojenípocítacautomatickyrozpozná fotoaparátakonovézariadenie. 0 SK Obsluha programu OLYMPUS Master 2 PospusteníprogramuOLYMPUSMaster2 sazobrazírýchlysprievodcasinstrukciami prezákladnéúlohy. Aksanezobrazínávod prerýchlystart, spustitehokliknutím naikonu napanelisnástrojmi. Podrobnýnávodnaobsluhunájdete vpomocníkovisoftvéru. Prenos a ukladanie záznamov bez pouzitia softvéru OLYMPUS Master 2 Tentofotoaparátjekompatibilnýso standardomUSBMassStorageClass. Tentostandardumozujeprenásaauklada súborysosnímkaminapocítacipopripojení fotoaparátukpocítacu. Systémové poziadavky Windows : Windows2000Professional/ XPHomeEdition/ XPProfessional/Vista Macintosh : MacOSXv10. 3avyssí Akpopripojeníkpocítacusosystémom WindowsVistazvolítepolozku[MTP] vovnorenommenu, ktorésazobrazípo stlacenítlacidlan, kezvolítetyppripojenia [PC]vkroku3casti, , Pripojeniefotoaparátu kpocítacu"(str. 40), zobrazísaokno WindowsPhotoGallery. Ajnapriektomu, zepocítacjevybavený USBportami, vnasledujúcichprípadoch niejemoznézarucisprávnufunkciu: aksúUSBportypocítacatvorené rozsirujúcoukartouapod. , akpocítacnemátovárenskyinstalovaný operacnýsystém, aleboideodomácky zostavenýpocítac. SK 1 Tipy na pouzívanie Akfotoaparátnefungujetak, akobymal, alebo aksanadisplejizobrazíchybovéhlásenieanie stesiistí, comáterobi, skústenájsriasenie problémuvnasledujúcomtexte. Displej , , Zle viditený obraz". Riesenie problémov Batéria Nadisplejimohlaskondenzovavlhkos*1. Vypnite fotoaparátapockajte, kýmsaprispôsobíokolitej teplote. Predsnímanímpovrchfotoaparátuosuste. *1 Vofotoaparátesaprináhlomprechodezo studenéhodoteplého, vlhkéhoprostredia môzuvyzrázakvapôckyvody. , , Na displeji sa objavujú zvislé pruhy". Nadisplejisamôzuobjavizvislépruhy, ke fotoaparátnamieritenavemijasnýobjektza slnecnéhopocasiaapod. Tietozvislépruhy savsakneobjavianavýslednejsnímke. , , Fotoaparát nefunguje aj napriek tomu, ze sú v om vlozené batérie". , , Nabíjaniebatérie"(str. 10), , , Vkladaniebatérie apamäovejkartyxD-PictureCardTM(predávanej samostatne)dofotoaparátu"(str. 11) Vloztenabitébatériesosprávnouorientáciou. , , Svetlé oblasti v obraze". Akfotografujetesbleskomvtmavomprostredí, nasnímkesamôzeobjavimnozstvoodrazov svetlableskuodprachuvovzduchu. Výkonnosbatériemôzebydocasneznízená prinízkejteplote. Vybertebatériezfotoaparátu avlozteichnachvíudovrecka, abysazohriali. Karta/vnútorná pamä Dátum a cas , , Zobrazilo sa chybové hlásenie". , , Chybovéhlásenie"(str. 43) , , Dátum a cas sa vrátili do východiskového stavu". Tlacidlo spúste , , Po stlacení spúste fotoaparát nesníma". Zrusterezimspánku. Kvôliúsporeenergieprejdefotoaparát automatickydorezimuspánkuadisplejsavypne, akzapnutýfotoaparátniejepouzívaný3minúty. Vtomtorezimesanevytvárajúziadnesnímky anikejespúsúplnestlacená. Predsnímaním prebutefotoaparátpouzitímtlacidielzoomualebo inéhotlacidla. Akniejefotoaparátpouzívaný pocasalsích12minút, automatickysavypne. Predfotografovanímpockajte, kýmindikátor #(nabíjanieblesku)prestaneblika. Pridlhsompouzívanífotoaparátumôzedôjs kzvýseniuvnútornejteploty, cobudemaza následokautomatickévypnutie. Aksatakstane, vybertebatériuzfotoaparátuapockajte, pokým fotoaparátdostatocnenevychladne. Pocas pouzívaniamôzevzrásajexternéteplota fotoaparátu, cojevsaknormálneaniejeto prejavporuchy. Akzfotoaparátuvyberietebatériuafotoaparát nechátebezbatériepribliznejedende*2, dátumacassavrátiadovýchodiskového stavuamusíteichznovanastavi. *2 Cas, poktoromsadátumacasvrátia dovýchodiskovéhostavu, závisíodtoho, akodlhobolibatérievlozenévofotoaparáte. , , Nastaveniedátumuacasu"(str. 13) Vseobecné Fotoaparát pocas snímania vydáva rôzne zvuky. Fotoaparátmôzeaktivovaobjektívavydáva zvuky, ajkesnímnicnerobíte. Jetospôsobené automatickýmzaostrovanímfotoaparátu, abybolpripravenýnasnímanie. SK Chybové hlásenie Kesanadisplejizobrazíniektoré znasledujúcichhlásení, skústevykona príslusnénápravnéopatrenie. Chybové hlásenie CARD ERROR CARD-COVER OPEN g BATTERY EMPTY Problém s obsluhou Uzavritekrytpriestoru prebatériu/kartu. Problém s pripojením Pripojtefotoaparátkpocítacu alebotlaciarnisprávnym spôsobom. Problém s tlaciarou Doplteatramentovúnápl vtlaciarni. Problém s tlaciarou Obnovtestav, priktorom jetlaciaremoznépouzi. Problém s tlaciarou Vypnitefotoaparátatlaciare, skontrolujte, ciniejeproblém vtlaciarni, apotomprístroje opäzapnite. Vykonanie opravy Problém s kartou Vlozteinúkartu. Problém s kartou Pomocoupocítacazruste nastavenie, , lennacítanie". · Vymaztenepotrebnésúbory. *1 Problém s kartou · Vymetekartu. · Vymaztenepotrebnésúbory. *1 Problém s kartou · Pomocoutlacidielkl zvotemoznos[CLEAN CARD](vycistikartu)astlacte tlacidloB. Vybertekartu zfotoaparátu, utritekontakty (str. 47)mäkkou, suchou handrickouakartuvlozte spädofotoaparátu. · Pomocoutlacidielkl zvotemoznos[FORMAT] (formátova)astlactetlacidloB. Pomocoutlacidielkl zvotemoznos[YES](áno) astlactetlacidloB. *2 Problém s vnútornou pamäou Pomocoutlacidielkl zvotemoznos[MEMORY FORMAT](formátova)astlacte tlacidloB. Pomocoutlacidiel klzvotemoznos[YES] (áno)astlactetlacidloB. *2 Problém s vnútornou pamäou/kartou Najprvnasnímajtezábery apotomsiichmôzeteprehliada. Problém so zvolenou snímkou Skústesnímkuzobrazina pocítacipomocousoftvéruna úpravufotografií. Aksnímku anitakniejemoznézobrazi, jeposkodenýpríslusnýsúbor. Problém so zvolenou snímkou Skústesnímkuupravina pocítacipomocousoftvéru naúpravufotografií. q q WRITE PROTECT MEMORY FULL NO CONNECTION > q NO PAPER NO INK CARD FULL JAMMED SETTINGS CHANGED*3 CARD SETUP CLEAN CARD FORMAT SET OK PRINT ERROR Problém so zvolenou snímkou r CANNOT PRINT*4 Pouzitetlaczpocítaca. [. . . ] Akniejestýmtozárucnýmlistompredlozený dokladozakúpení. Tátozárukasavzahujeibanavýrobok, nevzahuje sanainézariadeniapríslusenstva, akosúnapríklad kryt, remienok, krytobjektívuabatérie. VýhradnázodpovednosspolocnostiOlympus jevrámcitejtozárukyjeobmedzenánaopravu alebovýmenuvýrobku. Jevylúcenáakákovek zodpovednoszanepriamualebonáslednústratu ciskoduakéhokovekdruhu, vzniknutúalebo utrpenúzákazníkomzdôvoduchybyvýrobku, aobzvlászastratualeboskoduspôsobenú nasosovkách, filmochaleboinýchzariadeniach cipríslusenstvepouzívanomsvýrobkom, alebo zaakúkovekstratuvyplývajúcuzozdrzania vopravealebozastratudát. Záväznézákonné predpisyzostávajútýmtonedotknuté. SK Poznámka k preukázaniu záruky 1. Tátozárukabudeplatnáibavprípade, akjezárucnýlistnálezitevyplnenýspolocnosou Olympusaleboautorizovanýmpredajcom, alebo akinýdokumentobsahujedostatocnýdôkaz. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-4010

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-4010 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag