Návod na použitie OLYMPUS FE-250

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-250 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-250


OLYMPUS FE-250 : Stiahnuť kompletný návod (3965 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-250 (8128 ko)
   OLYMPUS FE-250 QUICK START (11355 ko)
   OLYMPUS FE-250 FE-250 MANUEL AVANC (8423 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-250

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-250/X-800 Návod na pouzitie SK Rýchly návod pre za iatok Za nite pouzíva fotoaparát okamzite. innos tla idiel Ovládanie pomocou ponúk Tla snímok Pouzitie OLYMPUS Master Poznajte svoj fotoaparát lepsie Dodatok akujeme vám za zakúpenie digitálneho fotoaparátu Olympus. Pred prvým pouzitím fotoaparátu si, prosím, pozorne pre ítajte tento návod, umozní vám prístroj optimálne vyuzi a pred zi jeho zivotnos . ( Pred vytváraním dôlezitých snímok sa zoznámte s fotoaparátom a vytvorte nieko ko skúsobných snímok. ( V záujme priebezného zdokona ovania svojich výrobkov si spolo nos Olympus vyhradzuje právo aktualizácií a zmien informácií v tomto návode. ( Obsah Návod pre rýchly start str. [. . . ] Zapojte kábel USB do zásuvky USB na fotoaparáte. · Fotoaparát sa automaticky zapne. · Na displeji sa objaví obrazovka vo by pripojenia USB. Vyberte [PC] a stla te . V okne preh adávania vyberte , , Camera", potom , , Update Camera / Add Display Language". · Zobrazí sa okno potvrdenia aktualizácie. Kliknite na , , OK". · Zobrazí sa okno pre aktualizáciu fotoaparátu. SK 45 7 Kliknite na , , Add Language" v obrazovke aktualizácie fotoaparátu. · Zobrazí sa okno , , Add Display Language of Camera". 8 9 Kliknite na a vyberte jazyk. Kliknite na , , Add". · Do fotoaparátu sa prevezme alsí jazyk. Po as tohto procesu nevy ahujte z fotoaparátu ziadne káble ani batériu. 10Po prevzatí zobrazí displej fotoaparátu , , OK". Teraz môzete odstráni Pouzitie OLYMPUS Master káble a fotoaparát vypnú . Po opätovnom zapnutí fotoaparátu si budete môc zvoli nový jazyk zo [SET UP]. 46 SK Poznajte svoj fotoaparát lepsie Tipy a informácie o vytváraní snímok Tipy pred vytvorením snímky Fotoaparát sa nezapne, aj ke je vlozená batéria Batéria nie je nabitá · Nabite batériu pomocou nabíja ky. Batéria nemôze do asne fungova kvôli chladu · Výkon batérie sa pri nízkej teplote znizuje a jej nabitie nemusí sta i na zapnutie fotoaparátu. Vyberte batériu a zahrejte ju tak, ze si ju na chví u vlozíte do vrecka. Po stla ení spúste sa nevytvorí ziadna snímka Fotoaparát presiel do rezimu spánku · Kvôli úspore energie prejde fotoaparát automaticky do rezimu spánku a displej sa vypne, ak nie je prístroj pouzívaný. V tomto rezime sa nevytvárajú ziadne snímky ani ke je spús úplne stla ená. Pred snímaním prebu te fotoaparát pouzitím tla idla transfokátora alebo iného tla idla. Ak nie je fotoaparát pouzívaný po as 12 minút, automaticky sa vypne. Prepína rezimov je v polohe R · Ak je zobrazený sprievodca snímaním, nie je mozné vytvára snímky. Vytvárajte snímky po nastavení pod a sprievodcu snímaním alebo oto te prepína rezimov do iného rezimu snímania nez R. · Pred vytvorením snímky po kajte, nez prestane blika zna ka # (nabíjanie blesku). Ukazovate pamäte je plný · Ak je ukazovate pamäte plný, nie je mozné vytvára alsie snímky. Vy kajte na uvo nenie pamäte na indikátore. Poznajte svoj fotoaparát lepsie a Snímanie b Po vytvorení jednej snímky (svieti) Snímanie c Snímanie akanie d Dosiahnuté maximum (vsetko svieti) Pred vytvorením snímok (vypnuté) Po vytvorení alsích snímok (svieti) SK 47 Nie je nastavený dátum a as Fotoaparát sa pouzíva za rovnakých podmienok, ako v ase zakúpenia · Pri zakúpení nebol vo fotoaparáte nastavený dátum a as. Nastavte pred pouzívaním fotoaparátu dátum a as. 28) Batéria bola vybratá z fotoaparátu · Nastavenie dátumu a asu sa stratí a vráti na továrenské hodnoty v prípade, ze je prístroj ponechaný bez batérie priblizne cca 3 dni. Ak je batéria ponechaná vo fotoaparáte kratsí as, dátum a as sa po jej vybratí stratí skôr. Pred vytvorením dôlezitých snímok skontrolujte nastavenie dátumu a asu. Tipy pre vytváranie snímok Zaostrenie na objekt V závislosti na objekte existuje nieko ko spôsobov, ako zaostri . Ak je objekt mimo stredu snímky · Umiestnite objekt do stredu snímky, aretujte zaostrenie na objekte a vykonajte zmenu kompozície snímky. g , , Tla idlo spúste Vytváranie snímok / videosekvencií" (str. 10) Objekt sa rýchlo pohybuje · Zaostrite fotoaparát priblizne na rovnakú vzdialenos , akú má objekt, ktorý chcete vyfotografova (spús stla te do polovice a drzte), potom zme te kompozíciu snímky a po kajte, az objekt vstúpi do záberu. g , , f Vytváranie snímok zvolením scény pod a situácie" (str. [. . . ] 14 K Kábel AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 58 Komprimácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 32 22 L Lítium-iónová batéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 28, 48 Digitálny transfokátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-250

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-250 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag