Návod na použitie OLYMPUS FE-140

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-140 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-140


Mode d'emploi OLYMPUS FE-140
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-140 (2511 ko)
   OLYMPUS FE-140 QUICK START (1023 ko)
   OLYMPUS FE-140 BASIC MANUAL (6490 ko)
   OLYMPUS FE-140 ADVANCED MANUAL (6528 ko)
   OLYMPUS FE-140 QUICK START GUIDE (1026 ko)
   OLYMPUS FE-140 FE-140 MANUEL AVANC (6722 ko)
   OLYMPUS FE-140 FE-140 BASIC MANUAL (6515 ko)
   OLYMPUS FE-140 FE-140 MANUAL AVANADO (7145 ko)
   OLYMPUS FE-140 FE-140 MANUAL AVANZADO (6886 ko)
   OLYMPUS FE-140 FE-140 ADVANCED MANUAL (6506 ko)
   OLYMPUS FE-140 FE-140 QUICK START GUIDE (1026 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-140

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-130/X-720/X-740 SK FE-140/X-725 Návod na pouzitie Podrobné vysvetlenie vsetkých funkcií pre najlepsie vyuzitie fotoaparátu akujeme Vám, ze ste si zakúpili digitálny fotoaparát Olympus. Pred jeho prvým pouzitím si prosím starostlivo precítajte tento návod, aby ste mohli fotoaparát lepsie vyuzit' a predzit' jeho zivotnost'. Tento návod si starostlivo uschovajte, aby ste do mohli v prípade potreby nahliadnut'. Pred zhotovením dôlezitých snímok si urobte niekoko skúsobných snímok, aby ste sa s fotoaparátom zoznámili. [. . . ] Aby ste takúto kartu mohli pouzívat' v tomto fotoaparáte, kartu pomocou funkcie [FORMAT] (Formátovanie) naformátujte. g »FORMAT (Formátovanie) Formátovanie vnútornej pamäti alebo karty« (str. 22) SK 43 Svetelné kontrolky Tento fotoaparát pouzíva niekoko kontroliek na zobrazenie svojho stavu. Kontrolka Kontrolka samospúste Kontrolka prístupu na kartu Stav Kontrolka samospúste sa rozsvieti priblizne na 10 sekúnd, potom bliká priblizne 2 sekundy a následne sa snímka exponuje. Bliká: Ukladá sa snímka, fotoaparát nacítava videosekvenciu, alebo prebieha prenos snímok (ke je fotoaparát pripojený k pocítacu). · Kým bliká kontrolka prístupu na kartu, nerobte ziadny z nasledujúcich úkonov. V opacnom prípade môze dôjst' k poskodeniu obrazových dát pri ich ukladaní a k znefunkcneniu vnútornej pamäti alebo pamät'ovej karty. · Otvorte kryt priestoru batérií / karty fotoaparátu. · Pripojenie alebo odpojenie AC adaptéra. Rozsvietená: Zaostrenie a expozícia sú aretované. Bliká: Zaostrenie nie je aretované. · Uvonite prst zo spúste, premiestnite zameriavací znak AF (automatické zaostrovanie) na objekte a znova stlacte spúst' do polovice zdvihu. Zelená kontrolka na displeji 5 Zoznámte sa s vasím fotoaparátom Predzenie uzitocnej zivotnosti batérie. · Nasledujúce úkony vycerpávajú energiu batérie, aj ke neexponujete snímky. · Opakované stlácanie spúste do polovice zdvihu · Opakované pouzitie zoomu · Setrite energiu batérie tým, ze fotoaparát vypnete vzdy, ke ho nepouzívate. Funkcie, ktoré nie je mozné zvolit' zo ziadneho menu. · Ke pouzívate krízový ovládac, niektoré funkcie v menu nebude mozné zvolit'. · Funkcie, ktoré v aktuálnom expozicnom rezime nemozno nastavit' · Funkcie, ktoré nemozno pouzit' v kombinácii s uz nastavenými funkciami: [%] a [FLASH MODE] (Rezim blesku), at. · Niektoré funkcie nemozno pouzit', ke vo fotoaparáte nie je vlozená ziadna karta. rezim [PANORAMA] (Panoráma), [FORMAT] (Formátovanie), [BACKUP] (Záloha), [PRINT ORDER] (Rezervácia tlace) Voba optimálnej kvality snímky Kvalita snímky predstavuje kombináciu pozadovanej vekosti obrazu a úrovne kompresie. Ke fotografujete, pomôzte si pri urcení optimálnej kvality snímok nasledujúcimi príkladmi. Tlac vekých snímok v plnej vekosti na papier / Spracovanie a úprava snímok v pocítaci · [SHQ] alebo [HQ] Tlac snímok vo vekosti pohadnice · [SQ1] Posielanie snímok ako prílohy elektronickej posty ich alebo vystavenie na webovej stránke · [SQ2] g »IMAGE QUALITY (Kvalita obrazu) Zmena kvality obrazu« (str. 16) 44 SK Úprava aktuálnych nastavení fotoaparátu na pôvodné továrenské nastavenia · Ak chcete zmenit' nastavenia expozicného rezimu, ktoré ste pocas pouzívania upravili, na pôvodné továrenské nastavenia, pouzite funkciu [RESET] (Vynulovanie). g »RESET (Vynulovat') Nastavenie hodnôt spät' na standardné hodnoty« (str. 16) · Ak sa fotoaparát vypne, vsetky nastavenia expozície okrem [IMAGE QUALITY] (Kvalita obrazu) a [DIGITAL ZOOM] (Digitálny zoom) sa vrátia na pôvodné hodnoty. [IMAGE QUALITY] (Kvalita obrazu) a [DIGITAL ZOOM] (Digitálny zoom) sa nevrátia na pôvodné hodnoty ani ke je fotoaparát vypnutý. Tipy k prehliadaniu Prehliadanie snímok ulozených vo vnútornej pamäti Karta je vlozená · Ak je vo fotoaparáte vlozená karta, nie je mozné si prehliadat' snímky ulozené vo vnútornej pamäti. Najprv musíte kartu vybrat', az potom je mozné si prehliadat' snímky. Oboznámenie s nastaveniami a inými informáciami o exponovaných snímkach · Zobrazte snímku v rezime prehliadania a stlacte tlacidlo DISP. /E. [. . . ] 24, 30, 33, 38 USB ovládac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 38 Vekost' obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 53 Vekost', zmena Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Videokábel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 VIDEO OUT (Video výstup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-140

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-140 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag