Návod na použitie OLYMPUS FE-130

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-130 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-130


OLYMPUS FE-130 : Stiahnuť kompletný návod (2625 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-130 (2511 ko)
   OLYMPUS FE-130 QUICK START (1023 ko)
   OLYMPUS FE-130 BASIC MANUAL (6490 ko)
   OLYMPUS FE-130 ADVANCED MANUAL (6528 ko)
   OLYMPUS FE-130 QUICK START GUIDE (1026 ko)
   OLYMPUS FE-130 FE-130 MANUEL AVANC (6722 ko)
   OLYMPUS FE-130 FE-130 BASIC MANUAL (6515 ko)
   OLYMPUS FE-130 FE-130 MANUAL AVANADO (7145 ko)
   OLYMPUS FE-130 FE-130 MANUAL AVANZADO (6886 ko)
   OLYMPUS FE-130 FE-130 ADVANCED MANUAL (6506 ko)
   OLYMPUS FE-130 FE-130 QUICK START GUIDE (1026 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-130

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-130/X-720/X-740 SK FE-140/X-725 Návod na pouzitie Podrobné vysvetlenie vsetkých funkcií pre najlepsie vyuzitie fotoaparátu akujeme Vám, ze ste si zakúpili digitálny fotoaparát Olympus. Pred jeho prvým pouzitím si prosím starostlivo precítajte tento návod, aby ste mohli fotoaparát lepsie vyuzit' a predzit' jeho zivotnost'. Tento návod si starostlivo uschovajte, aby ste do mohli v prípade potreby nahliadnut'. Pred zhotovením dôlezitých snímok si urobte niekoko skúsobných snímok, aby ste sa s fotoaparátom zoznámili. [. . . ] Ak je objekt prílis vzdialený, blesk môze byt' neúcinný. V takej situácii pri fotografovaní postupujte nasledovne. Prepnite fotoaparát do rezimu h · Citlivost' CCD cipu sa automaticky zvýsi, môzete fotografovat' z ruky aj v tmavom prostredí bez zapnutého blesku. g »h Fotografovanie pomocou redukcie rozmazania obrazu« (str. 13) Snímka je zrnitá Zrnitost' snímok môze byt' zaprícinená viacerými faktormi. Pouzívanie digitálneho zoomu pri detailných snímkach · Pri pouzití digitálneho zoomu sa cast' obrazu oreze a zväcsí. Cím je vyssie zväcsenie, tým je vyssí stupe zrnitosti v snímke. g »DIGITAL ZOOM (Digitálny zoom) Priblízenie k objektu« (str. 15) Snímky exponované pomocou S, c, L, U, X alebo W v rezime SCN · Ak v tmavom prostredí exponujete snímky pomocou niektorej z uvedených funkcií v rezime SCN, zapojí sa redukcia sumu, aby vznikli cistejsie snímky. Ak redukcia sumu nefunguje dostatocne, môze vzniknút' zrnitá snímka. g »SCN (Scéna) Fotografovanie vobou scény poda situácie. « (str. 17) 5 Zoznámte sa s vasím fotoaparátom Fotografovanie bielych plází alebo snehových scenérií · Jasné objekty (napr. sneh) casto vyzerajú na snímke neprirodzene tmavé. Nastavenie [F] v smere [+] priblízi farebné podanie odtieov ku skutocnosti. Naopak, ak fotografujete tmavé objekty, môze byt' úcinné nastavenie smerom k [­]. Obcas pouzívanie blesku neprinesie plánovaný jas (expozíciu). Vhodné na fotografovanie za slnecného da na plázi alebo na snehu. g »SCN (Scéna) Fotografovanie vobou scény poda situácie. « (str. 17) Fotografovanie objektu v protisvetle · Nastavte blesk na [#] do rezimu presvetovacieho blesku. Pri fotografovaní objektu v protisvetle nebude mat' objekt tmavú tvár. Rezim [#] je úcinný nielen pri fotografovaní proti slnku, ale aj pri fotografovaní pri umelom osvetlení, akým je napríklad svetlo ziarivky. . 13) 42 SK alsie tipy a informácie k fotografovaniu Ako zvýsit' pocet snímok, ktoré je mozné urobit' Sú dva spôsoby ako ukladat' snímky vytvorené týmto fotoaparátom. Ukladanie snímok do vnútornej pamäti · Snímky sa ukladajú do vnútornej pamäti. Ke sa pamät' zaplní, musíte fotoaparát pripojit' k pocítacu, preniest' snímky do pocítaca, a potom ich z vnútornej pamäti vymazat'. Pouzitie karty (xD-Picture Card) (volitené) · Ak je vo fotoaparáte vlozená karta, snímky sa ukladajú na u. [. . . ] 16 SQ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 O TFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 15 T U Ukazovate pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Úplné stlacenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 P Úprava jasu displeja s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-130

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-130 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag