Návod na použitie OLYMPUS FE-120

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-120 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-120


OLYMPUS FE-120 : Stiahnuť kompletný návod (4492 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-120 (2000 ko)
   OLYMPUS FE-120 ANNEXE 698 (5856 ko)
   OLYMPUS FE-120 BASIC MANUAL (5874 ko)
   OLYMPUS FE-120 ADVANCED MANUAL (8565 ko)
   OLYMPUS FE-120 QUICK START GUIDE (1264 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 BASIC MANUAL (5691 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUEL AVANC (8872 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUAL AVANADO (8287 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUAL AVANZADO (8671 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 ADVANCED MANUAL (8491 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 QUICK START GUIDE (1258 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-120

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-120 X-700 Návod na pouzitie SK Podrobné vysvetlenie vsetkých funkcií pre najlepsie vyuzitie fotoaparátu Základy obsluhy Snímanie Prehliadanie Tlac On-line obrázky Nastavenie fotoaparátu Riesenie problémov akujeme Vám, ze ste si zakúpili digitálny fotoaparát Olympus. Pred jeho prvým pouzitím si prosím starostlivo precítajte tento návod, aby ste mohli prístroj lepsie vyuzit' a predzit' jeho zivotnost'. Tento návod si starostlivo uschovajte, aby ste do mohli v prípade potreby nahliadnut'. Pred zhotovením dôlezitých snímok si urobte niekoko skúsobných snímok, aby ste sa s prístrojom zoznámili. [. . . ] Táto metóda je uzitocná, ke chcete spravovat' vsetky svoje súbory poda poradových císel. 46 SK Resetovanie názvu súborov (FILE NAME) Hlavné menu [MODE MENU] [SETUP] [FILE NAME] g»Pouzívanie systému menu« (Str. 14) 1 Vyberte [RESET] alebo [AUTO] a stlacte Z. Upozornenie · Ke císlo súboru dosiahne 9999, vráti sa na hodnotu 0001 a zmení sa císlo zlozky. · Ke súcasne císlo zlozky a císlo súboru dosiahnu svoje maximálne hodnoty (999 / 9999), na kartu sa nebudú dat' ulozit' ziadne alsie snímky, aj ke nebude plná. Vymete kartu za novú. Kontrola funkcie spracovania obrazu (PIXEL MAPPING) Funkcia mapovania obrazových bodov umozuje prístroju skontrolovat' a nastavit' CCD cip a funkcie spracovania obrazu. Aby mapovanie prebehlo správne, pockajte po fotografovaní alebo prehliadaní snímok aspo minútu. Hlavné menu [MODE MENU] [SETUP] [PIXEL MAPPING] g»Pouzívanie systému menu« (Str. 14) SETUP MEM PIC CAM 1 Ke sa zobrazí [START], stlacte Z. · Pocas mapovania sa zobrazuje lista [BUSY]. Po skoncení mapovania sa vrátite do menu rezimov. PIXEL MAPPING s X START 6 Nastavenie Upozornenie · Ak pocas mapovania obrazových bodov prístroj vypnete, spust'te funkciu znova od 1. kroku. Úprava jasu displeja Táto funkcia vám umozuje upravit' jas displeja pre zlepsenie viditenosti obrazu. Hlavné menu ·V : Hlavné menu [MODE MENU] [SETUP] [s] g»Pouzívanie systému menu« (Str. 14) [s] s [SETUP] 1 Sledujte displej a upravte jas; ke dosiahnete pozadovaný jas, stlacte Z. · Stlácaním a displej zosvetlíte a stlácaním c stmavíte. SELECT GO OK SK 47 Nastavenie dátumu a casu Táto funkcia vám umozuje nastavit' dátum a cas. Dátum a cas sa ukladá s kazdou snímkou a pouzíva sa v názve súboru. 01 Y M D 00 : 00 SELECT SET GO OK [MODE MENU] [SETUP] [X] g»Pouzívanie systému menu« (Str. 14) 1 Pomocou ac vyberte niektorý z formátov dátumu: [Y-M-D] (Year / Month / Day, Rok / Mesiac / De), [M-D-Y] (Month / Day / Year, Mesiac / De / Rok), [D-M-Y] (Day / Month / Year, De / Mesiac / Rok), a stlacte d. · Prejdite k nastaveniu roka. · Nasledujúce kroky ukazujú postup nastavenia pri zvolenom formáte [Y-M-D]. 2 3 6 Nastavenie Pomocou ac nastavte rok a potom stlacením d prejdite na nastavenie mesiaca. · K predchádzajúcemu nastaveniu sa vrátite stlacením b. · Prvé dve císlice roka sú pevné. X 2005 . 01 00 : 00 SELECT SET GO OK Rovnakým postupom dokoncite nastavenie dátumu a casu. · Cas sa zobrazuje v 24-hodinovom formáte. hodina popoludní sa zobrazuje ako 14:00 hod. 4 Stlacte Z. · Presnejsie nastavenie dosiahnete stlacením Z vo chvíli, ke casový signál ohlási 00 sekúnd. Upozornenie · Ak je fotoaparát ponechaný cca 3 dni bez batérií, nastavenie dátumu a casu sa vráti na továrenské hodnoty. Ak boli batérie pred vybratím vlozené iba krátko, nastavenia sa stratia este rýchlejsie. Pred zhotovením dôlezitých snímok skontrolujte správne nastavenie dátumu a casu. · Ak dôjde k vymazaniu nastaveného dátumu a casu, zobrazí sa pri nasledujúcom zapnutí fotoaparátu na displeji príslusné upozornenie. 65) 48 SK Priama tlac (PictBridge) Pouzitie funkcie priamej tlace Po pripojení fotoaparátu USB káblom k tlaciarni kompatibilnej so standardom PictBridge môzete priamo vytlacit' ulozené snímky. [. . . ] · Ak potrebujete pomoc, obrát'te sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika. Na prepojenie fotoaparátu s pocítacom, vybaveným USB portom, mozno pouzit' iba originálny USB kábel OLYMPUS. Akékovek nepovolené zmeny alebo úpravy tohoto zariadenia povedú ku strate oprávnenia uzívatea pouzívat' zariadenie. 9 Dodatok 76 SK Technické údaje Fotoaparát Typ produktu Systém záznamu Fotografia Platné normy Videosekvencia Pamät' Vekost' snímky : Digitálny fotoaparát (pre fotografovanie a prehliadanie snímok) : Digitálny záznam, JPEG (vyhovuje standardu Design rule for Camera File system [DCF]) : Exif 2. 2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge : podpora QuickTime Motion JPEG : xD-Picture Card (16 MB ­ 1 GB) : 2816 x 2112 pixelov (SHQ) 2816 x 2112 pixelov (HQ) 1600 x 1200 pixelov (SQ1) 640 x 480 pixelov (SQ2) Kapacita pre ulozenie snímok (s 32 MB kartou : Pribl. 331 snímok (SQ2) Efektívny pocet pixelov : 6 000 000 pixelov Obrazový snímac : 1/2, 5" CCD pevnolátkový snímac, 5 360 000 pixelov (celkovo) Objektív : Objektív Olympus 6, 3 ­ 18, 9 mm, f2, 8 ­ 4, 9 (zodpovedá 38 ­ 114 mm na 35 mm fotoaparáte) Expozimetrický systém : Digitálne ESP meranie Rýchlost' uzávierky : 4 ­ 1/2000 s Rozsah zaostrovania : 0, 5 m (1, 6 st. ) ­ ) (W), 0, 9 m (3, 0 st. ) ­ ) (T) (normálny rezim) 0, 2 m (0, 7 st. ) ­ ) (W), 0, 6 m (2, 0 st. ) ­ ) (T) (makro rezim) Displej : 1, 8" TFT farebný LCD displej, 85 000 pixelov Automatické zaostrovanie : Metóda porovnania kontrastu Vonkajsí konektor : DC-IN jack, USB konektor Automatický kalendárový : 2005 ­ 2099 systém Prevádzkové podmienky Teplota : 0° C ­ 40° C (32° F ­ 104° F) (prevádzka) / ­20° C ­ 60° C (­4° F ­ 140° F) (uskladnenie) Vlhkost' : 30 % az 90 % (prevádzka) / 10 % az 90 % (uskladnenie) Napájanie : Dve Oxyride batérie AA (R6), dve alkalické batérie alebo dve NiMH batérie/Jedna lítiová batéria (CR-V3) / AC adaptér Olympus (volitený) Rozmery : 106 mm (W) x 56 mm (H) x 36 mm (D) (4, 2" x 2, 2" x 1, 4") bez výcnelkov Hmotnost' : 140 g (0, 3 lb) bez batérie a pamät'ovej karty Dizajn a technické údaje môzu byt' zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 10 Rôzne Pamät'ová karta xD-Picture Card Typ pamäti Prevádzkové podmienky Teplota Vlhkost' Napájanie Rozmery : NAND flash EEP-ROM 0° C ­ 55° C (32° F ­ 131° F) (prevádzka) / ­20° C ­ 65° C (­4° F ­ 149° F) (uskladnenie) : 95% alebo nizsia : 3 V (3, 3 V) : 20 mm (W) x 25 mm (H) x 1, 7 mm (D) (0, 8" x 1, 0" x 0, 1") : SK 77 Register m SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-120

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-120 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag