Návod na použitie OLYMPUS FE-120

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-120 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-120


Mode d'emploi OLYMPUS FE-120
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-120 (2000 ko)
   OLYMPUS FE-120 ANNEXE 698 (5856 ko)
   OLYMPUS FE-120 BASIC MANUAL (5874 ko)
   OLYMPUS FE-120 ADVANCED MANUAL (8565 ko)
   OLYMPUS FE-120 QUICK START GUIDE (1264 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 BASIC MANUAL (5691 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUEL AVANC (8872 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUAL AVANADO (8287 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 MANUAL AVANZADO (8671 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 ADVANCED MANUAL (8491 ko)
   OLYMPUS FE-120 FE-120 QUICK START GUIDE (1258 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-120

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-120 X-700 Návod na pouzitie SK Podrobné vysvetlenie vsetkých funkcií pre najlepsie vyuzitie fotoaparátu Základy obsluhy Snímanie Prehliadanie Tlac On-line obrázky Nastavenie fotoaparátu Riesenie problémov akujeme Vám, ze ste si zakúpili digitálny fotoaparát Olympus. Pred jeho prvým pouzitím si prosím starostlivo precítajte tento návod, aby ste mohli prístroj lepsie vyuzit' a predzit' jeho zivotnost'. Tento návod si starostlivo uschovajte, aby ste do mohli v prípade potreby nahliadnut'. Pred zhotovením dôlezitých snímok si urobte niekoko skúsobných snímok, aby ste sa s prístrojom zoznámili. [. . . ] PICS / SHEET (Obrázky/list) Iba pre rezim [MULTI PRINT]. Pocet fotografií, ktoré mozno vytlacit', závisí od tlaciarne. SIZE Upozornenie · Ak sa obrazovka [PRINTPAPER] nezobrazí, pre vekost' [SIZE], okraj [BORDERLESS] a [PICS/SHEET] sa pouzijú nastavenia [STANDARD]. 7 Tlac fotografií Voba snímky, ktorú chcete tlacit'. Pomocou bd vyberte snímku pre tlac. Pri výbere môzete stlacit' tlacidlo zoomu a pouzit' zobrazenie zoznamu. PRINT Vytlací jednu kópiu fotografie. SINGLE PRINT Nastaví pre snímku rezerváciu. Zobrazí sa ikona rezervácie pre tlac. MORE (Viac) Pre nastavenie poctu výtlackov alebo parametrov tlace. SELECT CANCEL Zobrazí sa ikona rezervácie pre tlac 2 100-0005 100 0005 PRINT OK MORE SK 51 Priama tlac (PictBridge) Nastavenie poctu výtlackov a parametrov tlace <× DATE (X) FILE NAME ( Nastavenie poctu výtlackov. Môzete zvolit' tlac az 10 kópií. (Dátum) Pri vobe [WITH] sa vytlací dátum do snímky. ) (Názov súboru) Pri vobe [WITH] sa vytlací názov súboru. PRINT INFO 1 DATE WITHOUT FILE NAME WITHOUT SELECT SET GO OK Ak sa zobrazí chybový kód Ak sa pocas priamej tlace alebo nastavenia zobrazí na displeji fotoaparátu chybový kód, pozrite si nasledujúcu tabuku. Podrobnosti nájdete v návode k tlaciarni. Informácia na displeji Mozná prícina Fotoaparát nie je správne pripojený k tlaciarni. Odstráte zaseknutý papier. Vymete atramentovú kazetu v tlaciarni. Spôsob nápravy Odpojte fotoaparát a znova ho správne pripojte. Vlozte papier do tlaciarne. NO CONNECTION 7 Tlac fotografií JAMMED SETTINGS CHANGED Bola vybraná kazeta s papierom alebo sa zmenila konfigurácia tlaciarne. Iná chyba tlaciarne alebo fotoaparátu. PRINT ERROR Po nastavení tlace nemete konfiguráciu tlaciarne. Pred opätovným zapnutím skontrolujte tlaciare a odstráte prípadné poruchy. 52 SK Nastavenie tlace (DPOF) Nastavenie rezervácií pre tlac Rezervácie pre tlac vám umozujú ukladat' na kartu spolu so snímkami aj tlacové údaje (pocet výtlackov a casové údaje). Rezervácie mozno nastavit' iba pre snímky, ulozené na karte. Pred nastavení rezervácií vlozte do fotoaparátu pamät'ovú kartu s ulozenými fotografiami. Tlacové rezervácie zjednodusujú tlac na domácej tlaciarni, kompatibilnej so standardom DPOF, alebo spracovanie vo fotolabe, podporujúcom DPOF. [. . . ] 32 SELF PORTRAIT (Autoportrét) o. . . . . . . 25 SEPIA (Sépia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 SHQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Siet'ový (AC) adaptér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-120

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-120 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag