Návod na použitie OLYMPUS FE-110

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS FE-110 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS FE-110


OLYMPUS FE-110 : Stiahnuť kompletný návod (4551 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS FE-110 (2718 ko)
   OLYMPUS FE-110 QUICK START (2130 ko)
   OLYMPUS FE-110 BASIC MANUAL (7672 ko)
   OLYMPUS FE-110 ADVANCED MANUAL (6508 ko)
   OLYMPUS FE-110 QUICK START GUIDE (2132 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 BASIC MANUAL (7665 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 MANUEL AVANC (6444 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 MANUAL AVANADO (6128 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 ADVANCED MANUAL (6563 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 MANUAL AVANZADO (6536 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 QUICK START GUIDE (1748 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 GUA RPIDA DE INICIO (1068 ko)
   OLYMPUS FE-110 FE-110 GUIDE DE DMARRAGE RAPIDE (1070 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS FE-110

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT FE-110/X-705 FE-100/X-710 Návod na pouzitie SK Podrobné vysvetlenie vsetkých funkcií pre najlepsie vyuzitie fotoaparátu. Základy obsluhy Fotografovanie Prehliadanie Tlac On-line obrázky Nastavenie fotoaparátu Riesenie problémov akujeme Vám, ze ste si zakúpili digitálny fotoaparát Olympus. Pred jeho prvým pouzitím si prosím starostlivo precítajte tento návod, aby ste mohli prístroj lepsie vyuzit' a predzit' jeho zivotnost'. Tento návod si starostlivo uschovajte, aby ste do mohli v prípade potreby nahliadnut'. Pred zhotovením dôlezitých snímok si urobte niekoko skúsobných snímok, aby ste sa s prístrojom zoznámili. [. . . ] Stlacením [\ zvote prvok, ktorý chcete nastavit', a stlacte i. DATE (X) Ak vyberiete [WITH], snímky sa vytlacia s dátumom. FILE NAME (M) Ak zvolíte [WITH], snímky sa vytlacia s názvom súboru. Ke ste si zvolili zelané nastavenia, vyberte [END] a stlacte i. · Objaví sa obrazovka z bodu 4. 44 SK Priama tlac (PictBridge) · Pre tlac viacerých snímok v rezime [PRINT] opakujte Nastavenia, ktoré ste postupy rezervácie [SINGLE PRINT] a [MORE] opísané v vykonali, sa zobrazia. 4 a 5 pre vsetky snímky, ktoré si zeláte vytlacit'. 6 7 Stlacte i. · Zobrazí sa obrazovka tlace [PRINT]. Vyberte [OK] a stlacte i. · Snímka sa zacne tlacit'. · Po skoncení tlace sa displej vráti k obrazovke [PRINT MODE SELECT]. 46) ( Zrusenie tlace Stlacením i pocas prenosu dát zobrazíte vobu pokracovania alebo zrusenia tlace. Tlac mozno zrusit' vobou [CANCEL] a stlacením i. Obrazovka [TRANSFERRING] (prenos) Rezim objednávky tlace 1 2 3 4 V obrazovke [PRINT MODE SELECT] zvote [PRINT ORDER] a stlacte i. · Zobrazí sa obrazovka [PRINTPAPER] (Papier pre tlac). 6 Tlac snímok Stlacte [\, vyberte formát papiera a stlacte ]. · Pokia sa obrazovka [PRINTPAPER] nezobrazí, vekost' [SIZE] a okraje [BORDERLESS] sú nastavené na [STANDARD]. 4. Stlacením [\ vyberte rámovanú alebo nerámovanú tlac a stlacte i. OFF ( ) Obrázok sa vytlací v bielom rámceku. ON ( ) Vytlacený obrázok vyplní celú stranu. · Zobrazí sa obrazovka tlace [PRINT]. Vyberte [OK] a stlacte i. · Snímka sa zacne tlacit'. · Po skoncení tlace sa displej vráti k obrazovke [PRINT MODE SELECT]. 46) ( Zrusenie tlace Stlacením i pocas prenosu dát zobrazíte vobu pokracovania alebo zrusenia tlace. Na zrusenie tlace stlacte [\, aby ste zvolili [CANCEL], a stlacte i. SK 45 Priama tlac (PictBridge) Opustenie priamej tlace 1 2 3 Po skoncení tlace odpojte fotoaparát od tlaciarne. V obrazovke [PRINT MODE SELECT] stlacte ^. · Zobrazí sa správa. REMOVE USB CABLE Odpojte kábel USB od fotoaparátu. · Fotoaparát sa vypne. Odpojte USB kábel od tlaciarne. Ak sa zobrazí chybový kód Ak sa pocas priamej tlace alebo nastavenia zobrazí na displeji fotoaparátu chybový kód, pozrite si nasledujúcu tabuku. Podrobnosti nájdete v návode k tlaciarni. 6 Tlac snímok Informácia na displeji Mozná prícina Fotoaparát nie je správne pripojený k tlaciarni. V tlaciarni nie je papier. Spôsob nápravy Odpojte fotoaparát a znova ho správne pripojte. Vlozte papier do tlaciarne. NO CONNECTION NO PAPER V tlaciarni dosiel atrament. JAMMED SETTINGS CHANGED Bola vybraná kazeta s papierom alebo sa zmenila konfigurácia tlaciarne. PRINT ERROR Po nastavení tlace nemete konfiguráciu tlaciarne. Pred opätovným zapnutím skontrolujte tlaciare a odstráte prípadné poruchy. Vymete atramentovú kazetu v tlaciarni. TIPY · Ak nastane chyba odlisná od vyssie opísaných, pozrite »Chybové kódy« (Str. [. . . ] Tieto limity sú stanovené tak, aby zabezpecili dostatocnú ochranu pred skodlivým rusením pre instalácie v obytných zónach. Toto zariadenie vytvára, vyuzíva a môze vyzarovat' RF energiu a v prípade, ze nie je nainstalované a pouzívané poda návodu, môze spôsobovat' skodlivé rusenie rádiových komunikácií. Neexistuje vsak záruka, ze pri konkrétnej instalácii nedôjde k ruseniu. Ak toto zariadenie spôsobuje skodlivé rusenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, co mozno zistit' vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúcame uzívateovi, aby sa pokúsil zaistit' nápravu niektorými z nasledujúcich opatrení: · Zmenou orientácie alebo premiestnením prijímacej antény. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS FE-110

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS FE-110 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag