Návod na použitie OLYMPUS E-500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS E-500 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS E-500


OLYMPUS E-500 : Stiahnuť kompletný návod (7491 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS E-500 (2642 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS E-500

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] SK Schéma fotoaparátu DIGITÁLNY FOTOAPARÁT Základy obsluhy Co treba vediet' pred fotografovaním NÁVOD NA POUZITIE Voba správneho rezimu poda expozicných podmienok Rôzne expozicné funkcie Zaostrovacie funkcie Expozícia, obraz a farby Prehliadanie Prispôsobenie nastavení / funkcií fotoaparátu uzívateom Tlacenie Prenos snímok do pocítaca Dodatok Informácie Príslusenstvá · akujeme Vám, ze ste si zakúpili digitálny fotoaparát Olympus. Pred jeho prvým pouzitím si prosím starostlivo precítajte tento návod, aby ste mohli prístroj lepsie vyuzit' a predzit' jeho zivotnost'. · Tento návod vysvetuje pokrocilé techniky, ako funkcie expozície a prehliadania, funkcie a nastavenia prispôsobujúce ovládanie aparátu potrebám uzívatea a prenos snímok do pocítaca at. · Pred zhotovením dôlezitých snímok si urobte niekoko skúsobných snímok, aby ste sa s prístrojom zoznámili. [. . . ] Stlacte tlacidlo i. Zaostrovací krúzok Výberom smeru otácania zaostrovacieho krúzku môzete nastavit' spôsob zaostrenia objektívu na ohnisko. 1 2 3 Menu [ ] [FOCUS RING] vyberte [ ] alebo [ ]. BLÍZKO ALEKO () Stlacením Stlacte tlacidlo i. ALEKO () BLÍZKO 72 SK Prednostné nastavenie Tu môzete nastavit' polohu kurzora (YES alebo NO) ako východiskovú polohu pri obrazovkách [ALL ERASE], [ERASE] alebo [FORMAT]. 1 2 Menu [ ] [PRIORITY SET] vyberte [YES] (Áno) alebo [NO] SCREEN 1 2 CTL PANEL COLOR PRIORITY SET MENU NO YES Stlacením (Nie). CANCEL SELECT GO Rýchle vymazávanie snímok Pouzitím tlacidla S (vymazat') je mozné okamzite vymazat' snímku, ktorú ste práve urobili. 1 2 3 Menu [ ] [QUICK ERASE] . Pre nastavenie pouzite [OFF] Po stlacení tlacidla S sa objaví obrazovka pre potvrdenie, ci si naozaj zeláte vymazat' snímku. [ON] Po stlacení tlacidla S sa snímka okamzite vymaze. Stlacte tlacidlo i. Vymazávanie súborov RAW a JPEG Tu môzete vybrat' typ súboru, ktorý si zeláte vymazat', ak vymazávate jednu snímku z karty. 8 Prispôsobenie nastavení / funkcií fotoaparátu 1 2 3 Menu [ ] [RAW+JPEG ERASE] . Pre nastavenie pouzite [JPEG] Vymaze vsetky obrazové súbory JPEG. [RAW+JPEG] Vymaze súcasne vsetky obrazové súbory RAW a JPEG. Stlacte tlacidlo i. Názov súboru Ak urobíte snímku, fotoaparát priradí k nej osobitný názov súboru a ulozí ju do zlozky. Zlozka a názov súboru môzu byt' následne pouzité pri manipulácii súboru na pocítaci. Priradenie názvov súborov je zobrazené na nasledovnej ilustrácii. Vsetky zlozky Názov zlozky Císlo zlozky De Císlo súboru Ak bolo zhotovených snímok, pocítadlo sa nastaví opä do pozície pre alsiu snímku a císlo zlozky sa zvýsi o pre pomenovanie a vytvorenie novej zlozky, kde sa ulozí nasledujúca snímka (súbor). Mesiac Farebný priestor ( mesiac sú oznacené ako A, B, C) SK 73 Názov súboru 1 2 Menu [ ] [FILE NAME] . Pre nastavenie pouzite [AUTO] Aj po vlození novej karty císlovanie zloziek pokracuje z predchádzajúcej karty. Ak na novej karte sa nachádza obrazový súbor s císlom súboru, ktorý sa zhoduje s císlom ulozeným na predchádzajúcej karte, císlovanie súborov na novej karte sa zacne od najvyssieho císla predchádzajúcej karty. [RESET] Po vlození novej karty císlovanie zloziek sa zacne od 100 a císlovanie súborov od 0001. Ak sa vlozí karta, ktorá uz obsahuje snímky, císlovanie súborov sa zacne od císla nasledujúceho najvyssie císlo súboru na karte. 3 Stlacte tlacidlo i. Poznámky · Ke súcasne císlo zlozky a císlo súboru dosiahnu svoje maximálne hodnoty (999/9999), na kartu sa nebudú dat' ulozit' alsie snímky, aj ke nebude plná. Vymete kartu za novú. Premenovanie súboru 8 Prispôsobenie nastavení / funkcií fotoaparátu Pre ahsiu identifikáciu a organizáciu obrazové súbory je mozné premenovat'. 1 2 3 Vyberte [sRGB] alebo [Adobe RGB]. 52 Menu [ ] [EDIT FILENAME] Pre zadanie prvého charakteru pouzite ac. Stlacte d pre posun k nasledovnému nastaveniu, potom stlacte ac pre zadanie druhého charakteru. sRGB : Pmdd0000. jpg AdobeRGB : _mdd0000. jpg Prvý charakter môzete zmenit' na OFF, A ­ Z alebo 0 ­ 9. 4 Stlacte tlacidlo i. 74 SK Funkcia Rec view ­ Okamzité prehliadanie snímok po ich zhotovení Táto funkcia umozní zobrazenie práve zhotoveného záberu na displeji pocas ukladania na kartu a urcenie dzky zobrazenia záberu. Je to uzitocné pre zbezné skontrolovanie záberu, ktorý ste práve urobili. Stlacenie spúste do polovice zdvihu pocas REC VIEW Vám umozní okamzite znovuzacat' snímanie. 1 2 3 Menu [ ] [REC VIEW] . Pre nastavenie pouzite [OFF] Snímka sa pocas ukladania na kartu nezobrazí. [1 SEC] ­ [20 SEC] Nastavenie poctu sekúnd pre zobrazenie jednotlivých snímok. Nastavenie je mozné v jednotkách 1 s. Stlacte tlacidlo i. Nastavenie varovného signálu Fotoaparát zapípa pri stlacení tlacidiel. Táto funkcia umozní vypnút' alebo zapnút' pípanie. 1 2 3 Menu [ ] [8] Stlacením vyberte [ON] (Zapnuté) alebo [OFF] (Vypnuté). Stlacte tlacidlo i. 8 Prispôsobenie nastavení / funkcií fotoaparátu Úprava jasu displeja Tu môzete prispôsobit' jas displeja pre optimálne zobrazenie. 1 2 3 Menu [ ] [s] upravte jas displeja. Pomocou Stlacte tlacidlo i. SK 75 Sleep timer Po uplynutí urcitého casu bez akejkovek cinnosti fotoaparát prejde do rezimu spánku (pohotovostný rezim) pre úsporu energie. Funkciou SLEEP môzete nastavit' casovac rezimu spánku. Fotoaparát sa znovu aktivuje stlacením niektorého tlacidla (spúst', krízový ovládac at. ). 1 2 3 Menu [ ] [SLEEP] . Pre nastavenie pouzite Stlacte tlacidlo i. [OFF] / [1 MIN] / [3 MIN] / [5 MIN] / [10 MIN] Rezim USB Prilozeným USB káblom môzete fotoaparát priamo pripojit' k pocítacu alebo tlaciarni. Ak vopred urcíte zariadenie, ku ktorému pripojíte fotoaparát, môzete preskocit' postup nastavenia pripojenia USB, ktorý sa obycajne vyzaduje pri kazdom pripojení kábla k fotoaparátu. Podrobnosti o pripojení fotoaparátu k jednotlivým zariadeniam nájdete v kapitole 9 »Tlacenie« (str. 81) a kapitole 10 »Prenos snímok do pocítaca« (str. [. . . ] 37 ALL > (Kompenzácia kazdého vyvázenia bielej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ANTI-SHOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Aretácia expozície (AE lock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Aretácia zaostrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Automatický bracketing (stpkovanie). . . . . . . . . . . . . . . 26 AUTO POP UP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Automatické vyvázenie bielej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Automatický blesk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Automatické vyvázenie bielej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Automatické zaostrovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 G H HIGH KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Hadácik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Hodnota teploty farieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 HQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ISO BOOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ISO LIMIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ISO STEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 13 Príslusenstvá B Batéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS E-500

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS E-500 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag