Návod na použitie OLYMPUS E-300

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS E-300 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS E-300


OLYMPUS E-300 : Stiahnuť kompletný návod (937 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS E-300 (6404 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS E-300

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT DIGITAL CAMERA NÁVOD NA POUÎITIE BASIC MANUAL SK · ëakujeme Vám, Ïe ste si zakúpili tento digitálny fotoaparát Olympus. Km zaãnete fotoaparát pouÏívaÈ, preãítajte si pozorne tento návod. Zaistíte tak optimálny vkon prístroja a predæÏite aj jeho ÏivotnosÈ. · Pred pouÏitím prístroja si prosím pozorne preãítajte tento návod. [. . . ] Ak sa objaví popálenina, okamÏite vyhºadajte lekára. V¯STRAHA Ak ste fotoaparát dlhodobo pouÏívali, nevyberajte z neho batériu ihneì po skonãení fotografovania. · V opaãnom prípade by ste sa mohli popáliÈ. Ak fotoaparát nebudete dlhiu dobu pouÏívaÈ, vyberte z neho batériu. · Mohlo by dôjsÈ k vyteãeniu batérie alebo jej prehriatiu a tak ku vzniku poÏiaru alebo zraneniu. Upozornenie ­ manipulácia s nabíjaãkou NEBEZPEâENSTVO Nabíjaãku udrÏujte neustále v suchu. · Mohlo by dôjsÈ k pokodeniu prístroja a ku skratu. Pri nabíjaní nesmie byÈ nabíjaãka niãím prikrytá. · Nikdy nepouÏívajte nabíjaãku, ak je prikrytá (napr. V takomto prípade nedochádza k odvodu tepla a zvená teplota by mohla spôsobiÈ pokodenie nabíjaãky. To môÏe spôsobiÈ poÏiar, vznietenie alebo prehriatie. NepouÏívajte neznaãkové nabíjaãky. · Vystavujete sa nebezpeãenstvu úrazu, vzniku poÏiaru, explózie, popáleniu a elektrického úrazu. 10 SK BEZPEâNOSTNÉ UPOZORNENIA UPOZORNENIE Nepokodujte sieÈov kábel nabíjaãky. · Za sieÈov kábel neÈahajte silou, ani k nemu nepripájajte ìalie elektrické káble. SieÈov kábel vÏdy zasúvajte a vyberajte zo zásuvky za jeho koncovku. V nasledujúcich prípadoch okamÏite prestaÀte nabíjaãku pouÏívaÈ a kontaktujte najbliÏieho predajcu alebo servisné stredisko Olympus: ­ SieÈov kábel alebo zástrãka sa silne zahrievajú, zapáchajú po páliacej sa gume alebo dymia. ­ SieÈov kábel alebo zástrãka sú zlomené alebo nastrihnuté. Kovov kontakt zástrãky je pokoden. V¯STRAHA Pred ãistením nabíjaãky vyberte sieÈov kábel zo zásuvky. · Mohlo by dôjsÈ k elektrickému skratu. Upozornenie FCC · Ruenie televízie a rádia Zmeny alebo zásahy do zariadenia, ktoré nie sú vslovne schválené vrobcom, môÏu znamenaÈ zánik oprávnenia uÏívateºa zariadenie pouÏívaÈ. Toto zariadenie bolo testované a bola overená jeho zhoda s limitmi platnmi pre digitálne zariadenia triedy B, v súlade s ãasÈou 15 predpisov FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zaistili rozumnú mieru ochrany pred kodlivm ruením v bytovom prostredí. Toto zariadenie vytvára, pouÏíva a môÏe vyÏarovaÈ radiofrekvenãnú energiu a ak nie je intalované a pouÏívané v súlade s návodom, môÏe ruiÈ rádiovú komunikáciu. Nie je ale zaruãené, Ïe sa pri konkrétnej intalácii ruenie neobjaví. Ak toto zariadenie ruí rádiov alebo televízny príjem, ão moÏno overiÈ vypnutím a zapnutím zariadenia, doporuãujeme uÏívateºovi, aby ruenie odstránil jednm z nasledujúcich opatrení: ­ Natoãte inam alebo premiestnite prijímaciu anténu. [. . . ] Fotoaparát aktivujete stlaãením ºubovolného tlaãidla. Znovu ho aktivujete vypnutím a zapnutím hlavného vypínaãa. Úplné stlaãenie spúte P ­. ­ ­ ­ ESP AUTO FP ­. ­ ISO WB . ­ AUTO AUTO sRGB S-AF FOCUS AF ILLUMINATOR DRIVE HQ 3264 2448 Indikátor vyrovnávacej pamäte 26 SK FOTOGRAFOVANIE Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla spúte sa objaví indikátor pamäte upozorÀujúci na to, Ïe je práve zachytená snímka ukladaná na kartu. Indikátor pamäte sa mení podºa toho, koºko snímok fotoaparát spracoval. Zachytenie snímky Zachytenie snímky Zachytenie snímky âakanie Pred fotografovaním (vypnuté) Je zachytená jedna snímka (indikátor svieti) Je zachytench viac snímok (indikátor svieti) Bol dosiahnut max. poãet snímok (Svieti cel stæpec) Pred ìalím fotografovaním poãkajte, km indikátor zhasne. Poznámka · Tlaãidlo spúte stláãajte jemne. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS E-300

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS E-300 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag