Návod na použitie OLYMPUS E-1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS E-1 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS E-1


Mode d'emploi OLYMPUS E-1
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS E-1 (6159 ko)
   OLYMPUS E-1 SCHEMATIC (2907 ko)
   OLYMPUS E-1 QUICK START (426 ko)
   OLYMPUS E-1 POCKET GUIDE (965 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 BASIC MANUAL (4520 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 POCKET GUIDE (963 ko)
   OLYMPUS E-1 QUICK START GUIDE (429 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 MANUEL DE RFRENCE (5778 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 QUICK START GUIDE (431 ko)
   OLYMPUS E-1 BLL 1 LI ION BATTERY MANUAL (1446 ko)
   OLYMPUS E-1 BLL-1 LI-ION BATTERY MANUAL (1446 ko)
   OLYMPUS E-1 BLM 1 LI ION BATTERY MANUAL (1444 ko)
   OLYMPUS E-1 BLM-1 LI-ION BATTERY MANUAL (1444 ko)
   OLYMPUS E-1 BCL 1 BATTERY CHARGER MANUAL (770 ko)
   OLYMPUS E-1 BCL-1 BATTERY CHARGER MANUAL (770 ko)
   OLYMPUS E-1 BCM 1 BATTERY CHARGER MANUAL (762 ko)
   OLYMPUS E-1 BCM-1 BATTERY CHARGER MANUAL (762 ko)
   OLYMPUS E-1 BN 1 NI MH BATTERY PACK MANUAL (517 ko)
   OLYMPUS E-1 BN-1 NI-MH BATTERY PACK MANUAL (517 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS E-1

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY FOTOAPARÁT SK Základn návod na pouÏitie Podrobnejie informácie o prepojení fotoaparátu s poãítaãom a intalácii software nájdete v podrobnom návode na pouÏitie na www. olympus-pro. sk alebo na prezentaãnom CD-ROMe. Pred pouÏitím si prosím pozorne preãítajte tento návod. Iba tak budete maÈ istotu, Ïe vá digitálny fotoaparát pouÏívate správne. Odporúãame vám, aby ste pred fotografovaním dôleÏitch snímok zhotovili niekoºko skuobnch záberov a prostredníctvom nich sa zoznámili s vaim fotoaparátom. V záujme neustáleho zdokonaºovania produktu si Olympus vyhradzuje právo inovovaÈ a modifikovaÈ informácie obsiahnuté v tomto návode. OBSAH Zaãíname Tlaãidlá a menu 4 14 PouÏívanie tlaãidiel a kruhovch voliãov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] MôÏete urãiÈ poãet vtlaãkov a to, ãi chcete vytlaãiÈ dátum a ãas na snímkach. Tlaãová objednávka index náhºadov Snímky uloÏené na karte môÏete zvoliÈ ako index. Snímky potom budú vytlaãené vo forme miniatúrnych náhºadov na jednej fotografii. Poãet náhºadov na jednom liste závisí od typu tlaãiarne. Zruenie tlaãovej objednávky Táto funkcia umoÏÀuje zruiÈ vetky tlaãové objednávky pre snímky uloÏené na karte. Existujú tri spôsoby, ako zruiÈ tlaãovú objednávku: môÏete zruiÈ vetky tlaãové úlohy vrátane objednávky tlaãe indexu, alebo môÏete zruiÈ objednávku len konkrétnych snímok, alebo môÏete zruiÈ len tlaã index náhºadov. 36 Prenos snímok do poãítaãa Prepojením fotoaparátu s poãítaãom pomocou USB alebo IEEE1394 kábla môÏete snímky uloÏené na karte preniesÈ na pevn disk poãítaãa. Pokiaº máte naintalovan grafick software podporujúci formát JPEG (ako napr. software dodávan s fotoaparátom), môÏete snímky spracovávaÈ alebo tlaãiÈ priamo z poãítaãa. Pred samotnou tlaãou sa uistite, Ïe vá software ponúka moÏnosÈ tlaãe. Podrobnosti o tlaãi snímok pomocou váho grafického programu nájdete v jeho manuáli. Niektoré operaãné systémy vyÏadujú intaláciu ovládaãov pred prvm pripojením fotoaparátu k poãítaãu. Postupujte preto podºa schémy na nasledujúcej stránke. Podrobnosti o prepojení nájdete v podrobnom návode na www. olympus-pro. sk alebo na www. olympus. sk. Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu by mal byÈ v menu nastaven PC MODE do polohy STORAGE. »Zoznam funkcií menu«. Obrazové súbory prenáané do poãítaãa Snímky môÏete prezeraÈ: pomocou dodávaného software; grafickch programov podporujúcich JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop a pod. ); internetovch prehliadaãov (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, a pod. ). Podrobnosti o jednotlivch programoch nájdete v ich návodoch. Pokiaº chcete snímky ìalej upravovaÈ, najprv ich vÏdy preneste na pevn disk poãítaãa. Podºa typu software môÏu byÈ snímky pokodené alebo zniãené, pokiaº ich editujete priamo na karte. 37 Prenos snímok do poãítaãa Identifikácia OS ¥ Windows 98/98SE (druhé vydanie) ¥ Windows Me/XP/2000 Mac OS 9. 0 ­ 9. 2/OS X*2 ¥ PouÏitie USB*1 ¥ Prepojenie fotoaparátu s poãítaãom pomocou USB kábla alebo IEEE1394 kábla*3 ¥ Intalácia USB ovládaãa ¥ Prepojenie fotoaparátu a poãítaãa pomocou dodaného USB kábla ¥ Potvrdenie, Ïe poãítaã rozpoznal fotoaparát ¥ ¥ Prenos snímok do poãítaãa ¥ ¥ Odpojenie fotoaparátu od poãítaãa ¥ *1 SkutoãnosÈ, Ïe je vá poãítaã vybaven USB alebo IEEE1394 konektorom, ete nezaruãuje, Ïe dátové prenosy budú spoºahlivo pracovaÈ. ËaÏkosti ãasto spôsobuje i USB alebo IEEE1394 rozhranie doplnené do poãítaãa formou rozirujúcej karty. Nasledujúce operaãné systémy nemusia fungovaÈ správne: Windows 95/NT 4. 0 Upgrade Windows 98/98 SE z Windows 95 Mac OS 8. 6 a niÏie Prenos dát nie je moÏné zaruãiÈ ani na podomácky zostavench PC a na poãítaãoch, kde OS nebol naintalovan priamo vo vrobnom závode. *2 FunkãnosÈ IEEE1394 je zaruãená na poãítaãoch Macintosh pouÏívajúcich systém Mac OS 9. 1 ­ 9. 2 alebo Mac OS X. *3 Dodan IEEE1394 kábel má jeden koniec so 4 pinmi na pripojenie do fotoaparátu, zatiaº ão druh konektor disponuje 6 pinmi na pripojenie do poãítaãa. 38 Chybové hlásenia Symboly v hºadáãiku Normálne indikácie NO CARD Symboly na kontrolnom displeji LCD obrazovka Príãina Náprava Vo fotoaparáte nie VloÏte kartu správne. je vloÏená Ïiadna VloÏte inú kartu. karta, alebo ju prístroj nemôÏe rozpoznaÈ (preãítaÈ). Na/z kartu(y) nie je moÏné uloÏiÈ, zobraziÈ ani zmazaÈ snímky. Pokiaº nie je moÏné kartu naformátovaÈ, nie je moÏné ju ìalej pouÏívaÈ. [. . . ] · Pri napájaní fotoaparátu z akumulátorov pri nízkych teplotách sa snaÏte udrÏaÈ fotoaparát a náhradné akumulátory v teple. Akumulátory, ktoré sú pri nízkej teplote uÏ vybité, môÏu po zahriatí získaÈ ãasÈ kapacity. · Pred dlhodobm skladovaním fotoaparátu vÏdy vyberte akumulátor. · Pred pouÏitím akumulátora si preãítajte s ním dodan návod. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS E-1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS E-1 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag