Návod na použitie OLYMPUS DS-5000ID

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DS-5000ID bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DS-5000ID


OLYMPUS DS-5000ID : Stiahnuť kompletný návod (1291 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DS-5000ID (1037 ko)
   OLYMPUS DS-5000ID DS-5000ID DETAILED INSTRUCTIONS (1382 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DS-5000ID

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Úvod Obsah tohto dokumentu sa v budúcnosti môze zmeni bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie o názvoch výrobkov a modelových oznaceniach získate v nasom stredisku podpory zákazníkov. Pri vytváraní tohto dokumentu sme urobili vsetko pre to, aby sme dosiahli jeho celistvos. Ak vsak predsa nájdete akúkovek nejasnú polozku, chybu alebo chýbajúce informácie, obráte sa na nase stredisko podpory zákazníkov. [. . . ] Ke cas na nahrávanie klesne na 30 alebo 10 sekúnd, indikátor bude blika rýchlejsie. · Po vycerpaní kapacity pamäte alebo priecinka sa na displeji zobrazí nápis [Memory Full], resp. ­ Pred alsím nahrávaním vymazte nepotrebné súbory ( str. 30), alebo súbory s nahrávkami preneste do pocítaca pomocou softvéru DSS Player ( str. ­ Zmete miesto na ukladanie nahrávok v menu [Card select] ( str. 23), alebo vlozte kartu s vonou pamäou. 25 Nahrávanie Prepísanie nahrávky 1 2 2 3 Vytvorený súbor s nahrávkou môzete prepísa novou nahrávkou od ubovoného miesta v súbore. Prepísaná cas nahrávky sa vymaze a nahradí novou. 2 Nahrávanie 1 2 Zvote si súbor, ktorý chcete prepísa a spustite prehrávanie. Zastavte prehrávanie na mieste, od ktorého chcete súbor prepísa. Prepnutím posuvného prepínaca do polohy REC spustite prepisovanie novou nahrávkou. Indikátor nahrávania a prehrávania bude svieti nacerveno. a Uplynutý cas nahrávania b Celkový cas nahrávky vo zvolenom súbore a b QP DICT MIKE E 101 / 133 F 10 M 25 s 00H 14 M 00 s VERBAL DISPLY INDEX 3 Prepnutím posuvného prepínaca do polohy STOP zastavte prepisovanie. Poznámka · Pred prepísaním nahrávky nemôzete zvoli iný rezim nahrávania (QP SP), , nez aký má pôvodný súbor. 26 Nahrávanie Vlozenie nahrávky 1 2 2 Do vytvoreného súboru môzete vlozi úsek s novou nahrávkou. 1 2 3 Zvote si súbor, do ktorého chcete vlozi novú nahrávku a spustite prehrávanie. Pocas prehrávania súboru stlacte tlacidlo F1(INSERT) na mieste, do ktorého chcete vlozi novú nahrávku. Na displeji sa zobrazí nápis [Insert Rec?]. QP DICT VCVA MIKE 134 / 134 00 H 00 M 10 s 33 M 25s Insert Rec? EXIT 2 Nahrávanie Prepnutím posuvného prepínaca do polohy REC spustite nahrávanie nového úseku, ktorý sa vlozí na zvolené miesto. Indikátor nahrávania a prehrávania bude svieti nacerveno. Na displeji sa bude strieda nápis [Insert Rec] a údaj o zostávajúcom case na nahrávanie. QP DICT MIKE E 134 / 134 F 00 M 11s 4 H 33 M 06 S VERBAL DISPLY 3 4 INDEX 4 Prepnutím posuvného prepínaca do polohy STOP zastavte nahrávanie vlozeného úseku. QP DICT MIKE E 134 / 134 F 00 M 12s Insert Rec DISPLY VERBAL INDEX Poznámky · Ak pri prepínaní posuvného prepínaca z polohy PLAY do polohy REC necháte prepínac v polohe STOP dlhsie ako dve sekundy, funkcia vkladanie nahrávky sa zrusí. · Cas a dátum nahrávania súboru sa aktualizuje poda casu a dátumu nahrávania vlozeného úseku. · Pred vlozením nahrávky nemôzete zvoli iný rezim nahrávania (QP SP), nez , aký má pôvodný súbor. 27 Prehrávanie Prehrávanie môzete spusti od ubovoného miesta. 1 2 Prehrávanie 1 2 Zvote si súbor a prepnutím posuvného prepínaca do polohy PLAY spustite jeho prehrávanie. Indikátor nahrávania a prehrávania bude svieti nazeleno. QP DICT MIKE 101 / 133 00 M 05 s 27 M 58s INSERT SPEED INDEX 1 2 Pomocou tlacidiel + a ­ nastavte pozadovanú hlasitos. Na displeji sa zobrazí úrove hlasitosti. Môzete si zvoli úrove 0 az 30. a Úrove hlasitosti a QP DICT MIKE 101 / 133 00 M 07 s Volume 15 INSERT SPEED INDEX 3 3 Prepnutím posuvného prepínaca do polohy STOP zastavte prehrávanie na pozadovanom mieste. 28 Prehrávanie Prehrávanie prehrávania Rýchle posúvanie dopredu (FF) Operácia Jedenkrát stlacte tlacidlo 9 pri zastavenom prehrávaní. Zrusenie Prepnite posuvný prepínac do inej polohy nez STOP. Záznamník bude pracova normálne od nastavenej pozície. Uvonite posuvný prepínac. Posúvanie Jedenkrát stlacte tlacidlo 0 pri zastavenom dozadu (REW) prehrávaní. Vyhadávanie (CUE) Spätné vyhadávanie (REV) Rýchlos prehrávania Podrzte stlacené tlacidlo 9 pri zastavenom alebo prebiehajúcom prehrávaní. Podrzte stlacené tlacidlo 0 pri zastavenom alebo prebiehajúcom prehrávaní. Po kazdom stlacení tlacidla F2(SPEED) za zmení rýchlos prehrávania. Play (prehrávanie): prehrávanie normálnou rýchlosou. Slow Play (spomalené prehrávanie): znízi sa rýchlos prehrávania (­50 %) a zapne sa funkcia »Slow play«. Fast Play (zrýchlené prehrávanie): zvýsi sa rýchlos prehrávania (+50 %) a zapne sa funkcia »Fast play«. 2 Prehrávanie _____________ Poznámky · Ak stlacíte tlacidlo 9 jedenkrát pri rýchlom posúvaní dopredu alebo dvakrát pri zastavenom prehrávaní, záznamník zastaví na konci súboru (F. SKIP). · Ak stlacíte tlacidlo 0 jedenkrát pri posúvaní dozadu alebo dvakrát pri zastavenom prehrávaní, záznamník zastaví na zaciatku súboru (F. SKIP). Ak stlacíte tlacidlo 0 do 2 sekúnd, záznamník skocí na zaciatok predchádzajúceho súboru. [. . . ] Rekordér sa pocas nahrávania nachádzal blízko mobilného telefónu alebo ziarivky. Hlasitos nahrávky Citlivos mikrofónu je prílis nízka. Nie je mozné nastavi indexové znacky Bol dosiahnutý maximálny pocet indexových znaciek (32). Nahratý hlasový súbor sa nedá nájs Záznamník nie je mozné pripoji k pocítacu prostredníctvom základne Nesprávny priecinok. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DS-5000ID

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DS-5000ID začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag