Návod na použitie OLYMPUS DS-3400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod OLYMPUS DS-3400 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky OLYMPUS DS-3400


OLYMPUS DS-3400 : Stiahnuť kompletný návod (2538 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   OLYMPUS DS-3400 (1334 ko)
   OLYMPUS DS-3400 DS-3400 INSTRUCTIONS (1337 ko)
   OLYMPUS DS-3400 DS-3400 INSTRUCCIONES (1341 ko)
   OLYMPUS DS-3400 DS-3400 QUICK START GUIDE (184 ko)

návod na obsluhu OLYMPUS DS-3400

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] DIGITÁLNY HLASOVÝ REKORDÉR DS-3400 POKYNY SK POKYNY akujeme, ze ste si zakúpili digitálny hlasový rekordér Olympus. Precítajte si tieto pokyny, kde nájdete aj informácie o pouzívaní výrobku správnym a bezpecným spôsobom. Tieto pokyny si odlozte ako zdroj informácií v budúcnosti. Odporúcame pred pouzívaním vyskúsa funkciu a hlasitos nahrávania. [. . . ] Heslo je mozné nastavi pomocou softvéru DSS Player ( Str. 59). Odomknutie záznamníka pomocou hesla 1 Pomocou tlacidiel +, ­, 9 alebo 0 presute kurzor na císlicu, ktorú chcete vlozi. 3 Uzamykanie prístroja PLAY/OK Tlacidlo F2 Unlock Device Enter Password Miesto, ktoré zadávate Kurzor Tlacidlá PLAY / OK, 9, 0 +, ­, 2 Stlacením tlacidla PLAY OK vlozte / oznacenú císlicu. Odomknutie záznamníka Ak je nastavené heslo, rekordér po zapnutí zobrazí výzvu na jeho zadanie. Unlock Device Enter Password Na mieste prvej císlice hesla sa zobrazí znak a blikajúci kurzor sa presunie na alsie miesto (doprava). Kedykovek pri zadávaní hesla môzete stlaci tlacidlo ERASE, cím vymazete poslednú zadanú císlicu a kurzor sa vráti na predchádzajúcu pozíciu (doava). * Unlock Device Enter Password Záznamník odomknite nasledovným spôsobom. Pri prvom zapnutí záznamníka je predvolené heslo , , 0000". 3 Po zadaní vsetkých styroch císlic stlacte tlacidlo F2(ENTER). Ak sa zadané stvormiestne císlo zhoduje s nastaveným heslom, zobrazí sa úvodné hlásenie a záznamník môzete zaca pouzíva. Unlock Device Enter Password ENTER Uzamykanie prístroja Rezim docasného zablokovania po neúspesnom overení Po piatich neúspesných pokusoch o zadanie hesla prejde záznamník do rezimu docasného zablokovania na 10 minút. Po 10 minútach sa informácie o neúspesne zadaných heslách vymazú a záznamník sa vráti na obrazovku zadávania hesla. Unlock Device Enter Password Device is Locked 09 : 59 3 Uzamykanie prístroja Zamykanie súborov (Lock) Ak súbor uzamknete funkciou [Lock], bude a chránený pred oznacený symbolom neúmyselným vymazaním. Takto uzamknutý súbor sa nevymaze ani pri operácii mazania vsetkých súborov v priecinku. 3 Tlacidlom + alebo ­ vyberte moznos [On] (zap. ) alebo [Off] (vyp. ). On. . . Uzamknutie súboru a zabránenie vymazaniu. Off. . . Zrusenie uzamknutia súboru a umoznenie vymazania. Tlacidlá F1, F3 Lock 3 PLAY/OK 029 / 030 Tlacidlá PLAY / OK, 9, 0 +, ­, OnC Off BACK EXIT Zamykanie súborov 4 Stlacením tlacidla PLAY OK / ukoncite zobrazenie nastavení. 1 2 Vyberte súbor, ktorý chcete uzamknú. Na obrazovke [File Menu] vyberte polozku [Lock] a stlacte tlacidlo PLAY OK alebo 9. / Moznosti jednotlivých poloziek menu sú uvedené na strane 33. Na displeji sa rozsvieti hlásenie [File Lock On] (uzamknutie súboru zapnuté) alebo [File Lock Off] (uzamknutie súboru vypnuté) a opä sa zobrazí obrazovka [File Menu]. Ak stlacíte tlacidlo 0 alebo F1 (BACK), nastavenie sa zrusí a vrátite sa do obrazovky [File Menu]. Stlacením tlacidla F3 (EXIT) zrusíte nastavenú hodnotu a opustíte MENU. Lock File Menu Priority Pending Lock Work Type Information BACK EXIT File Lock On OnC Off BACK 029 / 030 EXIT 5 Stlacením tlacidla F3(EXIT) alebo 0 dokoncite nastavenia. QP CONF DS3400 E 029 / 030 New File M 02 10 s 3 H 08 M 05s 0 FOLDER PRIOR MENU Neuzavreté súbory (Pending) Ak súboru priradíte stav [Pending], súbor bude oznacený ako , , Pending file" (Neuzavretý súbor) a na displeji sa zobrazí symbol editovania . Ak je nastavenie , , Download file" v softvéri DSS Player nastavené na moznos , , Finished file", súbory oznacené ako [Pending] (Neuzavreté) sa pri presúvaní do pocítaca neprenesú, ale prenesú sa len editované súbory, oznacené ako [Finished] (Uzavreté). Podrobné informácie nájdete v casti Nahrávanie v kapitole Prispôsobenie vlastností záznamníka ( Str. 58). 2 Tlacidlom + alebo ­ vyberte moznos [Pending] alebo [Finished]. Pending. . . Nastavenie súboru na editovanie. Finished. . . Nastavenie súboru ako uz editovaného. Pending 029 / 030 Pending Finished BACK EXIT 3 Neuzavreté súbory Tlacidlá F1, F3 3 Stlacením tlacidla PLAY OK / ukoncite zobrazenie nastavení. PLAY/OK Tlacidlá PLAY / OK, 9, 0 +, ­, Na displeji sa rozsvieti hlásenie [Pending Set] alebo [Finished Set] a opä sa zobrazí obrazovka [File Menu]. Ak stlacíte tlacidlo 0 alebo F1 (BACK), nastavenie sa zrusí a vrátite sa do obrazovky [File Menu]. Stlacením tlacidla F3 (EXIT) zrusíte nastavenú hodnotu a opustíte MENU. Pending 1 Na obrazovke [File Menu] vyberte polozku [Pending] a stlacte tlacidlo PLAY OK alebo 9. / Moznosti jednotlivých poloziek menu sú uvedené na strane 33. File Menu Priority Pending Lock Work Type Information BACK EXIT Pending Set Finished BACK 029 / 030 EXIT 4 Stlacením tlacidla F3(EXIT) alebo 0 dokoncite nastavenia. QP CONF DS3400 E 029 / 030 New File M 02 10 s 3 H 08 M 05s FOLDER PRIOR MENU 1 Nastavenie úrovne priority (Priority) V predvolenom nastavení je tlacidlu F2 priradená funkcia nastavovania priority. Kazdému súboru s nahrávkou môzete priradi urcitú úrove priority. Predvolená úrove je , , Normal". Nastavenie prostredníctvom menu 1 2 Vyberte súbor, ktorého prioritu chcete nastavi. Na obrazovke [File Menu] vyberte polozku [Priority] a stlacte tlacidlo PLAY OK alebo 9. / File Menu Priority Pending Lock Work Type Information 3 Nastavenie úrovne priority PLAY/OK Tlacidlo F2 Tlacidlá PLAY / OK, 9, 0 +, ­, 3 BACK EXIT Tlacidlom + alebo ­ vyberte moznos [Set] alebo [Cancel] a stlacte tlacidlo PLAY OK. [. . . ] Predajca týchto prístrojov je zaskolený, aby vedel vyriesi rôzne problémy, ktoré sa môzu vyskytnú pri pouzívaní tohto systému. Ak sa pri pouzívaní prístroja DS-3400 stretnete s akýmkovek problémom, odporúcame vám obráti sa na profesionálneho predajcu výrobkov znacky Olympus, u ktorého ste si prístroj zakúpili. Ak vám predajca nevie pomôc vyriesi problém, zavolajte na nasu telefonickú linku technickej podpory alebo nám poslite e-mail. Pre zákazníkov v USA a Kanade Tel: 1-888-553-4448 E-mail: distec@olympus. com Pre zákazníkov v Európe E-mail: dss. support@olympus-europa. com 6 Technická pomoc a podpora 0 Zárucné podmienky 1. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU OLYMPUS DS-3400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu OLYMPUS DS-3400 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag